Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.2, 2017

DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 05/2017 2 טודא ריאמ ר״ד םע רצק ןויאר ש”רה לש יזכרמה דעוה רבח ,היטנודוירפל החמומ ש”רהב ךשמה ידומילו תויומלתשה תדעו ר”ויו .םיילטנד םילתש יבג לע םוקיש .2 םוחתה , עיתפמ ןפואב – היטנודודפ .3 .םיצרמ סייגל השק יכה ינוויכ תא האור התא ךיא :הלאש ידומילו תויומלתשהה תדעו תדובע ?דיתעב ךשמהה :הבושת ידומיל ךרעמ לכ תא ןווגלו ביחרהל . 1 .ןאכ ראותש ךשמהה ש”רה ירבח 1,500-מ הלעמל ,התע דע . 2 םייניש אפור“ תדועת ילעב םניה ”ךושמל”ו עיגהל שי .ףקותב ”ןכדועמ ידומילל ש”רהב םירבחה ללכ תא גיצהל םיאכז ויהי םלוכש ךכ ךשמהה .ןכדועמ םייניש אפור תדועת :דיתעל ונלש םירגתאה . 3 לש תוינכת תחיתפל דודיע . א תיעדמו תינילק תומלתשה ,תיתנש וד וא דח ,חווט תכורא הרצק ,הרשמ יצחב תוחפל לש יסנדיזר ןיעמ ,תוחמתהמ תואטיסרבינואב םייניש יאפור חוקיפ תחת םייאופרה םיזכרמבו תולעבו תיעדמה הצעומה לש .תילמינימ ידומילל השדח תרגסמ רוציל .ב דומילה תצובק ןודעומ ןוגכ ךשמה יתלעפהש ,”אתורבחב םייניש“ ןומימל סיסב תריצי ךות רבעב .םינש ךרואל וז תינכת לש יכשמה תצובק ןודעומ לע םילימ המכ יהוז :”אתורבחב םייניש”–דומילה 4-מ בכרותש םייתעש תב השיגפ םיחכונ הב העשה תיצחמ לש תודיחי םייללכ םייניש יאפור 20 דע 15-כ לכב .םיחמומ ינש םומינימ תפסותב תואפרמהמ הרקמ תגצה ןמז תדיחי ימוליצ ,הזנמנא לולכתש ןידה יתבמו םימוליצו דומיל תוינבת ,ןגטנר ןויד םייקתי .רשפאתיש לככ םיינילק תיינבו תונחבאה לע ,םיאצממה לע הנווכה ןיא .תוירשפא לופיט תוינכת .תרוקיב תרבעהו םילופיט תגצהל תדיחי השיגפ לכב בלשל ןויסינ השעיי תוקינכט תגצהל תוקד 30 לש ןמז םישודיח םג ומכ םישדח םירמוחו .םייניש תאופרב לש םייניש תאופרל הטלוקפה ןיע הסדה תירבעה הטיסרבינואה םייניש תאופרל ס”היב ,םילשורי ,םרכ ,רגלשדלוג הלאירבגו סירומ ש”ע םיחמומה ידוגיא ,א”ת תטיסרבינוא .םיפסונ דומיל תודסומו ש”רהב תולע אלל ,ש”רה לש יתנשה סנכה תואנדס לש םימי השולש ללוכ ,תיפסכ םייניש תאופר ימוחת לכב תואצרהו .םלועבו ץראב םיחמומה בטימ םע לש ,םייתנש םיסנכ םימייקתמ ,ףסונב םידמועש םינושה םיחמומה ידוגיא תיעוצקמה תימלועה המרה תיזחב .תולע יריחמב אלל ,תנווגמו הרישע תינכת תמייק ,תואצרה לש ,הנשה לכ ךרואלו םולשת תשולשב תויומלתשהו ןויע ימי םילשוריו הפיח ,זכרמ-ש”רה תוזוחמ זוחמל תכיישה עבש ראב ריעב ןכו( ףותישב תואצרהה תינכת .)זכרמ ש”רהב םיחמומה ידוגיא םע הלועפ .ץראה יבחרב םיחמומ תוקלחמו ידומילב הלועפה ףותיש תרגסמב ,ביבא-לת תטיסרבינוא ןיב ךשמהה ירבח םילבקמ ,טנדיביד תרבחו ש”רה םשרנל סרוקל 20% הבוגב החנה ש”רה .םושירה תעב ש”רה רבחכ ותוהדזה םע םע םג המוד הלועפ ףותישל ונעגה הסדהב םייניש תאופרל הטלוקפה תרבח םע םכסוה .אשונב םילשורי יאכז היהי ש”רה רבחש הדסוא GC לש יתנש החנה ביצקתל תופתתשהב ₪ 2000 דע תרגסמב תויומלתשהב ביצקתה .זכרמב תוליעפ 20% לש החנה ןתמב שמומי עיפומה סרוקל המשרה לכב .GC יסרוק לש המישרב תעה בתכ תא םג ןייצל שי תאופר“ ,ש”רה לש יעדמה עברא אצויה ,”םיינישהו הפה םסרפמו הנשב םימעפ םייעדמ םיירוקמ םירמאמ .םיינישה תאופר ימוחת לכב ךשמהה ידומיל ךרעמ לכ ירבחל רישי רווידב חלשנ תחא ליימב רוודמ ,ש”רה תושדח םע םייעובשל תורוכזתב רבעומ ןכו ,ש”רה רתאב םסרופמו םינורסמב הפה תאופר ןותיעבו ש”רה .םיינישהו םיאשונה םהמ :הלאש ר ת ו י ב ם י ש ק ו ב מ ה ?תואצרהל :הבושת ןנשמב םייטתסא תונורתפ .1 .ימדקה ץרפ ינב ’פורפ :ןייארמ תויומלתשהל הדעוה יהמ :הלאש ?תקסוע איה המבו ךשמה ידומילו םייניש תאופרב ךשמה ידומיל :הבושת תיעוצקמו תיתא ,תיסיסב הבוח םה ידומיל לש םידעיה .םייניש אפור לכל םודיק ,השגנה ,רומיש :םה ךשמהה לש םירושיכהו יעדמה עדיה תבחרהו יאופר םלועב ,םיליעפה םיינישה יאפור ךכבו ,תוריהמבו תוימנידב םדקתמש .הייסולכואב הפה תואירב תא רפשל ידומילו תויומלתשה תדעו תורטמ :ןה ךשמה z ידומיל לש תכרעמ םסרפלו רוציל ,זכרל .םייניש תאופר ימוחת לכב ךשמה ידומיל לש תוכיאו תומכ עובקל .תיתנש המרב םיצלמומ ךשמה z לש תיביטקייבוא תכרעמ עובקל ידומיל ינכתו תוכיא תכרעהו הקידב .םיפתתשמ בושמ ללוכ ךשמהה z תיתומכ דוקינ תטיש עובקל דוקינה תריבצו ךשמהה ידומילל .ןמז תפוקתב אפור לכל z z םיינילק הדמע תוריינ תריצי דדועל ףותישב םיחמומה ידוגיא ידי לע יזכרמה דעווהו תיעדמה הצעומה םיינישה יאפור תא ונווכיש לש םיחתפתמה םיטרדנטסל .םתצפהל גואדלו עוצקמה :תובר ןה הדעוה ינפב תודמועה תומישמה z עדימ םוסרפו זוכיר ,םוזיי ,דודיע ךשמהה ידומיל לע ףטושו ןכדועמ ךשמהה ידומיל .ץראב םויה םימייקה ,םיישעמ םיסרוק ,תואצרה םיללוכ תושיגפו םיסנכ ,דומיל תוצובק היהי ךשמהה ידומיל םוסרפ .תויעדמ ,אשונה וטרופי וב דיחא טמרופב ךרד ,ןכות ,הגשהל תורטמ ,םיכירדמ ,וכשמו סרוקה ידעומ ,סרוקה תרבעה .סרוקה דוקינ ,תולע z ךירצ דוקינ המכ טילחת הדעוה ,םייתנש ךשמב אפור לכ רובצל היהיש ידכ רבטצמו םינש שמח .ןכדועמ םייניש אפור ארקיהל יואר יביטקייבוא ןפואב טילחת הדעוה ךשמה ידומילכ ורכוי םיסרוק וליא .דוקינ תטיש עבקתו םייואר z z ש”רה ירבח ברקב םסרפת הדעוה רושיא רחאל תוטלחההו עדימה תא בקעמה תא ליעפת ,יזכרמה דעוה לעופב םושייה תומדקתה תא רקבתו תודועת תקולח ללוכ ש”רה ירבח לש .יזכרמ םושירו תוליעפ לכ ףוסב תויומלתשהה ךרעמ הארנ ךיא :הלאש יבחרב סורפ אוה דציכו ש”רה ירבחל ?ץראה תורדתסהה לש ןויעה ימי :הבושת ףותישב םיכרענ םייניש תאופרל DENTAL TRIBUNE ISRAEL EDITOR-IN-CHIEF: Prof. Benjamin Peretz bperetz@post.tau.ac.il GENERAL SECRETARY: Dr. Tanya Katzap PROJECT MANAGER: Adv. Yaffa Zagdon PUBLISHED BY THE ISRAEL Dental Association www.ida.org.il Tel: +972-3-6283707 Fax: +972-3-5287751 EDITORIAL BOARD: Dr. Meir Adut Prof. Nitzan Bichacho Prof. Gabi Chaushu Prof. Nardi Caspi Dr. Nathan Fuhrmann Prof. Haim Tal Prof. Israel Kaffe Prof. Yossi Nissan Prof. Aharon Palmon Prof. Micha Peled Prof. Moti Sela Prof. Adam Stabholz Prof. Ervin Weiss LINGUISTIC EDITOR: Miri Lavie DESIGNER: Michal Hirsh PRODUCTION: New York New York (Israel) Ltd. PUBLISHER: Torsten OEMUS GROUP EDITOR: Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune.com Tel.: +44 161 223 1830 CLINICAL EDITOR: Magda Wojtkiewicz Nathalie Schüller ONLINE EDITOR/SOCIAL MEDIA MANAGER: Claudia Duschek EDITORS: Kristin Hübner Yvonne Bachmann MANAGING EDITOR: Marc Chalupsky HEAD OF DTI COMMUNICATION SERVICES: JUNIOR PR EDITORS: Brendan Day Julia Maciejek COPY EDITORS: Hans Motschmann Sabrina Raaff PUBLISHER/PRESIDENT/CEO: Torsten R. Oemus Chief Financial Officer Dan Wunderlich CHIEF TECHNOLOGY OFFICER: Serban Veres BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER: Claudia Salwiczek-Majonek PROJECT MANAGER ONLINE: Tom Carvalho JUNIOR PROJECT MANAGER ONLINE: Hannes Kuschick E-Learning Manager Lars Hoffmann EDUCATION DIRECTOR TRIBUNE CME: Christiane Ferret Event Services/Project Manager Sarah Schubert Tribune CME & CROIXTURE MARKETING SERVICES Nadine Dehmel SALES SERVICES: Nicole Andrä ACCOUNTING SERVICES: Anja Maywald Karen Hamatschek Manuela Hunger MEDIA SALES MANAGERS: Antje Kahnt (International) Barbora Solarova (Eastern Europe) Hélène Carpentier (Western Europe) Maria Kaiser (North America) Matthias Diessner (Key Accounts) Melissa Brown (International) Peter Witteczek (Asia Pacific) Weridiana Mageswki (Latin America) EXECUTIVE PRODUCER: Gernot Meyer Advertising Disposition Marius Mezger DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany Tel.: +49 341 48 474 302 Fax: +49 341 48 474 173 info@dental-tribune.com www.dental-tribune.com DENTAL TRIBUNE ASIA PACIFIC LTD. c/o Yonto Risio Communications Ltd. Room 1406, Rightful Centre 12 Tak Hing Street, Jordan, Kowloon, Hong Kong Tel.: +852 3113 6177 Fax: +852 3113 6199 TRIBUNE AMERICA, LLC 116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA Tel.: +1 212 244 7181 Fax: +1 212 244 7185 DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper · United Kingdom Edition All rights reserved. Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately, but cannot assume responsibility for the validity of product claims, or for typographical errors. The publishers also do not assume responsibility for product names or claims, or statements made by advertisers. Opinions expressed by authors are their own and may not reflect those of Dental Tribune International.

Pages Overview