Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.2, 2017

15 DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 05/2017 האופרה םלועמ תויאופר תורודצורפ ינפל ענומ יטויביטנא לופיט הרתונ ןוכיסה תייסולכואל תינרדוח .החותפ הז בלשב References בלה םינפ לש תימוהיז תקלד .1 תכרעמב הלועפ רחאל )סיטידרקודנא( תא תרגתאמה הלוח תשרפ :לוכיעה .ענומ לופיטל תויאקירמאה תוירוהה הגלוא ,בילטוג עטנ ,טרופופר המענ .2 ,155 ךרכ ,האופרה .הנביל יבאו דלפ .2016 ,652 – 650 :11 'בוח תתל שי יכ ,עבוק לארשיב תיאופרה יכרדב תולועפל ךומס םג ענומ לופיט ןתשה תכרעמ ,לוכיעה תכרעמ ,המישנה .תישנה ןימה תכרעמו יכ התייה רמאמה יבתוכ תנקסמ תילארשיה הדעוה תויחנה לע הדפקה יכרדב תולועפב םג ענומ לופיט רבדב תענומ יאדוול בורק התייה לוכיעה דחי .הז הרקמב השקה האולחתה תא חכונ יכ םיפיסומ םירבחמה ,תאז םע ןתמ לש היגוסה ,העפותה תורידנ הלועפ ינפל ענומ יטויביטנא לופיט דירווה ךרד יטויביטנא לופיט תמלשה .תועובש 6 ךשמב םינש רפסמ ינפל יכ ,ןייצל יואר יאקירמאה דוגיאה תויחנה ומצמצ להק תא ינוציק ןפואב היגולוידרקל יגוס תאו ענומ לופיט ןתמל דעיה תתל שי ןהבש תויאופרה תולועפה דוגיאה תויחנה יפ לע .ענומ לופיט תארקל ענומ לופיט תתל שי יאקירמאה םייניש תאופרב תוינשלופ תולועפ לש הדמע ריינ ,תאז תמועל .דבלב תורדתסהה םעטמ תילארשיה הדעוה Enterococcus לש החימצ התהוז תלחמ לע היה עודי עקרב faecalis. תילוטסאיד הקיפס יא תללוכה בל ,בל תקיפס יא םע לאמש רדח לש ןידמוק םע לפוטמה םירודזורפ רופרפ ילטרואא םתסמ תפלחה ,אתב ימסוחו .דועו 2002 תנשב יגולויב םתסמל לופיט הלוחה לביק זופשיאה ךלהמב .ןיצימטנגו ןיליציפמאב יטויביטנא תויברת ולבקתה עובשכ רחאל יללכה ובצמב רכינ רופיש לח ,תורקע םע ותיבל ררחוש הלוחהו םינימסתבו ץרפ ינב 'פורפ :תאמ -"האופרה" ןותיעב םסרופש רמאמב ,לארשיב תיאופרה תורדתסהה ןותיע רואית םסרפתה ,2016 רבמבונ שדוחב הטרואאב םתסמ םע הלוח לש הרקמ לש תימוהיז תקלדב הקולכ ןחבוא רשא היפוקסונולוק רחאל שדוחכ בלה םינפ לופיט לביק אל רשאו ,פילופ תתירכו וללכ םינימסתה .ענומ יטויביטנא לקשמב ג"ק 7 לש הדירי ,הליל תועזה .תיללכ השלוחו תועובש רפסמ ךותב הירגנוה לארשי - הלועפ ףותישו תודידי הזוח ,ןומולוש רזעילא 'רד ומתח לארשי דצמ .טודא ריאמ 'רדו ןמיונ םייח 'רד Prof. Katalin ומתח הירגנוה דצמ תירגנוהה תורדתסהה ר"וי ,Nagy Prof Istvan ןכו םייניש תאופרל .םדוקה ר"ויה ,Gera דגס ריעב םתחנ ,2017 יאמל 12 ב תודידי הזוח )Szeged( הירגנוהבש תורדתסהה ןיב הלועפ ףותישו ןיבל לארשיב םייניש תאופרל .הירגנוהב םיינישה יאפור תורדתסה הרקמ רופיס :הפה םוקיש םוחתב העיבת בישהל שיו ינמז לופיט וניה ,עבתנה .₪ 15,000 ךסב ,ותולע תא עבתנל ואצמ אל םירבסההו וללה תופולחה .עבתנה לש תיאופרה המושרב יוטיב :ויה הז הרקמב הקזוחה תודוקנ חינזה עבותה -עבותה לש ותולהנתה · .)”םרות םשא“( ויניש בצמ תא ,העיבתה לוהינ תעב םגש הדבועה · םילתשב ךמתנ שדחה םוקישה .עבתנה אפורה י”ע ועצובש אצמ אל שדחה םקשמה אפורה · .םינשיה םילתשה תא ריסהל ןוכנל :וניה יטפשמה ןוכיסה היוקל התייה תיאופרה המושרה · תודוא דועית היה אל ,הרסחו ועצוהש תופולחה ,ונתינש םירבסה .םייופצ םינוכיסו םיכוביסו עבותל ספוט לע םתחוה אל עבותה · טרפמה םילתש עוציבל המכסה .םייוכיסהו םינוכיסה תא עצבל טלחוה עודמ המושרב רבסה ןיא · .םינשיה םילתשה יבג לע םוקישה תא תעיבקל בל םישב ,ליעל רומאה רואל ןוכיסהו טפשמה תיב םעטמ החמומה אשמ ולהינ םידדצה ,קיתב ןומט היהש ,הרשפב קיתה םייתסה ופוסבש ןתמו תולע ןובשחב וחקלנ התרגסמב ,תויאופר תואצוה ,ןקתמה לופיטה ,טפשמ תואצוה ,תורכתשה ידספה .הימונוטואב העיגפו לבסו באכ יחמומ תונעט ןיב םירעפה רואל תונמל טילחה טפשמה תיב ,םידדצה .ומעטמ יאופר החמומ ,עבק טפשמה תיב םעטמ החמומה :ןלהלדכ ,עבותה לש ויפב ויהש םינשיה םילתשב · דוע יתועמשמ םצע ןדבוא הפצנ ךרוצ היה ןכלו לופיטה תליחת ינפל .לופיטה לש ותליחת םרט םריסהל יבג לע דחא םוקיש עצבל לבוקמ אל · עצובש יפכ ,םינוש םיגוסמ םילתש .הז הרקמב ךא ,הנוכנ התייה לופיטה תינכת · םוקישה ןכלו ,יוקל ןפואב העצוב הסיעלה תוחוכ דגנכ ביצי קיפסמ .ןמז ךרואל דורשל יופצ וניאו 12 םילתש תא ףילחהל ךרוצ שי · ףיסוהלו ,םישדח םילתשב 22-ו .םיפסונ םילתש לש הכימת לע האלמ תוירחא עבתנל סחייל שי · .לופיטה ןולשיכ הכירצ תנקתמה לופיטה תינכת · ,םינשי םילתש תריקע ,לולכל תרדחה ,תישתכמב םצע תולתשה לע םוקיש עוציבו םישדח םילתש 5 .₪ 70,500 לש תולעב - םילתשה יבג אפורה ידי לע עבותל עצובש םוקישה · לצא לופיטה םויס רחאל ,רחאה .תינלשר התייה ,םוקיש םהילע עצבלו יכ ,החמומה עבוק ןיינע לש ומוכיסב · ללוכה ,ןקתמ לופיט עצבל עבותה לע תוחפל םילתש ינש תאצוהל חותינ תרדחה ,םוקישל םינתינ םניאש .םהיבג לע םוקישו םישדח םילתש לש תודיינ לע לפוטמה ןנולתה תאצוה לע טלחוה .1 5 לתש .ויתחת שדח לתש תרדחהו לתשה ,םיבאכ לע ןנולתהל ךישמה לפוטמה םילתש לש תודיינו ער חיר ,תושיגר .26-ו 24,13 וילא הנגה בתכ שגוה ,אפורה םעטמ ,ומעטמ החמומ תעד תווח הפרוצ :ןלהלדכ ,עבק רשא תפקשמו הניקת תיאופרה המושרה · .ונתינש םירבסההו עצובש לופיטה תא התייה העצובו הכרענש לופיטה תינכת · .לפוטמה לש וינותנל המיאתהו הנוכנ םתפלחהו םילתשה תרדחה · הקיטקרפה יפ לע ושענ ,ךשמהב .תלבוקמה תיאופרה לש ויפב יוצמה םוקישה ,םויכ · 4 יבג לע יוארכ ךמתנ עבותה .עבתנה רידחהש םילתשה עבותה הנפ וילא ,םקשמה אפורה · אל ,עבתנה לצא לופיטה םויס רחאל הדבוע ,םינשיה םילתשה ינש תא רקע הנכוהש תינכותה יכ תדמלמ רשא .הנוכנ התייה עבתנה ידי לע העצובו ןעט עבתנה אפורה יכ ןייצל בושח ,לופיט תופולח 3 ועצוה עבותל יכ תפולח לכל עגונב םירבסה תוברל הללכש הפולחב רחב אוהו ,לופיט -.הניסרח רשגו םילתש 4 לש הלתשה ,2 6 לתש תרסה לע טלחוה ומוקמב שדח לתש תרדחה .םילתשה לע עובק םוקיש עוציבו לצא תורוקיבל עיגה אל לפוטמה לופיטה לע ןנולתה אלו םיינישה אפור .יפוסה םוקישה תריסמ רחאל אל רשא ,לפוטמה יכ עדונ דבעידב םייניש אפורל הנפ ,ןוצר עבש היה .שדח םוקיש עוציב ךרוצל רחא ,לופיטה םויסמ יצחו הנשכ רובעכ םולשה טפשמה תיבל העיבת השגוה .ברועמה אפורה דגנ לש תעד תווחב ךמתנ העיבתה בתכ רשא ,הפה םוקיש םוחתב החמומ :ןלהלדכ ,עבק .רורב אלו יקלח ,יוקל יאופרה םושירה · עצוב רשגה תועצמאב םוקישה · יוקינ רשפאמ וניאו ינלשר ןפואב .התואנ הקוזחתו ,ולשכ ורדחוהש 4 ךותמ םילתש 2 · .רתויב יוקל ןפואב ועצובש ןוויכמ ידי לע ועצוב אל םנמוא םילתש 2 · םריתוהל הטלחהה םלוא ,עבתנה הנליא ד״וע ,ןמדירפ תיחצ ד״וע פצק הינט ר”ד ,יול האיל ד״וע ,לכשומ דקמתהל םעפה ונרחב וז הבתכב תא ףקשמ רשא ,הרקמ רופיסב עבש וניאש לפוטמ הבש תואיצמה אפור י”ע ול ןתינש לופיטהמ ןוצר .טפשמה תיבב העיבת שיגמ ,םיינישה תושגומה תועיבתהמ יתועמשמ קלח וניה םינשה ךרואל טפשמה תיבל .הפה םוקיש םוחתב ,עוריאה דעומב 70 ןב ,לפוטמב רבודמ םייניש אפורל 2011 תנשב הנפ רשא .יטרפ ןפואב ,יללכ .הפה םוקיש התייה היינפה תרטמ הדמעב םימייק םילתש ויה לפוטמל .רבעב תרחא האפרמב ועצובש 22-ו 12 תללוכה ,לופיט תינכת הנכוה .םילתשה יבג לע םוקישו םילתש תדמעב הלתשה העצוב תינכותל םאתהב גוסמ ויה םילתשה .26,24,15,13 םייניש .רבעב ועצובש םילתשל סחיב הנוש לע ןנולתה לפוטמה ,לופיטה םויס רחאל רבודמו תויה .15 לתש רוזאב תושיגר ,לתש עוציב רחאל החיכש העפותב .לפוטמה רחא בקעמב ךישמה אפורה ,הלתשהה עוציב רחאל םישדוח 5-כ

Pages Overview