Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.2, 2017

13 DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 05/2017 26-ה יתנשה סנכה היצרגטניאואסואו היטנודוירפל ילארשיה דוגיאה תוירחאה וניה תואצרההמ הלעש רורבה רסמה םיינישה אפור לש ופתכ לע תחנומש תיאופרה תמאתהל הנוכנ הרקמ תריחב ,תקייודמ הנחבאל םניאש םיינדפק םילופיט ,םיאתמה לופיטה הקוזחתו םינטקה םיטרפה לע םירשפתמ הביצי תילופיט האצותל וליבוי וידחיש תדמתמ .םירגתאמ סיסבה יאנת רשאכ םג ,ןמז ךרואל הפילחמ הניאו עדי הפילחמ הניא היגולונכטה .םיינילק םירושיכ רשאכ םג -םייניש לע רומשלו ץמאתהל ונילע םילופיט ןכש ,דואמ העורג תיארנ הזונגורפה .תובר םינשל םייניש בצייל םילוכי םיילטנודוירפ תילופיט הפולח םניא םיילטנד םילתשש רוכזנ םיינישב םירחא םילופיט דגנכ לוקשל שי התואש םיינישל הפולחכ קר אלא העורג הזונגורפ םע .תורסח םיינישה יאפור תא ןימזמ היטנודוירפל דוגיאה .םילתשהו היטנודוירפה םוחתב עדימ לבקל יעוצקמ רמוח ,ףסונ עדימב ןיינועמ ךנהו הדימב :תבותכל ליימ י/חלש דוגיאה תויוליעפ לע עדימו perioisrael@gmail.com .אבה סנכב הארתנ לש םירקמב םיילופיט םילוקוטורפו תידיימ ויצירואמ ’פורפ .יטתסאה רוזאב תולתשהב תונולשכ וניתועד תא ורגתא ינילטרוק ורדנס ר”דו יטנוט םירקמב םג יכ וארה רשאכ םייניש תזונגורפ לע ןתינ ןיידע ,ןביבס תמדקתמ הלחמ םע םייניש לש תויגולונכט תא הרקס רלייס הנריא ’פורפ .ןרמשל םיינישה תאופר םוחת תא תושבוכה CAD-CAM הז םוחתב תואיצמש תוארהל ןויסינב תמקשמה ףשח יזירט ולואפ ר”ד .החטבההמ הקוחר ןיידע :תוילטנדה תולתשהה םוחתב שדח רושכמל ונתוא .היצקיפיסנדואסוא להקל ופשח םילארשיה םיצרמה תרוש ’פורפ :תומדקתמ לופיט תוטישו תויגולונכט ורקס היו המלש ר”דו ץלוהבטש הלייא םירזיילב שומישה ירוחאמש החטבהה תא לבוי ר”ד .סיטיטנודוירפו סיטיטנלפמיאירפל ןתיא ר”ד ,םישדח םצע ילתש ראת ירבוצ םישודיח וראית אריפש רואיל ’פורפו יקציריזימ תוחנומ תולתשה :תילטיגיד םייניש תאופרב יבוק ר”ד .תישיא םאתומ םצע קולב ,בשחמ תומדקתמ תוטיש בוליש ראית גרבסדנל ’פורפ ,יטתסאה רוזאב םייניש רסח םוקישל תולתשהל תינשדח הטיש ראית טדימש ימע תא הראית דדח ירוח לעי ’פורפו םייניש ךרד הטויבורקימ לש םוחתב תקסוע איה וב רקחמה רשפאתש הרושבה היהי ילואש תישיא תמאתומ .םייכינח תלחמ יופיר םישודיח דועו םצע לש םיקולב ונל תבצעמש .םירחא םיבר המדיקה רחא תושגרתהב םיפחסנ ונחנא יכ הארנ הניהש םייניש תאופר ,תאז םע .התוא םיצמאמו .האופר לכ םדוק איה ,ישעמו ינכט דואמ עוצקמ תודוסי לע תססובמו היגולויבו עדממ תבכרומ םיכילהת לש הנבה לשו רקחמ לש םינתיא תשמשמש וז איה תיגולויבה הנבהה .םייגולויב תולועפה לכ לש החלצהל ,הקצומ תיתשת ,סיסב .ונלש תוינכטה ,תושדחה תויגולונכטהמ םימעפנ ךכ לכ ונא םיתעל תא ףפוכל ןתועצמאב םיסנמ ונאש ךכ ידכ דע תואצותה .דימו רהמ לכה תושעל ,היגולויבה היגולונכטה לש החלצהה תדימש ונל וריכזי בורל לש חווטה תכורא החלצהה תדימ ,רושכמהו ךישמהל תלוכיב הבר הדימב םייולת ,לופיטה .םייסיסבה םייגולויבה תונורקעה תא דבכלו תוולמש תוחטבהה תא ןוחבל ןויסנ השענ ,סנכב סיסב חכונל תאז ,םיגולונכטה םישודיחה תא ינילק ןויסינו םיגולויבה םיכילהתב בחרה עדיה .היגולונכט דצל היגולויב –רישע לע ,םייניש לש הזונגורפ לע ונחחוש הניחבב ךרוצה לע ,םילופיט לש תויליבטקידרפ .םייוניש לש תיתרוקיב הלתשהל תויצקידניא ראית רזוב לאינד ’פורפ י’צרקש ילט ר”ד סוניכה ר”וי ,היטנודוירפל תיחמומ .2017 תנשל דוגיאה שאר תבשוי דיוויד ןולמב םייקתה ,ןורחאה ראורבפב יתנשה סוניכה ,ביבא לתב לטנניטנוקרטניא היטנודוירפל ילארשיה דוגיאה לש 26-ה דעו י”ע ןגרואש סוניכב .היצרגטניאואסואו ,לטנקנרפ יש ר”ד ,אריפש-רינ ילרוא ר”ד :דוגיאה ילט ר”דו ןירג ר’גת תירינ ר”ד ,בל ןור ר”ד תרגסמב .םיפתתשמ 500 לעמ וחכנ ,י’צרקש ,הלודג תילטנד הכורעת םוקמב הגצוה סנכה 35 לעמ לש םישודיחל ףשחיהל היה ןתינ הב .ילטנדה קושב תוליבומהמ תורבח .”היגולונכט דצל היגולויב“ היה סוניכה אשונ הכפהמ לש המוציעב ונא ,2017-ב ,םויהש הארנ .םייניש תאופרב תיגולונכט םישבוכ היצטיגידהו רושכמה ,תויגולונכטה םיסנכנ ,םייניש תאופרב םימוחת רתויו רתוי תא םילעמו תויתרוסמה תוקינכטה תא םיבעמו .ונינפב תודמועה תויורשפאה ףר דסה ,םיחתנמה ןיכס דצל סנכנש רזיילה דיה תא קזחמו ךמותש החנמה יגרוריכה תא ףילחמש ילארואארטניאה קרוסה ,תנמוימה בשחמה תנכות ,ינוקיליסה רמוחהו תכתמה ףכ :הפה םוקישל דוגיאה לש יתנשה סנכה ”עדמ ססובמ טבמ – הפה םוקישב םירגתאו רגס ,םירמוח“ הכרה המקרה תומכ תא ריבגהל תנמ לש תיטתסאה האצותה תא רפשלו .ימדקה רוזאב םילתש לע םוקיש יבצ ר”ד םש לע תיתרוסמה הבישיב םירגוב השולש ,יקסבומרבא בייל לארשיב תוחמתהה יזכרממ םיריעצ ךלהמב ולפוטש םיפי םירקמ וגיצה לכימ ר”ד ויה םיגיצמה .תוחמתהה ,םילשורי ,הסדהמ רסיק דלפטסוא ירא ר”דו רמושה-לתמ סייו רואמ ר”ד .ביבא לת תטיסרבינואמ ןמקילג לש תופלאמה ויתואצרה ,ירובע אשונב הידבשמ טמי ןטסרוט ’פורפ .סנכה איש ויה סיטיטנלפמיאירפ ןיב האוושהה תא החוד טמי ’פורפ .סיטיטנודוירפ ןיבל סיטיטנלפמיאירפ היצרגטניאואיסואה תא תוארל שי שיגדה דוע .רז ףוגל החונ הבוגתכ תויהל לוכי לתש ביבס םצע ןדבואש ותעדלו םינש תורשע ךשמב ביצי הקידב ידי לע וליפא ,תוברעתה ףדוע .קזנל םורגל יושע ,רדחמ םע תיתפוקת דוגיאל לחאמ ינא ,סנכה ר”ויכ םירישעמ םיסנכ דוע הפה םוקישל .הנשה ול וניכזש הז ומכ םיניינעמו הגיפסה יעגנ תעפות תא ראית .םייניש ישרושב םיתיעל םיעגופה לע תורמוש םיינישה םיבר םירקמב ןתינו בחרנה עגנה תורמל תוילטיו .םינש ךשמל תוברעתה ילב בוקעל םוקיש ראית ןרק סאיתמ ’פורפ תורסח תוימדק תודדוב םייניש לש ףנכ ילעב ”דנלירמ“ ירשג תועצמאב הינוקריזמ םייושעה ,דבלב תחא דוגינב .טאקיליסיד םויתיל וא יבגל הליגרה תינילקה היציאוטניאל החלצה םיגדה ,רביליטנק ירשג .חווט ךורא רקחמבו םיבר םירקמב תונורתיה תא ראית וטקוק וטרבור ר”ד הצק“( םיקלח םויס יווקב שומיש לש םירדגומ יתלב )feather edge ”הצונ םיינישל םירתכ לש םיילוש תנכהב הקינכטה .םילתש לש םינבמלו יטתסא הניסרח יבוע רוציל תרשפאמ ידמ רתוי קוחדל ילבמ םיילושה רוזאב וקה תא םקמל ןתינ .הכרה המקרה תא היהש הממ הנוש ןפואב יפוסה םויסה תיפוסה הרוצל םאתהב ,ינמזה רתכב .ןשה וא לתשה ביבס הכרה המקרה לש םירקמ גיצה טדימש ימע ’פורפ תויראש לש רומישה תא בליש םהבש םיתיעלו ,ימדקה רוזאב םישרוש לע םהלש תיטנודותרוא הכישמ יוצר ןכל .תדרוי ןשה לש הזונגורפה רמוח תוחפ םיריסמה םילופיט לוקשל .הקבדה תוקינכט לע םיכמתסמהו ןש לש הרקמ גיצה ןמסורג באוי ר”ד תרסה בקע לודג ימרג רסח םוקיש רשגה .הריעצ השיא לש תסלב לודיג תבשחוממ הקירס תועצמאב רצוי םירבוחמה םיידועיי םיקלח לש תיטילונומ הינוקריזמ םילתשל םירבחמ הינוקריזה תא .הטורח םייניב ינבמ תועצמאב לתשל (Ti-base) ,םוינטיטמ םייתשורח עגמב קוחשל הינוקריזהמ םיענומה .לתשה שאר תא רישי השאב לופיט גיצה ילאוי יבצ ר”ד לש דלומ רסחמ תלבוסה הריעצ יתלב םוקיממו תובר תועובק םייניש תוכתוחה לש יפוטקאו ירטמיס דחאב .תועובקה תוירליסקמה עוציב ,סנכה לש םיעיתפמה םיעגרהמ לע הנוילע תשק םוקיש לש גרודמ תוילרטנצה תריקע ךות םילתש יבג להקה תא ענכשל חילצה ,תועירפמה לופיטה תורטמ םהבש םירקמ שיש תוכתוח לש הברקה תובייחמ להקהש המל דוגינב ,תוירליסקמ .הליחתכלמ הפיצ ,היטנודודנאל החמומ ,ינונ לייא ר”ד דדלא ר”ד ,ןמסורג באוי ר”ד ,םילשורי .ינונ לייא ר”דו ילאוי יבצ ר”ד ,ןורש ירקחמ רמוח הגיצה טייב תירונ ’פורפ תירקחמה הצובקה תונויסינ לע יסיסב םיקדייח לוטקל וא אכדל הלש .םמצע םיילטנדה םירמוחה תועצמאב םיסוריו וביכרה ,וזכ תחא האצמהב ינפ ךותל םיקדייח ילטוק ”םי’גאפ“ .םיילטנדה םירמוחה לש חטשה םיקדייח דגנכ קדבנ רמוחה תוליעי .םילשוריב בויב תורוניצמ ופסאנש תא גיצה ףוהלדא לאינד ’פורפ הב רשא ,”ןויסינה תגיהנ“ תטיש יוניש ןנכותמ ובש אלמ הפ םוקישב ךרואב םייונישו ירגס יכנא דממב םירצוי ,רגסה ירושימבו םיינישה רמילופמ םיכיפה םירוזחש םדוק םירצוימה הנותחתלו הנוילעה תסלל תא םיקיבדמ .(CAD/CAM) מ”ביתב םישדוח דע תועובש ךשמב םירוזחשה תא םיעצבמ תולגרתהה רחאל קרו ןתינ דציכ הארה דוע .יפוסה םוקישה םיקד םייבועב םיינרדומ םירמוח לצנל רמוח לש הבר הרסהמ ענמיהל ידכ דאמ .םירומח יאלבו הקיחש לש םירקמב ןש ,םילשורי הסדהמ ןורש דדלא ר”ד ובש ,”x-1“ טפסנוקה תא עימטה ,ימוקיש לופיט תרבוע ןשש םעפ לכב ןיטסקס סקמ ר”ד הפה םוקישל דוגיאה ,אצוי ר”וי .סנכה ר”ויו ךרע הפה םוקישל ילארשיה דוגיאה םימיב ולש 27-ה יתנשה סנכה תא לת ,המרונפ ןד ןולמב ץרמל 22-23 רגס ,םירמוח“ היה סנכה אשונ .ביבא ססובמ טבמ – הפה םוקישב םירגתאו התייה םינגראמה תוינידמ .”עדמ יפמ תוקימעמ תואצרה לע שגד םישל יעדמה עדיה לע םיעיפשמה םיאפור םיאלממהו תמקשמ םייניש תאופרב םיימדקא תודסומב חתפמ ידיקפת ,ךכל םאתהב .םלועבו ץראב םייתרקוי ןטסרוט ’פורפ יפמ תואצרה ונתינ (Torsten Jemt, Gothenburg, טמי להנמ ,ןרק סאיתמ ’פורפ ,Sweden) לייקב הפה םוקישל הקלחמה ,(Matthias Kern, Kiel)הינמרגב הקלחמה להנמ ,ףוהלדא לאינד ’פורפ (Daniel הינמרג ,ןכנימב הפה םוקישל ימע ’פורפ ,Edelhoff, Munich) תוחמתה תינכות להנמ ,טדימש דוע .םילשורי הסדה ,הפה םוקישב וטרבור ר”ד םיצרמה ,סנכב ופתתשה (Roberto Cocchetto) וטקוק ,הסדה ,טייב תירונ ’פורפ ,הילטיאמ

Pages Overview