Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.2, 2017

DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 05/2017 12 31.3.2017 םידליל םייניש תאופרל ילארשיה דוגיאה לש ביבאה סנכ ״םשמו ןאכמ םיאורש םירבד״ .תוטלחה תלבקו ”םיירהצה רחא לש םידליה אל םה םוליצ תייגוסב זכרתה ,רלדנ ר”דו ,ןכ -םידליב ןוילע ימדק ילקיפאירפ ןויד היה ןכמ רחאל ?יתמ ,המכ ,אל .להקהמ תובוגתו רע הלודג תילטנד הכורעת הגצוה םוקמב .םישדחו םיקיתו םיגיצמ םע תנווגמו תרבח ידי לע הנתינ תדחוימ תוסח .ORAL B תרבחו קינורטדמ איגש ץכ סדה ר”ד ,םידליל םייניש תאופרב תיחמומ םידליל םייניש תאופרל דוגיאה ר”וי לש הלועמ האצרה םע חתפנ רקובה הפה תאופרב תיחמומ ,רלדנ ןח ר”ד ןגטנרה ןוכמ שארב תדמוע רשא היצדס ,הפה תאופרל הקלחמה תחת םייניש תאופרל הטלוקפב תומידו הגיצה התאצרהב .םרכ ןיע הסדהב ילאיצפוליסקמהו ילארואה ףנעה תא תורומת תונורחאה םינשב רבועה תוקידבל דוחייב הסחייתה .תובר תולאש לע התנעו םידליב תומיד םיחנמ םיווקו הנירק תומר רבדב תובר .םידליב םוליצל ותוא לנאפ םייקתה האצרהה תובקעב יקסנליו םיובנריב תיוור ר”ד התחנה תופתתשהב לנאפה .דוגיאה תריכזמ ושוא’צ הלטס ’פורפ ,תנרס םייח ’פורפ םיעוריאה םלואב ךרענ ,31.3.2017 - ב לש ביבאה סנכ ,ביבא לתב ”הקפא“ םייניש תאופרל ילארשיה דוגיאה .םידליל ןאכמ םיאורש םירבד“ סנכה אשונ ,םויה לש ןושארה וקלחב .”םשמו ףאו תקולחמב םייונשה םיאשונ וגצוה לש תוברועמו ןויד ךות לנאפ םייקתה םיאפור ידי לע ןתינ ינשה וקלח .להקה ןכו רמושה לת אביש יאופרה זכרמהמ ’ץוקר ריאמ ר”ד לש ותשירפ הניוצ תאופרל הדיחיה לוהינ דיקפתמ .זכרמה ותואמ םידליל םייניש ,םייניש יאפור 130-כ וחכנ סנכב .תויננישו תועייס -ב היהי דוגיאה לש אבה שגפמה ףותישב ברע סוניכ - 24/5/2017 קנפל“ :ארקיש תילע סוארטש תרבח סנכב .”ןזואה תא סופתלו ךחה תא תונוכתה -םיקתרמ םיאשונ ינש וגצוי לעה תונוזמ לש תוינגוירקיטנאה לע ןתניתש האצרה ,(SUPER FOODS) תינילק תינטאיד ,ילאירא תפקר ’בג ידי אשונה .קדצ ירעש יאופרה זכרמהמ ,ץלוהנייפ םעונ ר”ד ידי לע רבעוי ינשה ןתינ דציכ“ -תרושקתל הצרמו רקוח .”הבוטו הליעי הרוצב רסמ ריבעהל שי רבכו ,המידק םינפה םע דוגיאה םיחמומה םורופ סנכ לע תובשחמ יתנשה סוניכה ,רבמטפסב ףתושמה .רבמצדב דוגיאה לש תשמשמ רשא רריפש הנשוש ר”ד תא הגיצה ,הדיחיה להנמ תינגסכ תלפוטמ רשא AT -ב םילוחה תצובק םכיס רגרבנייטש ןורא ר”ד .הדיחיב םע הדיחיב המייתסהש הפוקת .’ץוקר ריאמ ר”ד לש ותשירפ התוויה םויה לש הנורחאה האצרהה ידי לע הנתינו הארשה תאצרה זכרמה להנמ ןייטשנרוא הירא ’פורפ אביש ח”יבב תומדקתמ תויגולונכטל .-רמושה לת תובלתשה ?ןאל תויאופר תויגולונכט םדקתמה עדמה םלוע ךותב האופרה .ץאומ ןפואב האצרה הנתינ ,הקספהה רחאל להנמ ,רצוב לייא ר”ד לש תפתושמ םידלי ,תוטועפל םיינישה תאפרמ םש לע ביבא לת יאופרה זכרמב רעונו תיאנילק ,סיימ תירוד ’בגו יקסארוס ORAL MYOLOGY - אשונב תרושקת ?םצעב הז המ יבא ’פורפ לש תואצרה הגצוה ךשמהב :ORAL B תרבח תוסחב ,יניז “Power vs manual toothbrush in children - a meta-analysis” תוברה תובהלנה תובוגתהמ םירבחהש רבתסה ,סנכל ולבקתהש ןוידהו לנאפה תרוצתמ דחוימב ונהנ יכ ואצמ םה יכו וירחאל םייקתהש שוביגב רזועו ןיינע הברה סינכמ רבדה האצרה ללכ םויה לש ינשה וקלח םיאפור ינש וגיצה הב ,תפתושמ םידליל םייניש תאופרל הדיחיהמ יאופרה זכרמהמ םיבכרומ םילוחו רקובה לש םידליה“ .רמושה לת אבישב

Pages Overview