Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.2, 2017

11 DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 05/2017 םייניש תאופרב היצדס לע תודבוע המכ חקופ וניא לפוטמהו םימייק ךא םידורי םיינויחה ופוג רוע לע די עגמל וא ומש תאירקל םייניע "היצדס" הקומע היצדס וא תפאשנ היצדס ,תיתרכה היצדס יפל אפרתמב םייניש לופיטב םינוכיסה גוויס" :"ASA" -המדרהל תיאקירמאה הדוגאה .אירב לפוטמ ASA .1 וא הלק תיתכרעמ תלחממ לבוסה לפוטמ ASA .2 ייחב ותוליעפ תא הליבגמ הניא רשא[ תינוניב .]םוימויה הרומח תיתכרעמ הלחממ לבוסה לפוטמ ASA .3 הניא ךא תימוימויה ותוליעפ תא הליבגמה .ןיטולחל התוא התיבשמ הרומח תיתכרעמ הלחממ לבוסה לפוטמ ASA .4 "תפאשנ היצדס" גשומה ,הרכהה בצמ לש רקובמו ךיפה יוניש )O2N( ינצמח ןקנח-וד לש תבורעת תועצמאב ;ןצמחו "תיתרכה היצדס" םיעצמאב הרכהה בצמ לש רקובמו ךיפה יוניש לפוטמ לש הלועפה ףותיש רופיש םשל ,םייתפורת לע רמוש לפוטמה רשאכ ,םייניש לופיט ךרוצל וא ומש תאירקל םייניע חקופו םיינויח םיסקלפר ;תפאשנ היצדס טעמל ;ופוג רוע לע די -עגמל .וייחל דימתמ ןוכיס הווהמה .שונא הלוח ASA .5 "הקומע היצדס" םיסקלפרה הבש הרכהה בצמ לש רקובמו ךיפה יוניש ,53/2013 תואירבה דרשמב האופרה להנימ רזוח ךותמ תאופרב תיללכ המדרהו היצדס :2013 רבמצדב 8 .םייניש :תורדגה :הלאמ דחא –"האלמ הרכה" לגוסמו םוקמבו ןמזב אצמתמ לפוטמה וב בצמ )1( ;הרזע אלל ומצע תוחוכב תכלל םייקתה אל )1( הקספב רומאה ויבגל לפוטמ ןיינעל )2( םרט הרכהה בצממ לפונ וניאש בצמ ,לופיטה םרט ;לופיטה "תיללכ המדרה" םיעצמאב הרכהה בצמ לש רקובמו ךיפה יוניש שרודו םיינויח םיסקלפר דוביאב הוולמה ,םייתפורת תוינויח ףוג תולועפב הכימת

Pages Overview