Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.1, 2017

7 DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 02/2017 01 הנומת 02 הנומת 03 הנומת 06 הנומת 05 הנומת 04 הנומת רישכמ םע רוזאה יוקינ רחאל :03 הנומת ;מ"מ 5-7 סיכ קמוע ,רדחמ םע הקידבב רכינ םומיד :02 הנומת ;14 ןש רוזאב לתש ג”ע םוקישל הכומסה תילאקובה תירירב םישגדומ תקלדל םיינילק םינמיס :01 הנומת שי .3% ןצמח ימ וא )PERISOLV( טירולכ-ופיה סיסב לע רמוח לש תיריר-תת המשה ךות תאזו )LABRIDA( םיגפסנ םיביס היושע תשרבמ תרזעב ךומסה הנבמהו לתשה ינפ חטש יוקינ עצובמ ,די ירישכמו ינוס-הרטלוא תעצבתמ םומידה תקספה רחאלו וראותש םיבלשה רחאל :04 הנומת .Debridement & Decontamination גצוהש לוקוטורפב היצנימטנוקדו הארתה לש םיבלשב רבודמ .)3 תוחפל( םימעפ רפסמ הלועפה לע רוזחל הוולמ תירירב תקלדל םיינילקה םינמיסה לש םתמצעב תרכינ התחפהמ םשרתהל ןתינ לופיטה רחאל תועובש רפסמ :05 הנומת .ידועיי קרזמ תועצמאב )ARESTIN( ןילקיצונימ לש ירגרג ורקימ לש תיריר-תת המשה .רדחמה םע הקידבה ןמזב םומיד רדעהו לתשה ג"ע םוקישה ביבס סיכה קמועב תרכינ הדירי :06 הנומת .תירירה לובגב תילאמינימ הגיסנב לופיטו הקוזחת לוקוטורפ לכל תישיא ןוכיס תכרעה לע ססבתהב לש םיינילק םינמיס תואצמיה ,לפוטמ ,לתשל םצע תכימת ןדבואו תקלד לופיטו הקוזחתל לוקוטורפ עצומ :תובלושמ תולועפ שולש לע ךמתסמה קוליס ,)debridement( טנמדירבד לופיטו ,)decontamination( םוהיזה (Anti- יתקלד-יטנא/ימוהיז-יטנא וא infective/anti-inlammatory) השענ ללכ ךרדב טנמדירבד .DDA ינוס-הרטלוא רלייקס תועצמאב תילופיטה הלועפה רשאכ ,תוטרויקו רוזאה לש הפיטשו יוקינ רקיעב איה השיג רשפאמו ,ילאזוקומ תתה הניא תינבא .םוהיזה קוליס ירישכתל ,םוינטיט חטש ינפל הקזוחב תדמצנ חטש ינפ םע לק עגמ קר ץלמומ ןכל תנמ לע תאזו לתשה לש תכתמה לא םוינטיט יקיקלח לש רורחש עונמל םורגל לולעה רבד ,הכרה המקרה ךות ימרג סרה וליפאו תיתקלד הבוגתל לוכי םימהזמה םימרוגה קוליס .)76( תבלושמ הלועפ תועצמאב עצבתהל ךוותמ לע טירולכופיה םוידוס ל'ג לש )77,78(ז,)PERISOLV®( לעפשמ תשרבמ םע ילאזוקומ-תת יוקינו הפיטש םג .)LABRIDA™( ןזוטיק ןצמח ימ תועצמאב דבור קוליסו תובוט תוינילק תואצות התארה 3% בלשה ,םומידה קסופ רשאכ .)80 ,79( תילאזוקומ-תת החנה אוה ישילשה minocycline microspheres לש /ימוהיז-יטנא אוהש (ARESTIN®) .יתקלד-יטנא References 1. Canullo L, Schlee M, Wagner W, Covani U; Montegrotto Group for the Study of Peri- implant Disease. International Brainstorming Meeting on Etiologic and Risk Factors of Peri-implantitis, Montegrotto (Padua, Italy), August 2014. Int J Oral Maxillofac Implants. 2015 Sep-Oct;30(5):1093-104. חכוה תימוקמ המשהב הקיטויביטנא סיטיטנלפמיא-ירפב לופיטב ליעיכ החנה רחאל תוינילק תואצות .)69( minocycline microspheres לש םימוהיזב ינאכמ לופיטל תפסותכ םייתלחתה םייטנלפמיא-ירפ ל'ג תחנה לש תפסותל האוושהב בולישה .וקדבנ 1% ןידסקהרולכ ילאיבורקימיטנא/ינאכמ לופיט לש לכ הארה אל ןידסקהרולכה תצובקב הדירי הארהו םיסיכ קמועב הדירי תפסות .םומידה ידדמב תמיוסמ minocycline microspheres ה ןה רופיש התארה (ARESTIN®) םומידה ידדמב ןהו םיסיכה קמועב -אלה םילופיטה ןיב .)71 ,70 ,59 ,58( -ירפב דחוימב ,וקדבנש םייגרוריכ ,ינוניב/יתלחתה סיטיטנלפמיא minocycline תפסותב טנמדירבד רישכת תרוצב microspheres גישה (ARESTIN®) ההשומ רורחש תנטקהב רתויב הברה תפסותה תא תומכו םומיד סקדניא ,םיסיכ קמוע Porphyromonas gingivalis )59,60,70,71(זTannerella forsythia -ו הארה ARESTIN®,הזילנא הטמב תוילבטל האוושהב םג תובוט תואצות ןידסקהרולכ לש ההשומ רורחשל .)72( תיכינח-תת המשהל ,יקדייח-יטנאה טקפאל ףסונב minocycline microspheres -ל -יטנא הלועפ םג (ARESTIN®) רמוחה לש תימוקמ החנה .תיתקלד םיניקוטיצ תומר תימוקמ הדירומ בולישבו ,)interleukin 1beta לשמל( הדיריל האיבמ טנמדירבד םע C-reactive protein ,לורטסלוכב שי .)74,73,67(זInterleukin תומרו ואישב אוה ילופיטה טקפאה יכ רוכזל החנהה רחאל םיישדוח-שדוח ךלהמב תיילע איה תועמשמה .ןמזה םע דרויו רוזחל שי ןכ לע .שדח םוהיזל ןוכיס יתקלד-יטנא/יקדייח-יטנא לופיט לע בושח .)75 ,71 ,70 ,59( עובק ןפואב הז לופיטה דימת איה העינמ יכ םג רוכזל .רתויב בוטה רתי .)66( ונחבנש םילוקוטורפהמ דחא יופירה ,יגרוריכ לופיט רחאל ,ןכ לע רשא םייכינח תגיסנל איבמ ללכ ךרדב האצותה תא הלאש ןמיסב הדימעמ .)66( רוזחשה דוקפת תאו תיטטסאה םינמיס לע טולשל ןתינ אל רשאכ תחא ףא תועצמאב תקלדל םיינילק תא דביא לתשו הדימב וא ,תוטישהמ ,דיינ היהנ וא/ו םצעה תכימת תיברמ .)56( תיחרכה הניה לתשה תאצוה יגרוריכ אל לופיט יגרוריכ לופיט לש תירקיעה הרטמה טנמדירבד איה סיטיטנלפמיא-ירפב ,לתשה חטש ינפמ םוהיזה קוליסו עגנל ןורתפל ,הווקמכ ואיביש לש יאוולה תועפות בקע .יתקלדה לופיט תופולח ,תויגרוריכ תויוברעתה דימת יוצרו תופדעומ ןה יגרוריכ-אל לופיטה עצובי םרטב םהב ליחתהל םיבר םירקוח .)61 ,8( יגרוריכה תויגרוריכ תויוברעתה לע םיצילממ .לשכנ יגרוריכ-אל לופיט רשאכ קר תייסצר בקע יכ תעדל לפוטמה לע הלועפ ,הירחאל היופצה םייכינח האצותב םוגפל הלולע תיגרוריכ איבהלו רוזחשה לש תיטטסאה ,ךכיפל .)65( תידוקפת הערפהל לפטלו תוסנל איה תיוושכעה הייטנה וא םימדקומ םילתש ביבס םיעגנב -אלה תופולחה תועצמאב םיינוניב -תת ןילקיצונימ ןתמ .תויגרוריכ יגרוריכ-אל לופיטל תפסותכ יכינח הכוראו רתוי הבוט העפשה הארה האוושהב תיתועמשמ הרוצב רתוי לש תפסותה אלל לופיט ותואל ,םיסיכ קמוע תנטקהב הזה רמוחה ,תינילק הזיחאת ןדבא לע העפשהב לעו תקלדל םיינילק םינמיס לע תאז ,)67(זinterleukin-1 beta תומר תומכב רתוי הלודג הדירי םע דחי המ םיקדייח לש תיסחיהו תללוכה .)68(זred complex תפסותב יכינח תת טנמדירבד .םיינילקה םישיחרתל תעצומה לופיטה תשיג לש המירז םישרת :הנומתב

Pages Overview