Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.1, 2017

DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 02/2017 6 םילתש ךמתנ םוקישב םייגולויב םיכוביס Supportive Therapy (CIST) גנאל סואלק 'פורפ ידי לע העצוהש הטיש הניה CIST .(56) 2000 תנשב העברא תללוכה ,הביטימ תרבטצמ הרדסכ םהב טוקנל שיש םידעצ םע תוילופיט תולועפ לש תבקוע ,הלוע יקדייח יטנא לאיצנטופ .ולדוגבו עגנה תרמוחב תולתכ תינכתב הבר תובישח הנחבאל ךכיפל .וז הקוזחת תרוצב וא תופיטשב ןידסקהרולכ יביטקפא רתוי אצמנ אל ל'ג סיטיזוקומב לופיטב ובצלפ רשאמ םילדבה ואצמנ אלו םילתש ביבס הצובק ןיב תיטסיטטס םייתועמשמ תרוקיב תצובקו ןידסקהרולכ הלביקש ימוקמ לופיטב ןידסקהרולכ .)57) לעבכ אצמנ ל'ג תרוצב וא תופיטשב לבגומ ילאיבורקימ-יטנא טקפא םייטנלפמיא-ירפ םיעגנב לופיטב הארה ינכדע ינילק רקחמ .)60 ,59 ,58) הקיטויביטנא לש םג תלבגומ העפשה םירישכת לש החנה .)61( תימטסיס טאל םיררחתשמה םייטויביטנא רתאב םיאצמנה ,(slow release) זוכירב םימי 10 – 7 תוחפל הלועפה םליפויבה תא רודחל ויד הובג הטישכ האצמנ הזוקומל תחתמש ןושארה בלשה ,הרקמ לכב .הליעי הבוגתה תמצוע תדרוה וניה לופיטב תומקר תגשהל ,החלצהב תיתקלדה תוחיפנ םעו השרפה אלל לתשה ביבס ןודל ינויגה ןכמ רחאל קר .תתחפומ רזחשל ולכוי רשא תוילופיט תושיגב לתשה לש תימרגה הכימתה תא בצעל וא ,םייביטרנגר םיעצמאב ביבסש הכרה המקרה תא שדחמ םצעה תרוטקטיכרא וא/ו לתשה תולתכ ,תויגרוריכ תוקינכט תועצמאב םינייפאמבו םייטטסאה םילוקישב םג ,תאז םע .עגנה לש םייגולופרומה םיעגנב םצע יולימ גישהל ןתינ םא שומיש ךות םייטנלפמיא-ירפ תייצרנגר לש םייגולויב תונורקעב היצרגטניאואסוא ,)63 ,62( המקר םהוז רשא לתש חטש ינפל תרזוח .(64( ללכ ךרדב תשחרתמ הניא ןכ ינפל ,םיקומע םיעגנב לפטל ןתינ תועצמאב םיימרג ךותו םייפקיה םוהיזה קוליס ,ידוסי טנמדירבד חטש ינפמ (decontamination) רשאכ ,עגנה רוזא רוזחשו לתשה םינתינ םירדגומ תוריק אלל םיעגנ ידוסי טנמדירבד ידי לע לופיטל הזוקומה לש ילקיפא םוקימ םע השדח םצעש תורמל .)65( תילניגרמה עגנה תא אלמל לוכי םצע לתש וא/ו תוסיחדב תוארל ןתינש יפכ ימרגה תיברמב ,ןגטנר םולצתב םצעה טושפ ךילהת הארנכ והז םירקמה יקפוא-וידרה רמוחה וב ,יופיר לש .לתשה חטש ינפל רבוחמ שממ אל הנורחאל הכרענש הזילנא-אטמ ,בושחה רופישה תורמל יכ התארה ףאב יופצ וניא הלחמל םלשומ ןורתפ העינמ תויגטרטסא תויחנהב רסוח םייקש הדבועה רואל תוליעי יבגל תודבוע תוססובמ ,סיטיטנלפמיא-ירפב לופיטה תובושח ןה העינמ תויגטרטסא םילתשה ביבס תולחמ תעינמ .רתויב ימרוג לש תידוסי הכרעהב הליחתמ האבהב ,םיילאודיבידניאה ןוכיסה הכרה המקרב םיילמיטפוא םיאנתל לש ןוכנ ןונכתב ,השקה המקרבו השיגב הוולמ םילתשה ג"ע םוקישה תוקידבבו רשפאה לככ תיטמוארטא איבהל שי .)16( הקוזחתו תורידס םישיגר םילתשש םילפוטמה תעידיל רשאמ דבורב תורושקה תולחמל רתוי לופיטה .)52 ,19( תויעבטה םיינישה לבגומ תויהל לוכי וניא םילתשב ,םהילעמש םוקישהו םילתשה תחנהל הקוזחת" םושיי לולכל בייח אלא םיכוביס תעינמל "תיטנלפמיא-ירפ ךרוצל ןבומכו םילאיצנטופ םייגולויב תינכת .ךוראה חווטב החלצהה רופיש הכירצ תיטנלפמיא-ירפה הקוזחתה ןוכיסה ליפורפל תמאתומ תויהל חוורמ םומיסקמ םע ,לפוטמה לש םישדוח 5-6 לש תורוקיב ידעומ םגש שיגדהל בושח ,תאז םע .)53) ,הרידס הקוזחת תינכת לש המשהב עיפוהל םילולע םייגולויב םיכוביס לש ליפורפ ילעב םילפוטמב .)54) ינאכמ דבור קוליס ,הובג ןוכיס וניא דיחי יתעינמ טנמלאכ יעוצקמ םיעצמאב שומיש לוקשל שיו קיפסמ תפסותכ ,םליפויבה תרקבל םיימיכ .דבורה לש ינאכמ קוליס לוקוטורפל תוילופיט תושיג לופיט לש חווט תוכורא תואצות יתלבכ וחכוה סיטיטנלפמיא-ירפב םיעגנ רשאכ ,יוזיחל תונתינ ללכ ךרדב םישרוד םימדקתמ תאז .םאולמב םילתשה לש םתאצוה לופיטל םילוקוטורפה תיברמ ,דועו האיבמה תיגרוריכ תוברעתה םיללוכ םייכינחה לובגב תיתועמשמ היסצרל תידוקפתו תיטתסא העיגפב הוולמה הנימא החכוה לכ אצמנב ןיא .תרכינ תיביטקפאה תוברעתהה גוס יבגל תוריקס .סיטיטנלפמיא-ירפב לופיטב ךכל החכוה ואצמ אל תויתטיש ואיבה םירקיו םיבכרומ םילופיטש תוטיש רשאמ רתוי תובוט תואצותל לע וססבתה רשא ,תויגרוריכ-אל םע ינאכמ יכינח-תת טנמדירבד .םיוסמ ימוהיז-יטנא לופיט אלל וא הארה הנשמ הלעמל לש בקעמ לש סיטיטנלפמיא-ירפ לש הרזח םילפוטמה םירקמהמ 100% דע רבד ,תוברעתהה תוטישמ קלח רובע ןבומכ ךרוצ שי .שדוחמ לופיט ררגש תוימס ילופכ םירקובמ םירקחמב .(55( הנש לעמש ןמז יקרפל .ועצוה תונוש לופיט/העינמ תוטיש ועצוהש תונושארה תוטישה תחא Cumulative Interceptive איה םע םילפוטמב ,ךכ .הדורי תילרוא תושיגנ אלל וא הדורי תילרוא הנייגיה הנייגיה יעצמאל )תלבגומ תושיגנ וא( יפ הובג ןוכיס הארנ ,התואנ תילרוא .(8( סיטיטנלפמיא-ירפ חתפל 14 23 לע )cohort( הבקוע רקחמב הארנ ,םילתש 109 םע םילפוטמ םילפוטמב םילתשהמ 4% קר יכ תילמיטפוא תילרוא הנייגיה םע -ש דועב סיטיטנלפמיא-ירפ וארה -ירפ הארנ םהב םילתשהמ 48% הנייגיה אלל ויה סיטיטנלפמיא .(31 ,10( התואנ תילרוא תעגפנ יכ חכוה םינשעמ ברקב לולע ןיטוקינ .תינוסיחה הבוגתה רואל דחוימב ,עצפ יופירב םוגפל ץירח לזונב ןיטוקינה יזוכירש הדבועה רשאמ 300 יפ ךרעב אוה םייכינחה תמירזו םדה תמירזש תורמל .המזלפב רחאל םימי 3-5 רבכ םילוע סיכה לזונ תועיגפב היילעה ,ןושיעה תקספה תאטבתמ םינשעמ םילפוטמ ברקב ,סיטיטנלפמיא-ירפל ןוכיסב היילעב דחוימב ,םילתש ןולשיכו םצע ןדבא םילתש .)44 - 32 ,7( הנוילעה תסלב קומע ,ינשל ידמ דחא בורק םיחנומה םילולע ידמ תילקוב הדמעב וא ידמ תודרשיה ייוכיס .םצע ןדבאל איבהל תסלב םילתשב ופצנ )OR = 2( םיהובג ילושמ קחרמה רשאכ ןכו ,הנותחתה הליחתב היה םצעל יטתורפה רוזחשה .(OR = 2.3( )17( תוחפ וא מ"מ 1.5 ןוכיס םרוגכ אצמנ טנמצב ףדוע תויראש םע םילתשהמ 81% :בושח ןיב .סיטיטנלפמיא-ירפ וארה טנמצ ,םילתשהמ 74% -ב ,ל"נה םירקמה רדעהל איבה טנמצה יפדוע קוליס תריצעו תקלדל םיינילק םינמיס ביבס תימרגה הכימתה ןדבוא תויראש םע םילתשה לכ .םילתשה הירוטסיה םע םילפוטמב טנמצ -ירפ וחתיפ סיטיטנודוירפ לש םילפוטמ .)48 – 45( סיטיטנלפמיא הילע וארה רתוי וא םילתש 4 םע -ירפל ןוכיסב )OR = 15.1 ) תרצותמ םילתש .)17( סיטיטנלפמיא ינפ לופיט ורבעש םילתשו תמיוסמ הלחמ חתפל םידעומ רתוי ויה חטשה הקוזחת תינכת .)17( םירחא רשאמ םיימוהיז יטנא םיעצמא תללוכה חווט תכורא תודירשל וליבוה בורל םילתש לש םילודג החלצה יזוחאלו שי .םהילעמש םירוזחשהו םיילטנד סיטיזוקומב לופיט ןובשחב איבהל תעינמל יעצמאכ םילתשה ביבס םילפוטמ תללכה .סיטיטנלפמיא-ירפ דירוהל הלוכי הרידס הקוזחת תינכתב סיטיטנלפמיא-ירפל ןוכיסה תא לפוטמה תמרב 18% -ל 43.9% מ תוינכתל םילפוטמה תונעיה .)50 ,49) יזכרמ םרוג אטבל הלוכי ולאכ .(51( סיטיטנלפמיא-ירפ תעינמב לע םיעיפשמ םיימוקמ םימרוג .)16 ,7) דועב ,םתומכו םיקדייחה דבור בכרה לאודיבידניאל םירושק םייללכ םימרוגש תועיגפה תדימ לע עיפשהל םילוכיו ןוכיסה ימרוג ןיב .םוהיזל לפוטמה לש תיטנודוירפ הלחמ תונמל ןתינ ,םייללכה תילרוא הנייגיה ,תירבע וא תיוושכע היציזופסיד-הרפ ,תויצקנופאראפ ,הדורי דחא לתש ןולשיכ לש הירוטסיה ,תיטנג ,ינוסיח יוכיד ,תרכוס ,ןושיע ,רתוי וא הקוזחתו תוירלוקסו-וידרק תולחמ םיימוקמה ןוכיסה ימרוג ןיב .היוקל תוחתפתה לע העפשה ילעבכ וראותש הנייגיה רסוח תונמל ןתינ ,הלחמה הכר המקר לש םינייפאמ ,תילרוא תוינגורטאיא תוביס ,)תנרוקמ המקר( לש ןוכנ אל םוקימ ,טנמצ תויראש( ינפ סופסח ,)תיגרוריכ הלועפ ,לתשה לש היצטנמגוא תולועפ ,לתשה חטש .םילתש לש בר רפסמו םצע תחנה ינפל חלצומ יטנודוירפ לופיט -ירפל יוכיסה תא ןיטקמ םילתש םייראש םיסיכ .סיטיטנלפמיא יטנודוירפ לופיט ףוסב )PPD>5mm) רבגומ ןוכיס םיגציימ יביטקא סיטיטנלפמיא-ירפל יתועמשמ ם י ל פ ו ט מ . ם י ל ת ש ן ד ב א ל ו ההובג תושיגר וארה םיילטנודוירפ סיטיטנלפמיא-ירפל )OR 4.1( רתוי הפצנ םהב םילפוטמב םג .)17 ) ןוכיס אצמנ רזוח סיטיטנודוירפ חתפל תיתועמשמ הרוצב רתוי הובג םילתש ןדבאו סיטיטנלפמיא-ירפ יכ ןעטנ םירקחמ רפסמב .)20 – 18) ,תיקלח םייניש ירסוחמ םילפוטמב תויהל םילוכי םייטנודוירפ םיינגותפ הניחבמ תועוגנ םיינישמ םירבעומ םישדח םילתש לא תיטנודוירפ יכ איה רבדה תועמשמ .ונקתוהש רגאמ םיווהמ םייטנודוירפ םיסיכ לע .)27 – 21( םיקדייח תובשומ לש ףיקמ יטנודוירפ לופיטב תובישחה חווד םילתש לש םתנקתה םרט .(29 – 27( הבחרהב רשק אצמנ םיינילק םירקחמ רפסמב הירוטסיה ןיבו סיטיטנלפמיא-ירפ ןיב תורמל .תיטנודוירפ הלחמ לש ,םוהיזה תא םיללוחמ םיקדייחש רקיעב תמרגנ המקרב העיגפה םהש םישנא .ןסכאמה תבוגת בקע םיניקוטיצ רצייל תיטנג "םידעומ" תוארהל םילולע ,רתיב םייתקלד-ורפ ולבסש םילפוטמ .רבגומ יתמקר סרה דחוימב( סיטיטנודוירפמ רבעב ןוכיסב םניה )יביסרגא סיטיטנודוירפ סיטיטנלפמיא-ירפ חתפל הובג תודירש .)30 ,18 ,7( םילתש ןדבאו םיכומנ םה החלצהו חווט תכורא הלחמ לש הירוטסיה ילעב םילפוטמב ילופיט םיעצבמ םא םג ,תיטנודוירפ .(20( םיתואנ הקוזחת יגולויטאה םרוגה אוה דבורהו רחאמ ןיב קודה רשק הארנכ םייק ,ירקיעה הנייגיה ןיבו לתשה ביבס םצע ןדבא יקסבוקמנ סולרק 'פורפ תולתשהו היטנודוירפל הקלחמה םייניש תאופרל ס"היב ,תוילטנד ,רגלשדלוג הלאירבגו סירומ ש"ע .ביבא לת ,ביבא לת תטיסרבינוא (peri-implant םילתש ביבס תולחמ לע עיפשהל תולוכי ,diseases) תוכרה תומקרהו תושקה תומקרה אוה לתשה ביבס סיטיזוקומ .תובבוסה הכרה המקרב ךיפה יתקלד ךילהת םיקדייחב ורוקמש לתשה תבבוס םומידו תוחיפנ ,םדואב הוולמה לידבהל .יטנודוירפ רדחמ תסנכהב ךילהת וניהש סיטיטנלפמיא-ירפמ ,לתשה ביבס תומקרה לש יתקלד תורושקה ,תושקה ןהו תוכרה ןה הרמוח לש תונוש תוגרדב ןדבאב רחאל לתשה לש הכימתה םצע לש הסמעה תבקועה תיביטפדאה הזאפה .(1( תיטתורפ תושחרתמ םילתש ביבס תולחמ תבוגת ןיב ןוזיא תרפה לש האצותכ תיקדייח הסמעה ןיבו ןסכאמה תיבוראאנא הרולפורקימ דחוימבו חרכהב אל סיטיזוקומ .תילילש-םרג לככ ךא סיטיטנלפמיא-ירפל ליבוי סיטיטנלפמיא-ירפ ירקמ לכל ,הארנה .(2-7( סיטיזוקומ המדק םילתשה ביבס םייגולויב םיכוביס תועראיה החווד ,דאמ םיחיכש םה -ירפ לשו 80%-כ לש סיטיזוקומ .(8) 28%-56% ןיב סיטיטנלפמיא דע 10% ,דוקפת לש םינש 10 רחאל ינמיס וארה םיילטנדה םילתשהמ 50% -אטמ רקחמ .)9( סיטיטנלפמיא-ירפ לע חוויד הנורחאל ךרענש יטילנא תעצוממ סיטיטנלפמיא-ירפ תוחיכש .(10) (14%-30% לש חווט( 22% לש תעה ןמ רחא חווט ךורא יבחור רקחמ םילתשה תודירש הארה ,הנורחאה סיטיטנלפמיא-ירפש דועב ,91% לש םילתשהמ 33% לש תוחיכשב האצמנ ךורא בקעמ .םילפוטמהמ 48% -בו -ירפ לש תואצמיה הארה חווט םילתשהמ 16% -ב סיטיטנלפמיא רבדה תועמשמ .םילפוטמהמ 26% -בו דחא לפוטמב ,םינש 11 רחאלש איה ךותמ דחא לתשבו העברא ךותמ .(11( סיטיטנלפמיא-ירפ אצמת השיש בקע יקדייח םוהיזש תורמל ,תאז םע יגולויטאה םרוגה אוה דבור תורבטצה הדיחיה הביסה אוה ןיא ,)10( ירקיעה ,לפוטמב םירושקה םימרוג .הלחמל םימרות ,םוקישבו יגרוריכה ךילהב .(15 – 12( התרמוחלו התוחתפתהל םייתוגהנתה ,םייתביבס ןוכיס ימרוג םילעמ ,םימייק םאב םייגולויב וא םניאו הדימב ,הלחמל יוכיסה תא .דרוי יוכיסה ,םיקלוסמ וא םימייק ךרדב םיקיפסמ םניא םידדוב םימרוג םנשי בור יפ לעו הלחמ רוציל ללכ ןוכיס ימרוג .םיברועמ םימרוג רפסמ םייללכ וא םיימוקמ תויהל םילוכי

Pages Overview