Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.1, 2017

DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 02/2017 4 2016 הפה תאופרל ילארשיה דוגיאה לש ימואלניבה סנכה No Pain-Your Gain באכה םוחתב רפסה ירבחמ םניה OROFACIAL PAIN :ילאיצפורואה אצי הז רפס AND HEADACHE. 2015-בו 2008-ב :תורודהמ יתשב םירפסה תרשעמ דחאכ תונמיהל הכזו היגולוריונבו האופרב םיצלמומה BRITISH MEDICAL -ה ידי לע ASSOCIATION. דוחיאה םג ןיוצ ,סנכה תרגסמב הפה תאופרל ילארשיה דוגיאה לש םינפ יבאכל ילארשיה דוגיאה םע םידוגיאה ןיב דוחיאה .תותסלו באכ םוחתש ךכ תובקעב שקבתה תויחמוממ ילרגטניא קלח וניה םינפ הלועפ ףותיש תובקעבו הפה תאופר .םידוגיאה ינש ןיב םינש בר הרופ הדעוו המקוה ,דוחיאה תובקעב הניש תוערפהו םינפ יבאכל תדחוימ הפה תאופרל ילארשיה דוגיאה ךותב היישעה תא םדקתו ךישמת רשא .הז בושח םוחתב םירטסופ תכורעת םג ללכ סנכה רשא ,םירטסופ 40-כ הללכ רשא ’פורפ .םיברה וידימלת ויתובקעבו ,ןוחבאל הקלחמה שארב דמע ברש רפסה תיבב היגולוידרו הפה תאופר הטיסרבינואה לש םייניש תאופרל ןהיכ ,םינש 26 ךשמב הסדהו תירבעה לש םייניש תאופרל הטלוקפה ןקידכ דמיל ,הסדהו תירבעה הטיסרבינואה םייניש יאפור לש םיבר תורוד ךנחו ידומעמ וניהו הפה תאופרל םיחמומו .לארשיב הפה תאופר םוחת לש ךוותה םיליבומ םיצרמ ופתתשה סנכב ימלוע םש ילעב ל”וחמו ץראהמ ’פורפ :תותסלו םינפ יבאכ םוחתב תאופרל רפס תיב ןקיד -באילא ילא וינב רטס’צור תטיסרבינואב םייניש ןקיד ןגס -לאילוא ןב יפר ’פורפ ,קרוי RUTGERS תטיסרבינואב רקחמל להנמ -לירב ויבליס ר”ד ,יסר’ג-וינב בוליכיא יאופרה זכרמב באכל זכרמה באכל תילארשיה הדוגאה ר”ויו זכרמה להנמ -לט לאכימ ’פורפו תירבעה הטיסרבינואב באכה רקחל תילארשיה הדוגאה ר”וי רבעשלו ברש ’פורפו לאילוא ןב ’פורפ .באכל *ונינזומלא תילג ר”ד **קידצ הדוהי ר”ד הפה תאופרל ילארשיה דוגיאה ר”וי * תאופרל ילארשיה דוגיאה אצוי ר”וי ** .הפה ימואלניבה סנכה םייקתה הנשה תאופרל ילארשיה דוגיאה לש יתנשה ןד ןולמב 29-30.12.16 םיכיראתב הפה םוחתל דחוי סנכה .ביבא לתב המרונפ תוינשדח תויעדמ תושיג גיצהו באכה םייללכ םייניש יאפורל באכב הטילשל ינונגנמ לש םיטקפסא ונודנ .םיחמומו ,הניש תוערפהו באכ ,באכב הטילש באכ ,באכה םוחתב תוילופיט תוטלחה תוערפה םוחתב םינוכדעו יגולוקנוא .הסיעלה תכרעמב תוידוקפת ריאי ’פורפ לש ודובכל שדקוה סנכה סנכה תרגסמב .תורובגל ועיגהב ברש דובכ רבח“ ראות ברש ’פורפל קנעוה .”הפה תאופרל ילארשיה דוגיאה לש יבאכ םוחת תא דסיי ברש ’פורפ דעו לארשי תנידמב תותסלו םינפ םלועב םוחתה יליבוממ וניה םויה .הפה תאופרל ילארשיה דוגיאה דיקפתל הרחבנ ונינזומלא תילג ר”ד .הפה תאופרל ילארשיה דוגיאה ר”וי תילג ר”ד הנהיכ תונורחאה םייתנשב איהו דוגיאה תירבזגכ ונינזומלא ,קידצ הדוהי ר”ד תא תעכ הפילחמ .2014 תנשמ דוגיאה ר”יכ ןהיכש ר”ד הרחבנ דוגיאה תירבזג דיקפתל תריכזמ דיקפתלו יקסבוקיפ הנא .שירקע ןורש ר’’ד הרחבנ דוגיאה ונאו דמלמו חלצומ ,הרופ היה סנכה םינשב םג תרוסמב ךישמהל םיווקמ .תואבה תודובעו הרקמ תוגצה וגיצה תואצרהב ןה םיגיצמה ןיב .רקחמ םג ויה םירטסופה תכורעתב ןהו ןוגכ תופסונ תונילפיצסידמ םיחמומ .דועו תסלו הפ ,היגרוריכ ,היטנדודנא םירטסופה יגיצמ ןיב תורחת תרגסמב תדובע” :סרפב תודובע יתש וכז דוגיאה םעטמ תנייטצמה רקחמה םיסרפב .”הפה תאופרל ילארשיה הירבחו יקסנמלוא הנירמ ר”ד וכז הסדהב םייניש תאופרל הטלוקפהמ הקלחמהמ הירבחו ןלפק הנליא ’פורפו .א”ת תטיסרבינואב הפה תאופרל דעוול תוריחב סנכב ומייקתה ,ףסונב

Pages Overview