Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.1, 2017

3 DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 02/2017 דוגיאה לש ףתושמה יתנשה סנכה :דוחלו דחיב ודפ-ותרוא .לארשיב תיטנודותרואה הדוגאה לשו םייניש תאופרל ילארשיה ןכותמ ןוצרה תועיבשש רבתסה ,סנכל לעמ התייה תינשדחה הרוצתהו סנכה העבצה”ל רבעמ הז לכו הפוצמל רבעמו רשאכ ,המצע דעב הרבידש ”םיילגרב ישיש םויב 14:00 העשב סנכה םויסב .םישנא 500 כ סנכה םחתמב וחכנ ילארשיה דוגיאה ןנוכתמ הלא םימיב ביבאה סנכל םידליל םייניש תאופרל םיאשונ לולכיו 31/3/2017-ב ךרעי רשא .םידליב לופיטל םיעגונה םינווגמ למע תיטנודותרואה הדוגאה דעו תיעוצקמ ימס ,תיתרבח תוליעפ לע יצחל תננכותמה יעשמל תיעוצקמו םורופ סנכ לע םג ומכ ,2017 לש ןושארה סנכהו 2017 רבמטפסב ךרעיש םיחמומה .23-24/11/2017 ב ךרעיי יתנשה היה ףתושמה סנכה יכ ,םיחוטב ונא ףותיש תארקל החיתפה דעצ קר ןיב דיתעב רתוי הברה בחר הלועפ .םהירבחו םידוגיאה ינשדח לדומ לע רביד Badawi תייצלומיסל חתיפש ירקחמ יעדמ תויטנודותרוא תוכרעמב תוחוכ תטיש ןורתי תשגדה ךות תונוש .לדומה י”פע Passive self-ligating ה הרוצב רביד Dr. Straty Righellis תוטיש לע תרדוסמו הטוהר ןורתיו תויסאלקה היטנודותרואה םירקמ תגצה ךות םהב שומישה חניק Dr. Luis Carriere .המישרמ רשא החיטבמו השידח תינילק הטישב תומיהדמ תואצות םע תולוכי הגיצה ובשיש שיא 280 כ לש להק וקתירש םויב 12:00 העש דע םלואב הפ ירועפ .ישיש סנכה ימי ךלהמב ,תיתרבח הניחבמ לש היצקארטניא ”תגיגח“ התייה .תופתושמה תוקספהב םירבחו תוגלוק ,ונלוכ ונינהנ סוניכה ימי ינש ףוסב פא דנטס עפוממ ,גוזה תונב/ינב ללוכ .רלימ רידא לש ולבקתהש תוברה תובהלנה תובוגתה ןמ ,אבס רפכב ריאמ יאופרה זכרמהמ תיתעינמ הריקע לש השיגה תא גיצה ר”וי ,רחש המענ ר”ד .הניב יניש לש ,לארשיב תרושקת תויאנילקל דוגיאה יחרכהה הלועפה ףותיש תא הגיצה .תונילפיצסידה ראשל תויאנילקה ןיב ,ימושיי גולופורתנא ,ןואל רימת ר”ד רעונו םידלי תולהנתה לע רוא ךפש תיחמומ ,ןורש רלוב תנע ר”ד .וננמז ינב ונתוא הפתיש ,תותסלו םינפ םוקישל םייניש רוזחש לש תקתרמה התדובעב תיוור ר”ד .םינפב םיפסונ םירביאו ןויצ רה דעלג ר”דו יקסנליו םיובנריב תנווכמ הזוליקנא לש הקינכט ופשח לופיטמ קלחכ םירישנ םיבינ לש ןייטשנרב הלזי’ג ר”דו יטנדותרוא תולבח לש םירקמ הגיצה ןמזייא דובעל בייח טנודודפה םהב םיינישל .תורחא תונילפיצסיד םע ףותישב תיטנודותרואה הדוגאה םלואב המב הנתינו תילגנאב סנכה להנתה לביק דחא לכש ל”וחמ םיצרמ השולשל Dr. Hisham .תועש 3 ןב Session םיקיתו םיגיצמ םע תנווגמו הלודג לע הנתינ תדחוימ תוסח .םישדחו קטרטניא תרבח ,וקמרוא תרבח ידי תנמזהב יוטיבל האבו תרורד תרבחו .יעוצקמה םוחתב םיצרמה בטימ ומייקתה ףתושמה סנכב תואצרהה תורשפא םע םיליבקמ םיבשומ ינשב הניחבמ .תומלואה ןיב ישפוח רבעמל ףשחיהל סנכה יאב וכז ,תיעוצקמ ץראהמ םיצרמה בטימ תאמ תואצרהל ,תיזחה תמדקב םהש םיאשונב ל”וחמו ”העיגנ“ קר םהל םיאשונ םג ומכ םיפתתשמל םירשפאמה תיעוצקמ .הרשעהו הריחב תויורשפא ןווגמ םייניש תאופרל דוגיאה םלואב KEYNOTE SPEAKER -ה ,םידליל ,ב”הראמ גנידלאפס רטיפ ר”ד היה רשא החמומ טנודותרואו טנודודפ תואצרה רפסמ ןתנ םיימוי ךשמב םדקומ יטנודותרוא לופיטב וקסעש ,ןזור ןורוד ר”ד .םיריעצ םידליב םג להנמו תותסלו הפ תייגרוריכב החמומ תותסלו הפ תייגרוריכל הדיחיה *איגש ץכ סדה ר”ד **דבע יסוי ר”ד ,רעונו םידליל םייניש תאופרב תיחמומ * םידליל םייניש תאופרל דוגיאה ר”וי םייניש רושיי( היטנודותרואל החמומ ** תיטנודותרואה הדוגאה ר”וי ,)תותסלו לארשיב םיסנכה זכרמב ךרענ ,הנשה רבמצדב יתנשה סנכה ,ןויצל ןושארב ”וגאל“ םייניש תאופרל ילארשיה דוגיאה לש תיטנודותרואה הדוגאהו םידליל דחיב ודפ ותרוא” ,סנכה אשונ .לארשיב לופיטה לש םיינילק םיטביה - דוחלו .םידוגיאה ידעו ידי לע ןגרוא ,״בלושמה ןיב יעבטה רוביחה יכ ,התייה הבשחמה יוטיב ידיל אובל לוכי ,תודוגאה יתש .דחא לודג יתנש סנכב האלפנ הרוצב תועייס ,םייניש יאפור 400-כ וחכנ סנכב .ל”וחמו ץראהמ םיצרמ ןכו תויננישו תילטנד הכורעת הגצוה םוקמב

Pages Overview