Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.1, 2017

DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 02/2017 14 ילטנד לופיטב הימונוטואב העיגפו תעדמ המכסה .םיידועיי המכסה יספט תצפהל המכסה יספוט דירוהל ןתינ :קנילב סנדמ לש MRM רתאמ הציפה ךכ ךותבו www.mrm.org.il עוציבל ידועיי המכסה ספוט הנורחאל :שרוש לופיט יספוט לע המתחהו ונתינש םירבסהה ,ןבומכ ,קתונמב( םיידועיי המכסה יאצממ המושרב דעתל הבוחהמ תינכת ,לפוטמה תונולת ,תוקידבה .)ב"ויכו עצובש לופיטה ,לופיטה תלעופ סנדמב םיינישה תדיחי לפוטמל ריבעהל שיש יאופרה עדימה -לפוטמה לש ודצמ ;לופיטה םרט םינוכיסה לולכמ תנבהב עייסמ ספוטה .לופיטה עוציבב םינומטה םיכוביסהו לש ודיצמ הנוכנ תולהנתה ,םוכיסל לש המושרב דועית תללוכ אפורה שרוש לופיט שודיח/שרוש לופיט עוציבל המכסה ספוט Root Canal Treatment/Root Canal Retreatment ______________________________________________________________ :ה/אפרתמה םש .ז.ת באה םש יטרפ םש החפשמ םש __________________________ ר”דמ הפ לעב טרופמ רבסה יתלביקש תאזב ת/רשאמו ה/ריהצמ ינא יטרפ םש החפשמ םש .)”ירקיעה לופיטה”:ןלהל( _________________ .סמ םייניש/ןשב שרוש לופיט שודיח/שרוש לופיט לע .ןשה תריקעב ךרוצה רצוויהל לולע לופיטה אלל יכו ,ןשה רומיש הניה לופיטה תרטמ יכ יל רבסוה הריחבה םרט ידי לע ולקשנ תויפולחה לופיטה יכרד .תויופצה ויתואצות לעו לופיטה לע יל רבסוה .הז לופיטב :תוברל לופיטב םיכורכה םיירשפאה םינוכיסה יל ורבסוה לש ומויק וא שרושה תלעתב תויודייתסה בקע שרושה תלעת תא ףוסה דע אלמל תורשפא רסוח .שרושה תלעתב לותיפ . םייק םוהיז יופיר יא וא םוהיז תוחתפתה .ומויסב וא לופיטה ךלהמב ןחבואמה ןשה שרושב רבש וא קדס .ומויסב וא לופיטה ךלהמב ןשה תרתוכב רבש .שרושה תלעת ךותב רישכמ וא רצופ תריבש לופיטה תעב ןשה בוקינ .םימייק הניסרח ייופיצו םירתכ ,םירוזחשל קזנ ו/וא םצעב תקלד ו/וא תוחיפנ תריציו שרושה הצקל רבעמ םוטיאה ירמוח /הפיטשה לזונ רבעמ .תיבצע העיגפ ו/וא סוניסב /ו םיבאכ יככשמ לוטיל שי ולא םירקמב .תוחיפנ וא/ו םיבאכ חתפתהל םילולע לופיטה םויסב /ךלהמב ליעל טרופמה לופיטהמ הנוש לופיט םיבייחמה םייופצ יתלב םיבצמ חתפתהל םילולע .הקיטויביטנא וא .ןשה תריקע ןיפוליחל וא שרושה דוח תתירכ ,רזוח שרוש לופיטב ךרוצה ,תוברל החמומל היינפה וא השלח ןש הניה שרושה לופיט םויס רחאל ןש וא שרוש לופיט הב עצובמ רשא ןש יכ יל רבסוה עצבל ליבקמבו םישק םילכאמ תליכאמ ענמיהל שי ןשב רבשל ןוכיסה תא תיחפהל ,תנמ לע .רתוי .ירשפאה םדקהב םיאתמ רוזחש תושיגר ,יתואירב בצמ יבגל קיודמו אלמ עדימ תריסמ לש תובישחה יל הרבסוה יכ ת /רשאמ ינא ןתמ ןפואו לופיטה תינכת לע הכלשה לעב תויהל יושע עדימה ןכש המדרהל תובוגתו תופורתל .יתואירב לע הרימש םשל ,לופיטה לש םיכוביסהו םינוכיסה ורבסוהש רחאל תימוקמ המדרה עוציבל ,םג תאזב תנתינ יתמכסה ,ירוע תת םד ףטש ,םינפב וא/ו רטנסב וא/ו ןושלב וא/ו הפשב השוחתב העיגפ ,תוברל המדרהה .הפה תחיתפב הלבגהו תוחיפנ לע רבסה יל ןתניי דירוול שוטשטב וא תיללכ המדרהב ירקיעה לופיטה תא עצבל טלחוי םא .םידרמ אפור י"ע המדרהה ,החלצהה ייוכיס ,לופיטה תוהמ יל הרורבו שרוש לופיט עוציבל יתמכסה תא תאזב ת /ןתונ ינא .םיירשפאה םיכוביסהו םינוכיסה _________________________________________________________________________ ךיראת ה/אפרתמה תמיתח __________________________________________________________________________ ןוישיר רפסמ המיתח ה/אפורה םש ינוכיס יבגל םיבייחתמה םירבסהה רתיה ןיב דמלנ הז רבד לופיטה רבדב דועית םייק אלש ,הדבועהמ תיאופרה המושרב םירבסהה ןתמ םתחוה אל לפוטמהש ךכ לשב ןכו החקל העצהה .המכסה ספוט לע אל לפוטמהש הדבועה תא ןובשחב ,ןייצל בושח .רצופה תריבש יבגל עדוי התייה םירבסהה תייגוסל טרפ יכ עוציבל היצקידניאל עגונב הלאש תא האטיב העצהה .שרושה לופיט תאו רצופה תריבש ןיגב לבסהו באכה לפוטמל ומרגנש תופדועה תויולעה .לופיטהמ האצותכ ןוכנ דציכו םיינישה אפורמ הפוצמ המ הפישחה תא םצמציש ןפואב ,להנתהל ?תעדמ המכסה רדעה תנעט יבגל תמייק לפטמה אפורה לע ,רומאכ עוציב םרט לפוטמל ריבסהל הבוח םינוכיסהו םיכוביסה לכ תא לופיטה תאו לופיטה עוציבב םינומטה תאז דעתלו תוילופיטה תופולחה ,לפוטמה תמכסה .תיאופרה המושרב םירבסהה תלבק רחאל תנתינה ."תעדמ המכסה" :הנוכמ ,םתנבהו ,הזה רשקהב עבוק הלוחה תויוכז קוח לפוטמל יאופר לופיט ןתניי אל יכ המכסה ןתנ לפוטמה ןכ םא אלא וז המכסה יכ ,רידגמ קוחה .תעדמ ךרדב וא פ"עב ,בתכב ןתניהל הלוכי יכ ,דוע עבוק קוחה .תוגהנתה לש הרודצורפ עוציבב לפוטמה תמכסה ,בותכ ךמסמב ןתניהל תבייח תיגרוריכ ןתינש רבסהה תיצמת תא לולכי רשא .לפוטמל המושרב דעתל שי ,הרקמ לכב תאו ןתינש רבסהה תא תיאופרה .לפוטמה תמכסה הז טביהב תובר תקסוע הקיספה םג םירקמב תנחובו יאופרה לופיטה לש לפוטמל ונתינש םירבסהה תא םיבר המושרה .םירבסהה תא ותנבה תלאשו םימותח המכסה יספוטו תיאופרה ,חיכוהל רשפאמה בושח רוקמ םיווהמ רבעמ( רבסהה תבוחב דמע אפורה יכ .)םידדצה תויודעמ תומשרתהל םירבסה ונתינ אל םהב םירקמב לבקל יאכז אוה ,לפוטמל םיקפסמ ,םירבסהה ןתמ יא ןיגב קר יוציפ קזנ לע ותוצפל םוקמ ןיארשאכ ףא הנוכמ הז יוציפ .ול םרגנש ףסונ ףוג יאכז לפוטמו ,"הימונוטואב העיגפ" תולהנתה םהב םיבצמב םג ולבקל טביהב תינלשר התייה אל אפורה .יאופרה היילע תמגמ תרכינ םינשה ךרואל העיגפ" לש קזנה שארב יוציפב ."הימונוטואב יעצמא וניה ידועיי המכסה ספוט םידדצה לש םתניחבמ רתויב יתועמשמ אפורה לש ותניחבמ :לופיטב םיברועמה אולמ דוגיאב עייסמ ספוטה - לפטמה ,ןמדירפ תיחצ ד"וע פצק הינט ר"ד ,לכשומ הנליא ד"וע ףקשמה ,הרקמ רופיס איבהל ונרחב םיאלמ םירבסה ןתמבש תובישחה תא יתב .וכלהמבו לופיטה םרט לפוטמל ןתמל הבר תובישח םיסחיימ טפשמה ,םינוכיסל עגונב םילפוטמל םירבסה תומייקה לופיטה תויורשפא ,םייוכיס הלודג םירבסהה ןתמ תבוח .ב"ויכו וניה עצובמה לופיטה רשאכ רתוי .םיילטנד םילופיט הז ללכבו ,יביטקלא 25 ןב ,לפוטמב רבוד ,ןודנה הרקמב םיינישה אפורל הנפש ,לופיטה דעומב .46 ןש רסוח םוקיש ךרוצל עוציב לע טילחה לפטמה אפורה עציב ,רשגה עוציב םרט .45X47 רשג .47 ןשב שרוש לופיט לפטמה אפורה ןנולתה ,שרושה לופיט עוציב רחאל .47 ןשב םיבאכ לע לפוטמה ןחבא רשא ,ףסונ אפורל הנפ לפוטמה .הלעתב רובש רצופ אפורה דגנכ העיבת שיגה לפוטמה שרושה לופיט יכ ,ןעטנ הב לפטמה ונתינ אל ,היצקידניא רדעיהב עצוב ,עצובש לופיטה ינוכיסל עגונב םירבסה תא עדיי אל לפטמה אפורהש םג ומכ .רצופה תריבשל עגונב לפוטמה לש ותניחבמ יטפשמה ןוכיסה ןתמ תלאשב רקיעב דקמתה אפורה .לפוטמל םירבסהה z דעית אל לפטמה אפורה תא לפוטמה לש תיאופרה המושרב עוציב םרט לפוטמל ונתינש םירבסהה תא םיתחה אל ןכו שרושה לופיט .לופיטל המכסה ספוט לע לפוטמה z תא ןכדע אל לפטמה אפורה אלו רצופה תריבש רבדב לפוטמה .המושרב תאז דעית הללכ אל תיאופרה המושרה ידי לע םירבסה ןתמל תוסחייתה אלו לופיטה עוציבל םדוק אפורה ידי לע םתחנש המכסה ספוט םייק המושרב דעות אל ,ףסונב .לפוטמה אל רבדהו ,רבשנ רצופה יכ ,תיאופרה .לפוטמה תעידיל אבוה לופיט תרגסמב הלעתב רצופ תריבש ,רכומ יאופר ךוביס תבשחנ שרוש .תונלשרל בשחנ וניאש המכסהה ספוטב יונמ הז ךוביס ידי לע הנורחאל ץפוהש ידועייה .סנדמב םיינישה תדיחי םאתהב הרשפב םייתסה קיתה לש ךסב ,טפשמה תיב תעצהל .)םויהל ךרעושמ( ₪ 78,000-כ ןובשחב החקל טפשמה תיב תעצה לפוטמל ונתינ אלש הדבועה תא

Pages Overview