Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.1, 2017

DENTAL TRIBUNE ISRAEL | 02/2017 10 ? ןטרס ?סיטיטנלפמיאירפ ?סיטיזוקומירפ תייסולכוא תוחכונ ,תימוהיז תיתקלד דדועל הלוכי הפב םיינגותפ םיקדייח שי ,ךכיפל .הלחמה תוחתפתה תא םילתשב לופיטה תביבסש אדוול הפב ורתונש םיינישה ,ונייהד .האירב תולפוטמ וא תואירב ןביבס םייכינחהו .יוארכ תוקזחותמו אוה הלתשהה תחלצהל ףסונ יאנת םילתשה לע .םילתשה לש ןוכנ םוקימ חפנ תלעב םצעב םיפקומ תויהל הז ןיקת קחרמב אצמיהל ,םיאתמ רחאל יוקינל החונ השיג רשפאל ,הזמ םימקוממ תויהלו םוקישהו הלתשהה לככ םאות םהלש ךרואה ריצשכ םילעפומה תוחוכה ןוויכ תא ןתינש תולולע הלא םיללכמ תויטס .םהילע תימרגה המקרה יופיח תא ןיטקהל ילקובה טקפסאב רקיעב ,לתשה ביבס חתפתהל הלולע הלא םירקמב .ולש ,תכשמתמ ךא תיטיא םצע תגיפס י”ע םג הריצעל תנתינ הנניאש תאזכ .)7 הנומת( הבוט הנייגה תרימש תמועל .האירב הפ תביבסו םייכינח ןושיע רקיעב ,ןושיעש עודי ,תאז תרכוס ומכ תוימתסיס תולחמ ,’דבכ‘ תטולב לש דוקפת יא ,תנזואמ אל םיניטקמ ,סיזורופואיטסואו סירתה .רכינ ןפואב החלצהה ירועיש תא אל תרכוסמ םילבוסה םיאפרתמב םידיאורטס םילטונה םילוח ,תנזואמ םיצילממה שי ,תונרקהב םילפוטמ וא .םייניש תלתשהמ לילכ ענמיהל 95% לע תדמוע הפב םילתש תודירש לעו םינש שמח לש חווטב בוריקב ולשכש םילתש .הנש 20 רחאל 80%כ .םישדחב ףילחהל ןתינ םינשה ךשמב ,סיטיזוקומ טנלפמיא-ירפ סיטיטנלפמיאירפ ,תוחיפנב תאטבתמ לתשה בס תקלד בלשב .תיתקלד השרפהו םומיד תירירה תא תברעמ הלחמה ,םדקומה טנלפמיא –ירפ הנוכמ ךכיפלו דבלב הנומת( סיטיזוקומירפ וא סיטיזוקומ קוליס ;ךיפה בצמה הז בלשב .)*6 םידיוסמה םיעקשמהו םיקדייחה דבור רופיש םע בולישב לתשה תביבסב תומקרה תא םיריזחמ תילרוא הנייגיהב תואירב לש בצמל לתשה תא תובבוסה חתפתהל לולע ,לופיט אלל .תוביציו הלחמהו לתשה ביבס םצע ןדבא םג תארקנה הכיפה יתלב הזפל תרבוע סיטיטנלפמיאירפ .סיטיטנלפמיאירפ וא םילפוטמ לש 28%-56% ב העיפומ Zitzmann &( םילתשהמ 12%-43% ב .)Berglundh JCP 2008 ךותב ולחש םייונישה ,ינילקה הארמה תיתועמשמה הלדגהה טרפבו םיישדוח בצמהו םילתשה ביבס המקרה חפנב דשח ולעה ,תלפוטמה הראיתש יללכה עוציב החדנ ךכיפלו רתוי בכרומ בצמל גרוריכ םג וסנכוה הנומתל .חותינה היספויב .ילרוא גולותפו תותסלו הפ הנחבוא תלדגומה תירירהמ החקלנש רוקממ המוניצרקונדא לש הרורגכ סגה יעמה ,דבכל דשח םע רורב אל התארה תוכרעמ תקירס .תואיר וא ראשה ןיב ,םיטשופמ לודיג ידקומ הלחה תלפוטמה .דבכבו תואירב ,יעמב ,םיטיופרתומיכ םילופיטו הנירק ילופיטב .םישדח 4-כ רחאל הרטפנ ךא םיילטנד םילתש תחא קפס אלל םה םיילטנד םילתש תאופר ינפ תא ונישש ךרדה תוצירפמ .תונורחאה םינשה םישולשב םיינישה ףילחתל םויכ םיבשחנ םילתש הלא ;רסח ןש שרושל רתויב ליעיה סועלל תלוכיה ,דוקפתה תא םיריזחמ תיעבטה תוחונה תא ,יוארכ רבדלו תונויסנה ולשכש רחאל .הקיטתסאהו תוביסמש וא תיעבט ןש רמשל ,ןשה תא רוקעל טלחוה תוינונכת .לתש ג”ע םוקיש איה לדחמה תרירב םויק איה םילתש ןוגיעל יסיסב יאנת ראתמו תוכיא ,תומכב תימרג המקר .)5 הנומת( ביצי ןוגיע םירשפאמה הקד תימרג הטלפ לש הגיפס. 7 הנומת םילתש ביבס םיצופנ תיריר תגיסנו םירקמב טרפבו תילקוב היטהב םימקוממה .הקד רוזאב תיסיעלה תירירה םהב תנתינ םילתש ביבס םצעה תגיפס ןגטנר ימולצת תועצמאב הדידמל תגיפס ךילהת .תוינילק תוקידבו סכרב ליחתמו כ”דב יטיא םצעה ךרואל םדקתמ סרהה ,ךשמהב .ימרגה ,יואר לופיט אלל ,ףוסבלו לתשה .לתשה ןדבואל םורגל ךילהתה לולע כ”דב תמרוג הנניא הלחמה תומדקתה םניא םיאפרתמה תיברמו םיבאכל .)8 הנומת( התושחרתהל םיעדומ לש ינילק הארמ .א6 הנומת תוחיפנב ןיחבהל ןתינ .סיטיזוקומירפ יקדייח דבור לש תרכינ תורבטצהו הלק .םילתשה יראווצ םע עגמב תגיפס הארמ ןגטנר םולצת .ב6 הנומת .דאמ הלק םצע שי סיטיטנלפמיאירפמ ענמהל ידכ ןתליחתש ענמ תולועפ רפסמ טוקנל תויה .הלתשהה העצוב םרטב דוע הלחמ איה סיטיטנלפמיאירפש ינמיס הארמה ינילק םולצת .א 8 הנומת ,םדוא ,תוחיפת תוברל םייסאלק תקלד .רדחמ יוריגל םומידו קהוב םוילתיפא תיעבט ןש הוושמה רויא .5 הנומת .יתוכאלמ לתשל ןויליממ הלעמל תועצבתמ הנש לכב לארשי .םלועה יבחרב םייניש תולתשה תוליבומה תונידמה תחא לע תינמנ הנשב םיעצובמה םילתשה רפסמב תורמל .תרגובה היסולכואה לדוגל סחיב היגולונכט גציימ םילתשב שומישש לופיטלש תורמלו השידחו תמדקתמ ,םיבר תונורתי םיילטנד םילתש תרזעב ;םיכוביס תלוטנ הרודצורפב רבודמ ןיא בס תקלד אוה םיצופנה םיכוביסהמ דחא רכומ הז ילוח .סיטיטנלפמיאירפ –לתשה םילתשב םירושקה םיכוביסה ןיבמ ץופנכ רתויב החיכשה הביסה םג אוהו םיילטנד .תסלה םצעל קזנו םילתש ןדבואל תחלצומ הטילקל םימדקומ םיאנת לש הבוט הנייגה םה םילתש לש תולחמ רדעה ,יתיראשה ןנשמה ינורכ סיטיטנלפמיאירפ לש הנחבא הריבס התייה ,תיטיא תומדקתה םע .תשקבתמו וניא הפה לש יללכ הארמ - .1 הנומת .תינילק היעב ריגסמ תיפורטרפיה תיסיעל תיריר - .2 הנומת םילתשה ביבס הארמ וניא ןגטנר םולצת - .3 הנומת רבעב ויהש הלאמ םייתועמשמ םייוניש םיפסונ םירוזאב םילתש תקידב ,ילרטל-הרטנוקה דצב טרפבו הפב .םהשלכ םיגולותפ םיאצממ וארה אל רפסמ ועצוב רבכ תלפוטמלש תויה ,הנפמה האפרמב הקוזחת ילופיט דעונש יגרוריכ לופיטל דעומ הל עבקנ בוציעו הקיטסלפוקומ ,התירכ עצבל ןיב ,תוכרה תומקרה לש יגולויסיפ תימצעה הנייגהה רופיש םשל ראשה חותינה דעומ .הקיטתסאה רופישו .םיישדוח ךשמב םיימעפ החדנ תלפוטמה החוויד חותינה םויב תופייעמ תלבוס הלחה הנורחאלש .תואירבה וקב השח הנניא איהו הבר התפצנ םוי ותואב תינילקה הקידבב טרפבו ,תומקרה הארמב הרמחה ראתמה יווקב תיתועמשמ הלדגה .)4 ’סמ הנומת( המקרה חפנו ינילק הארמ -בירקת תנומת – .4 הנומת ןנכות וב םויב העוגנה תירירה לש .חותינה לט םייח ’פורפ םילתשו היטנודוירפל הקלחמה הטלוקפה ,םייניש תאופרל ס”היב א״ת תטיסרבינוא ,רלקס ש”ע האופרל תקלד ןיב ברה ינילקה ןוימדה םיילטנד םילתש ביבס תחתפתמה וא םיינושאר םיריאממ םילודיג ןיבל ,םילתשל תודומצה )תורורג( תוטאש תועמשמ ברו ינוחבא רגתא גיצמ .ןטרס לש םדקומ יוליגל רשקב לע הלפוט ,הדימעה ליגב השיא ,.א.ב ןיב ללכ לופיטה .הנש 20-כ ךשמ ידי השולשב םילתש ךמתנ םוקיש ראשה תועתלמה רוזא םג םהבו םיטנרדאוק .לאמש דצמ תונותחתה תונחוטהו םילתשב תודובאה םיינישה תפלחה תוחונ ,הבר חור תרוק תלפוטמל ובסה םויס רחאל םינש 8-כ .ןוצר תועיבשו ינמיס תלפוטמה הגיצה לופיטה אלל ,סיטיזוקומל םימיאתמה תקלד .תילני’גרמה םצעב תייפצנ העיגפ תא ריזחהש ינרמש ןפואב הלפוט .א.ב יופצכ תאזו האלמ תואירבל בצמה הרידה לופיטה רחאל .הלאכ םיבצמב הרבעו יתאפרממ הילגר תלפוטמה םייתפוקת הקוזחת ילופיט לבקל .הירוגמ םוקמל הבורקה האפרמב תלפוטמה התנפוה ,םינש 4-כ רחאל לשב תאזו הקידבל לפטמה אפורה י”ע .סיטיטנלפמיאירפב הקול איהש ששח ידקומ רפסמ ואצמנ תינילקה הקידבב לופיטל וביגה אלש תיטורביפ המקר שומיש ללוכ ,הל ןתינש ינרמשה .ההשומ רורחשב יפרתומיכ רישכתב ללכש יביטקסר יגרוריכ לופיט עצוב שדחמ בוציע ,הכר המקר ילתמ תמרה י”ע רקיעב תאזו תוכרה תומקרה לש המקר לש םידקומ רפסמ תיירטה ,ינוס-הרטלוא יוקינ ,תיטורביפ רוזא תפישחו ,ט’ג-יפורפב תועייתסה ךשמל 0.2% ןידיסקהרולכל חותינה הקלוסש הכרה המקרה .תוקד יתש תיגולותפוטסיה הקידבב הנחבוא היה יופירה .ילאילתיפאורביפ גושגשכ הקוזחת תרגשל הרזח תלפוטמהו ןיקת רחאל םינש 18 ,םייתנשכ ינפל .הליגר תובקעב .א.ב הקדבנ ,םילתשה תרדחה חוצחצב םימומידו תקלד ןיגב הנולת חתפתהש בצמ ,םילתשה ביבס תאזו םינורחאה םיישדוחב הירבדל .םייתרגשה היגהנמ תא התנישש ילבמ תלפוטמה הנייצ אל תואירבה ספוטב תינילק הקידב .םייטנוולר םיאצממ תיסיעל תיריר הגיצה םילתשה ביבס 8-5 קמועב רדחמ תרידח ,תיפורטרפיה ימולצתו הניקת סכר הבוג תקידב ,מ”מ הלאמ םייתועמשמ םייוניש אלל ןגטנר . )3 –1 הנומת( רבעב ויהש ופלחש תוברה םינשב בשחתהב הגיפסה בצק ,הנושארל המקוש זאמ תימרג הגיפס רדעיהו ללכב תימרגה ,טרפב תונורחאה םינשב תיתועמשמ

Pages Overview