Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Israel Edition No.1, 2017

DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper · Israel Edition PUBLISHED IN ISRAEL 02/2017 VOL. 14, NO. 1 םייניש יאפור המ אל םגו( םיעדוי אל ?)....םלועמ ודמל ונמור יפר ר״ד ?סיטיזוקומירפ ?סיטיטנלפמיאירפ ?ןטרס לט םייח .פורפ 12 ׳מע 10 ׳מע םייגולויב םיכוביס ךמתנ םוקישב םילתש יקסבוקמנ סולרק 'פורפ 6 ׳מע םידוגיא םייעוצקמ 1-4 ׳מע 2016 תנשל ש"רה לש ימואל - יעדמה סנכה 7-9.12.2016 "םלוכ ליבשב דחא – דחא ליבשב םלוכ" יסנכב הנושארל וב דחוימ םוי םדק סנכל לע היגלבב דחאה ,םיחותינ וכרענ ש"רה לארשיב ינשהו ,הדלו הד ןו ימוט ר"ד ידי ורדוש רשא ,ןהק ןאירדא ר"ד ידי לע .םיסנכה םלואל רישי רודישב ןווגמב תואצרה ונתינ סנכה ימיב ץראהמ םיצרמ ידי לע בר םיאשונ .לכה ךסב םיבשומ העשתב ל"וחמו תרבח תוסחב ךרענ סנכ-םדקה םוי ."טנדיביד" רדס יפל( ויה לארשימ םיצרמה ,יקסבוקמנ .ק 'פורפ :)םתעפוה ,ןמרלוק .ר ר"ד ,ירבוצ .י ר"ד ,לזרמ .א 'פורפ ,ןיקמורפ .נ ר"ד ,בייט .י ר"ד ,ענרב .א ר"ד ,יקצולס .ח ר"ד ,יקצולס .א ר"ד ,רקד .ר ר"ד ,גירש .ר ר"ד ,בונומולוס .מ ר"ד ,ןולא .ד ר"ד ,ןזור .ד ר"ד ,ןויצ-רה .ג ר"ד ,ונינזומלא .ג ר"ד ,ןולא .ע ר"ד ,רנייר .א ר"ד ,ןסינ .ש ר"ד ,יקסרוגוטולז .א ר"ד .סופ .צ ר"דו רצב .ח ר"ד ,ימע ןב .א ר"ד .א 'פורפ ויה ל"וחמ םיחרואה םיצרמה 'פורפו ליזרבמ רייבח .ס 'פורפו סאבונ .דנלוהמ ןנויד ןו .ר ר"דו רייאמ .ה ןורחאה רבמצד שדוח תליחתב ביבא לתב ןוטליה ןולמב ךרענ תורדתסהה לש ימואל-יעדמה סנכה .2016 תנשל לארשיב םייניש תאופרל -דחא ליבשב םלוכ" ןמיסב דמע סנכה ."םלוכ ליבשב דחא ויה סנכה לש תיעדמה הדעוה ירבח ןסינ יסוי 'פורפ ,ושוא'צ יבג 'פורפ .טודא ריאמ ר"דו ר"ד :ויה תנגראמה הדעוה ירבח ר"ד ,)ש"רה ר"ויו סנכה ר"וי( ןח קחצי יבא ר"ד ,טודא ריאמ ר"ד ,לגס לדנמ ,ןייטשפא הנאיטט ר"ד ,'ץיבונורהא ,רלג לאכימ ר"ד ,רזעלא-ןב דוד ר"ד טרברונ ר"ד ,ןייטשנמיד סכלא ר"ד סכלא ר"ד ,שרוי היליל ר"ד ,וקשרה לאירא ר"ד ,ןמיונ םייח ר"ד ,ןוסניכאמ ןתנ ר"ד ,קביפס יבצ ר"ד ,יקצולס רואיל ר"ד ,ןרוק סכלא ר"ד ,ןמרופ רטיפ ר"ד ,גרבנטור טנרב ר"ד ,פצק ר"דו יקסבוסר לאכימ ר"ד ,רדייר .ןומולוש רזעילא םלואה תא אלממ להקה ש״רה ריקי ראות לבקמ דלפ הכימ ׳פורפ ש״רה ריקי ראות תלבקמ ןייטשפא הנאיטט ר"ד ןח קחצי ר"ד סייו ןיורא ׳פורפ הפק לארשי ׳פורפ רוודנל הפוס הרשה ןווימ תחלשמה ןומולוש רזעילא ר"ד : םיינישה תאופר םלוע יריכבמ הנומשל ,רכייט המלש 'פורפ ,רנכוב סומע 'פורפ ,רנטיל קרמ 'פורפ ,רפואל בד 'פורפ יטומ 'פורפ ,לזרמ רדנסכלא 'פורפ הירא 'פורפ ,ץלוהבטש םדא 'פורפ ,עלס ש"רה תודסומב םלעופ לע - רייטש םיינישה תאופר םודיקל םתמורתו . לארשיב ךרענ ,סנכל ןושארה םויה לש וברעב ריקי" ראות תלבקל יגיגח סקט הכימ 'פורפה ראותב וכז הנשה ."ש"רה הקלחמה לש רבעשל להנמה ,דלפ יאופרה זכרמב תסלו הפ תיגרוריכל םוחתב ויגשיה לע ,הפיחב ם"במר לש אבה רודה תארוהו ימדקאה ר"דהו לארשיב תסלו הפ תייגרוריכ תכורא התמורת לע ןייטשפא הנאיטט תורדתסהה תחלשמ םג הפתתשה סנכב סנכה תחיתפב .ןוויב םייניש תאופרל ,ש"רה ר"וי ,ןח קחצי ר"ד םירבד ואשנ תאופרל ס"היב שאר ,סייו ןיורא 'פורפ 'פורפ ,ביבא לת תטיסרבינואב םייניש ר"ד ,תיעדמה הצעומה ר"וי ,הפק לארשי תורדתסהה אישנ תינגס ,וקננמ הירמ יבג 'פורפו )ןווי( םייניש תאופרל תינלהה .סנכה לש תיעדמה הדעוה םשב ,ושוא'צ ,םיאפור 1,500-כ ופתתשה סנכב םייללכ םייניש יאפור וב ויה ליגרכו םלוא .םימוחתה לכב םיחמומ םיאפורו .םיבשומה לכב אלמ היה תואצרהה םינשה בר הלועפה ףותיש לע הדות ,טייגלוק :תוסח ונתנ רשא תורבחל סקטב .ימואל קנבו טנדיביד ,סרמ דובכ ירבח תודועת וקנעוה החיתפה דובכה יחרוא .ש"רה קוזיחל םינשה הפוס 'בגה ,הטילקה תרש ויה סקטב תיאופרה תורדתסהה ירבחו רוודנל ןמלדיא דינואיל ר"ד ,)י"רה( לארשיב תי"לכזמ( רנפוו האל ד"ועו )י"רה ר"וי( ,".ב.ה.ל" ר"וי( ןהכ יעור ד"וע ןכו ,)י"רה סקטה תא .)לארשיב םיאמצעה ןוגרא ףינס ר"וי ,ןומולוש רזעילא ר"ד החנה העידוה הז דמעמב .ש"רה לש הפיח תעצה שגות יכ רוודנל 'בגה הרשה ררופ דדוע תסנכה רבח ידי לע קוח לש תורשקתהה תויורשפא תאוושהל לארשיב תויטרפה םיינישה תואפרמ תופוק תולעבב תואפרמ לש ולאל 'בגה הרפיס הירבדב .תונושה םילוחה הריכזהו ץראל התיילע לע רוודנל םע הלש דחוימה רשקה תא תושגרתהב חונמה הלעב :לארשיב םיינישה תאופר .םייניש אפור היה רוודנל רקסוא ר"ד ,הפי לש התושארב ,ש"רה תונבל הדות :סנכה ינפל םישדוח תוריסמב ודבעש תונבלו הנינפ ,דרו ,הילט ,הנח ,הרפש ךלהמב ורבגתש םילשוריו הפיח זוחמ ןוכמהמ יתאו רפונ ,ןידולק ,לחר :סנכה .הפיחב ךשמה ידומילל תילטנד הכורעת הכרענ סנכה דצל רשא תובר תורבח ופתתשה הב הפיקמ התכז הכורעתה .ןהישודיח תא וגיצה םיפתתשמה דצמ הבר תוניינעתהל .סנכה תחלצהל המרתו

Pages Overview