Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Endo Tribune Bulgarian Edition

ЕТ8 Endo Tribune Bulgarian Edition Огромното разнообразие на анатомията на човешките зъби Интервю с д-р Craig Barrington В последно време д-р Craig Barrington, който прак- тикува дентална ме- дицина в Уаксахачи, щата Тексас, стана известен в денталните онлайн среди бла- годарение на своите фотогра- фии на комплексните корено- канални системи. Можете сами да се убедите в репутацията му в профила му във Facebook: craiggbarringtondds. В това ин- тервю за Endo Tribune America д-р Barrington споделя как ула- вя тези високодетайлни ендо- донтски изображения и как те му помагат да повишава знания- та си и да подобрява нивото на грижите, които предоставя на своите пациенти. Разкажете на читателите ни мал- ко за вас и вашата дентална практика. Завърших със специални отли- чия Центъра за здравни науки на Тексаския университет в Сан Ан- тонио през 1996 г. Вече 20 години практикувам обща дентална ме- дицина в Уаксахачи, Тексас. Кой е любимият ви аспект на ден- талната медицина? Преди всичко обичам наука- та, биологията и ми харесва фа- ктът, че имам място на първия ред в едно шоу, което ми дава въз- можност да наблюдавам и участ- вам в това как човешкото тяло функционира и се възстановя- ва. Ценя това, че мога да работя за разрешаването на проблеми- те на хората. Харесва ми да съм част от цялото „минало, насто- яще, бъдеще“ на денталната про- фесия. Освен това чувствам, че имам положителен принос в жи- вота на другите – на пациенти- те, колегите ми, студентите по дентална медицина, а оттам и на човечеството като цяло. Кой е оказал най-голямо влияние върху вашата кариера? На първо място, това е д-р Joel януари, 2017 г. ЗА Д-Р CRAIG BARRINGTON: Craig Barrington завършва Центъра по здравни науки на Тексаския университет в Сан Антонио през 1996 г. и е член на Omicron Kappa Upsilon. Той е и асоцииран член на Американската академия по ендо- донтия. Ръководи частна практика в Уак- сахачи, Тексас. Автор е на редица статии и публикации за употребата на микроскоп в общата дентална медицина. Можете да се свържете с него на cbdds002@yahoo.com. B. Alexander, който беше професор по ендодонтия по времето, кога- то бях студент. Той ми даде ку- раж и ми показа колко важно е да документираш случаите си, за да правиш оценка на резултатите от собствената си работа. Освен това съм благодарен и на д-р Terry Pannkuk. След дълги размисли по темата за ментор- ството съм убеден, че той е най- добрият лекар в света. Той е на- правил толкова много за нашата професия от философска гледна точка за реалността на клинич- ната работа. Няма да ми стиг- нат думите да опиша колко мно- го е направил за мен и кариерата ми като приятел и ментор. Про- дължавам да уча от него всеки ден и се надявам, че някога ще мога да му върна поне част от подкрепа- та, която ми е оказвал през годи- ните. Станахте известен с вашата фо- тография на анатомията на коре- новите канали. Откъде дойдоха интересите ви в тази област? Отново заслугите са на д-р Alexander и д-р Pannkuk. И двама- та ме провокираха да докумен- тирам ендодонтските си случаи и да възприема по-научен подход към ендодонтията. Постепен- но започнах да забелязвам свои- те неуспехи и аспекти в работа- та си, от които не бях доволен, и да правя следоперативни оцен- ки на случаите си. Установих, че има неща, които трябва да про- меня, за да подобря крайните ре- зултати. Повратен момент за мен беше корицата на учебника по ендодон- тия на д-р Arnaldo Castellucci, коя- то ме остави без думи. Това беше първият „прозрачен“ зъб, който виждах. Оттам идва интересът ми към тази обработка на зъби- те. Просто трябваше да разбера какво се случва и защо. Петнаде- сет години по-късно все още ма- нипулирам процеса на диафониза- ция на човешките зъби в търсене на „отговори“. Очаквам да получа патент върху процеса за обез- цветяване, а всичко, което нау- чих междувременно, се превърна в един от най-силните инстру- менти в пред- и следоперативна- та оценка на вътрешната ана- томия на човешките зъби. Разкажете ни как се получават тези снимки. Със сигурност тряб- ват известни технически умения. Самата фотография изобщо не е сложна, а техниката, която включва потапяне на зъба в мас- ло и косо осветяване под микро- скоп, от години се ползва в хис- тологичните лаборатории. Тя обаче е новост в сферата на ден- талната медицина. Ние позна- ваме изучаването на микроскоп- ски хистологични секции. Зъби- те, от друга страна, са хистоло- гични спесимени, които могат да бъдат наблюдавани с просто око; въпреки това обаче изобразяване- то на вътрешните анатомични Има ли нещо, което искате да се промени в начина, по който се практикува съвременната ден- тална медицина? Абсолютно! Повече, отколко- то можете да си представите или колкото можем да обсъдим в този разговор. Накратко, трябва да работим върху нашите етич- ни стандарти в денталното съ- словие като цяло и да се върнем към това да бъдем истински ле- кари, вместо просто да предла- гаме бизнес фокусирано лечение, което виждаме, че преобладава в практиките в днешно време. Реалната грижа за пациенти- те винаги се състезава с бизнеса и осъществяването на печалба. Трябва да се върнем към фокуси- раната върху пациента клинич- на практика. Печалбата сама ще дойде, и то в големи размери, сти- га да отделим нужното време, за да изпълняваме дълга си като ле- кари. Доктор по дефиниция оз- начава „да учиш другите“, а пра- вилното учене няма как да се слу- чи чрез реклама. Маркетингът е само едната страна на монета- та. Рекламата е другата. Трябва да започнем промяната към лече- ние, ориентирано към пациента, а доставчиците на здравни гри- жи ще са тези, които ще напра- вят първата стъпка встрани от разбирането какво може или трябва да се смята за реклама в здравната сфера. Благодарим ви за това интервю. структури е многократно по-до- бро под микроскопско увеличение. Всички фотографии на зъбите, с които работя, са просто резул- тат на моето артистично пози- циониране на спесимените по на- чин, който цели да е визуално ин- тересен или, така да се каже, об- разователно интерпретативен, т.е. начин, който според мен би бил максимално полезен за наблю- даващия снимката. Какво научихте благодарение на тези снимки на кореновите кана- ли? Както е казал Наполеон Хил, „всичко, което умът може да си представи и да повярва, може да бъде постигнато“. Това, което в момента знам за обезцветяването и диафони- зацията на зъбите, преди време не бих си и помислил, че изобщо е възможно. Всичко започна с един въпрос, който впоследствие се разви и реализира като цел. Про- цесът непрекъснато еволюираше и продължава да дава плодове под формата на нова информация и резултати. Днес виждам характеристики- те на вътрешната анатомия на човешкия зъб, за които не знаех, че съществуват, и не можех дори да си представя. Визуализиране- то на огромното разнообразие на анатомията на човешкия зъб промени клиничната ми практи- ка и подобри резултатите ми, което в крайна сметка е в полза на пациентите, които лекувам. Провеждате ли сам ендодонтска терапия, или обикновено препра- щате случаите към свои колеги специалисти? Извършвам всички ендодонт- ски процедури в кабинета си. Отне ми години да идентифи- цирам коя сфера на денталната медицина ми е любима. Може би един ден ще специализирам, но в момента съм се фокусирал върху децата и семейството ми. FRED MICHMERSHUIZEN, DTA

Преглед на страниците