Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Endo Tribune Bulgarian Edition

ЕТ7 Endo Tribune Bulgarian Edition януари, 2017 г. рена, също така се елиминират по-голямата част от апикални- те разклонения и латералните канали20 . Ротационното движе- ние на борерите и вибрациите на ултразвука по време на апи- калната резекция изтласкват навън наличната гутаперка, кое- то често води до разхерметизи- ране на канала. Това е една от ос- новните причини за съчетано изпълнение на ретроградна пре- парация и ретроградно запълва- не. Освен това при ретроградна- та препарация се отстраняват инфектираният дентин и обту- ровъчният материал, а истму- сът се почиства, като така се подобрява интраканалният бак- териален контрол и се усъвър- шенства препарацията на кана- ла, след което той е готов за по- ставяне на запечатващия мате- риал. Ретроградният кавитет трябва да бъде разположен поне на 3 мм навътре по дължината на кореновия канал20 . Ако това не се направи, крайният резул- тат от почистването и дезин- фекцията, както и прогнозата от лечението няма да са надежд- ни. При микрохирургичната тех- ника ретроградната препарация винаги се прави с ултразвуко- ви накрайници, тъй като това е единственият начин успешно да се направят препарации от 3 мм и дори повече в кореновия ка- нал. Това е възможно благодаре- ние на дългото рамо на ултразву- ковите накрайници в съчетание с разположените три до четири извивки по дължината им. Тези извивки осигуряват на активния връх пълен достъп до кореновия канал. Движенията на ултразву- ковите накрайници не са кръго- ви, благодарение на което се по- чистват по-добре плоските об- ласти от кореновите канали, из- вестни още като истмуси. Въз- можно е да се получи елипсовидна препарация с по-голямо вестибу- ло-лингвално разширение от пър- воначалната анатомия на меди- алния корен. Пълнежът от MTA в елипсовид- ния ретрограден кавитет също можеше да се види на постопера- тивното CBCT изследване. Изборът на подходящ мате- риал за ретроградно запълване е от основно значение за постига- нето на високи резултати. Иде- алният материал трябва да е ле- сен за употреба, да предпазва хи- рургичната рана, да е рентгено- контрастен и биопоносим, да не се разхерметизира, да притежа- ва антимикробни свойства и да е остеокондуктивен. Също така трябва да притежава отлични качества във влажна среда. Раз- лични материали, в това число и Cavit (3M ESPE), цинков оксид, евге- нол, калциев хидроксид, амалга- ма, гутаперка, трикалциев фос- фат и хидроксилапатит са из- ползвани при опитите да се за- печата една ретроградна препа- рация21 . Нито един от тези ма- териали обаче не може успешно да възстанови първоначалната архитектоника на засегнатите области. С въвеждането на биоактивни запечатващи материали като MTA, предшественика на група- та на биокерамичните материа- ли, се промениха изцяло предста- вите за обтуриране и биосъвмес- тимост. Той предлага най-жела- ните качества на един възста- новителен материал – биосъв- местимост с тъканите, сти- мулира отлагането на нов ци- мент и биоминерализация. Също така предлага отлично запечат- ване в сравнение с други материа- ли21-23 . Благодарение на описаните качества MTA най-пълно отгова- ря на изискванията към матери- алите за ретроградно запълване. Той също така е материалът, де- монстрирал най-добри клинични резултати по отношение на не- говата ефективност и безопас- ност. Поради тази причина той беше нашият избор за апикално запечатване. По отношение на възстанови- телния процес в апикалната об- ласт регенерацията на костта се очаква да започне с образуване на нова костна тъкан на място- то на апикалния периодонтит, като не се очакват белези или ре- цесия на пародонта след това. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Комбинацията от микро- скоп, ултразвук и MTA дава въз- можност да се извърши едно из- ключително прецизно и пред- сказуемо лечение. Ендодонтска- та микрохирургия, извършена съгласно тези модерни схваща- ния, може да се смята за алтер- нативен вариант на лечение, за- пазвайки естетиката и функ- ционалната годност на зъбите с вторичен или персистиращ апи- кален периодонтит. Редакционна бележка: Списък с пре- пратките е наличен при издателя. Фиг. 1 Първоначална рентгенография. Фиг. 2 Първоначална рентгенография. Фиг. 3 Състояние преди операцията. Фиг. 4 Предоперативно CBCT изследване. Фиг. 5 Дизайн на ламбото. Фиг. 6 Остеотомия с пиезоелектричен апарат. Фиг. 7 Остеотомия. Фиг. 8 Апикална резекция. Фиг. 9 Пропусната анатомична зона. Фиг. 10 Истмус. Фиг. 11 Ретроградна препарация. Фиг. 12 Истмус, запълнен с бял MTA Angelus. Фиг. 13 Следоперативна рентгенография на 72-рия час. Фиг. 14 Следоперативна рентгено- графия. Фиг. 15 Следоперативно CBCT изследване, на което се вижда запъл- неният истмус. Фиг. 16 Следопера- тивна рентгенография на 6 месеца. Фиг. 17 Следоперативна рентгено- графия на 12 месеца. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРA: Leandro A. P. Pereira е професор във Факулте- та по дентална медици- на Sao Leopaldo Mandic в Бразилия. Можете да се свържете с него на leandroapp@gmail.com. Фиг. 1 Фиг. 6 Фиг. 12 Фиг. 15 Фиг. 16 Фиг. 17 Фиг. 9 Фиг. 4 Фиг. 2 Фиг. 7 Фиг. 13 Фиг. 10 Фиг. 3 Фиг. 8 Фиг. 14 Фиг. 11 Фиг. 5

Преглед на страниците