Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Endo Tribune Bulgarian Edition

ЕТ5 Endo Tribune Bulgarian Edition жат остатъчна некротична тъ- кан (фиг. 5). Тези зони обикновено се оказват разширенията на канали- те с овално и сплеснато сечение, истмусите и колатералите. Това, което се оказва истин- ско предизвикателство при пре- париране на кореновите кана- ли, е създаването на правилна 3D конфигурация без ексцесивно отнемане на дентин, като по този начин иригационните раз- твори имат възможност по-до- бре да пенетрират в стените на канала и напълно да ги дезин- фекцират. Целта на медикамен- тозната обработка в тези зони от кореновата анатомия посред- ством редица техники за ирига- ция е да се отстрани резидуална- та некротична материя и да се елиминират наличните бакте- рии в канала. Използваните ме- дикаменти и иригационни раз- твори имат неоспорима предни- на в онези зони от корено-канал- ната система, които не могат да се наблюдават под микроскоп. Бактериалният биофилм може да бъде редуциран до голяма сте- пен чрез използване на режещ инструмент, насочен директ- но към определена зона от коре- новия канал – колатерал или ис- тмус. В коронарната част на ка- нала това може да стане с помо- щта на кръгло твърдосплавно борче тип „лебедова шийка“ и с предназначен за целта ултразву- ков инструмент. Въпреки това обаче борерите тип „лебедова шийка“ имат ограничено при- ложение поради дължината на шийката, относително големия си диаметър и липсата на визуа- лен контрол и поради тези при- чини те могат да се използват само в горната част на канала. В по-дълбоките части с по-голям успех се прилагат ултразвукови- те инструменти. Много добро средство се явя- ва ултразвуковата К-пила (UEFK) – същият инструмент, който беше отхвърлен след възникна- лия проблем с ултразвуковата инструментация през 80-те го- дини на миналия век. Разликата днес е, че микроскопът дава въз- можност за по-добър контрол над инструмента. Също така оборотите при работа са зна- чително редуцирани, за да се на- мали рискът от счупване на ин- струмента. В много отношения ултразвуковата К-пила превъз- хожда недостатъците на дру- гите ултразвукови инструмен- ти. Тя може да се огъва в различ- ни посоки, така че ултразвуко- вият наконечник да не пречи на видимостта. Освен това пилата може да се огъва, така че да следва извивките на канала. Когато се използва заедно с микроскоп, пи- лата може да се насочи към онази зона от канала, която не е обра- ботена от машинните инстру- менти. Ултразвуковата К-пила с номер 20 и коничност 2% е опти- малният вариант за работа, ма- кар че понякога е необходимо да се използва и по-голям размер. Опас- ността от ексцесивно отнема- не на дентин е сведена до мини- мум, тъй като пилата е относи- телно гъвкава и отнема само 0.2 мм от дентина (фиг. 6) Пилата може да се използва за различни цели – може лесно да се огъне предварително, така че да следва извивките на кана- ла. Също така върхът на пила- та може да се използва като ре- жещ инструмент, а нарезите по работната й част – като заглаж- дащ инструмент. Когато се из- ползва като заглаждащ инстру- мент, може да се прилага дози- ран натиск към стените на ка- нала, в това число и към овални- те разширения и истмуса. Кол- кото по-голям е натискът, тол- кова по-ефективно пилата отне- ма дентин, подобно на ръчната пила, благодарение на ефектите на ултразвука. При по-малък на- тиск върху пилата ефектите на ултразвука нарастват, така че да се постигнат резултатите на PUI. По-добрата ефективност на тази техника се дължи едно- временно на гъвкавостта на К- пилата, която позволява предва- рително да се огъва, и ригидност- та, благодарение на която може пълноценно да се отнема дентин в желаната от нас зона. Инстру- ментът може да се използва и по двата начина в зависимост от степента на страничен натиск, приложен върху ултразвуковия накрайник. Когато се прави релечение, с го- лям успех могат да се използват ултразвуковата К-пила и предназ- начените за целта ултразвуко- ви накрайници за отстраняване на обтуровъчни материали, счу- пени инструменти и щифтове, като се прилагат минимално ин- вазивни техники. Тъй като се на- лага ултразвуковата К-пила да се използва на бавни обороти, за да се намали рискът от фрактура, това от своя страна позволява по-добър визуален контрол. Пред- назначените за целта ултразву- кови накрайници, какъвто е на- крайникът EndoSuccess ET 25, мо- гат предварително да се огъват, с което да се подобри видимост- та, както и да се използват на високи обороти. При него обаче е активна само крайната му част. Този накрайник е изключително добър при отстраняване на счу- пени инструменти. Останалите ултразвукови накрайници, които не могат предварително да се огъ- ват, се използват единствено в правата част на канала. Отстраняването на гутапер- ка от канали с овална форма чес- то се оказва голямо предизвика- телство, тъй като машинните инструменти не дават особен резултат. Ригидният ултразву- ков накрайник по-скоро размек- ва гутаперката, докато ултраз- вуковата К-пила благодарение на голямата амплитуда на върха фрагментира материала. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ултразвукът и микроскопът се превърнаха в неизменна част от арсенала на специалистите по ендодонтия. Когато се използ- ват едновременно, те дават въз- можност за минимално инвазив- ни препарации, в резултат на което се получават по-добре обра- ботени канали при първично ле- чение и релечение. Винаги тряб- ва да се прилагат стандартни- те техники за иригация, особено в онези зони от корено-канална- та система, които не могат да се изследват визуално с микроскоп. Пример за това е закривената апикална трета. Въпреки всичко описаната в статията техника може значително да редуцира ми- кроорганизмите в корено-канал- ната система и по този начин клиницистите да постигнат по- предвидими резултати. Редакционна бележка: Пълен списък с препратките е наличен при издателя. Фиг. 4 Акустичен микропоток, генериран от ултразвукова К-пила. Фиг. 5 При инспектиране на механично обработен дистален канал с овална форма на долен молар се открива резидуален дебрис апикално. Фиг. 6 Използване на ултразвукова К-пила за обработка на истмус под микроскоп. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРA: Д-р Anthony S.C. Druttman, MSc, BSc, BChD, е специалист по ендодонтия. Бивш президент на Британското ендодонтско об- щество и активен член на Европейското дружество по ендодонтия. януари, 2017 г. Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6 We know that failure of a root canal treatment can have severe consequences for you and your patients. With BioRoot™ RCS, move to a new generation of mineral obturation offering you an innovative combination of features: • High Seal • Antimicrobial properties • Promotes peri-apical healing • Easy obturations and follow-up BioRoot™ RCS. Succeed. AD BioRoot EU.indd 1 21/09/15 16:05 Root Canal Sealer BioRoot™ RCS BioRoot™ RCS Root Canal Sealer AD BioRoot EU.indd 1 21/09/15 16:05 Биоактивен пробив BioRoot™ RCS Root Canal Sealer A BIOACTIVE BREAKTHROUGH SUPERIOR SEALING PROPERTIES & SO MUCH MORE BioRoot™ RCS has it all! Bio-Innovation™ BioRoot™ RCS RCS comes in a convenient presentation 35-application pack - 15 g powder bottle - 35 single dose containers - 1 measuring spoon (450 mL) e final viscosity cross contamination compared to in-mouth inserted syringes aste through hand dosage of powder ocaine® ontics • infection control 800-872-8305 septodontusa.com Order through your dental dealer ighted product names are the property of their companies and affiliates Bioroot™ RCS Zinc Oxide Eugenol Pastes Epoxy-Based Sealers ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ ✔ ✘ ✘ ation ✔ ✔ ✘ ormation ✔ ✘ ✘ tion ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ Bio-Innovation™ BioRoot™ RCS Root Canal Sealer A BIOACTIVE BREAKTHROUGH BioRoot™ RCS OUTSTANDING SEALING PROPERTIES Bio-Innovation™ & SO MUCH MORE RCS comes in a convenient presentation he final viscosity f cross contamination compared to in-mouth inserted syringes waste through hand dosage of powder BioRoot™ RCS has it all! BioRoot™ RCS Zinc Oxide Eugenol Pastes Epoxy-Based Sealers al ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✘ ✘ H (>11) ✔ ✘ ✘ mulation ✔ ✔ ✘ e formation1 ✔ ✘ ✘ zation ✔ ✘ ✘ ✔ ✔ ✔ 35-application pack - 15 g powder bottle - 35 single dose containers - 1 measuring spoon (450 mL) on of the Bioactivity of BioRoot RCS™ , A New Canal Sealer. 2014 Publication submitted to Biomaterials. София, ул. Прелом 8 тел.: 02/ 971 54 40, 971 54 41; e-mail: office@romy-dent.com www.romy-dent.com НеНадмиНати запечатващи свойства, биоиНовативеН и мНого повече AD BioRoot EU.indd 121/09/1516:05 AD BioRoot EU.indd 121/09/1516:05 тел.: 02/ 9715440, 9715441; e-mail: office@romy-dent.com

Преглед на страниците