Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Endo Tribune Bulgarian Edition

януари 2017 г./бр. 5 www.dental-tribune.com, www.dental-tribune.net Специализирано издание на в. Dental Tribune Динамика на иригационните системи при кореново лечение Д инамиката на ирига- ционните системи се занимава с видове- те иригационен по- ток, пенетрацията, непрекъс- натия обмен на разтвора и си- лите, които възникват вътре в кореновите канали. Понас- тоящем иригацията бива ръч- на, с игла и спринцовка, или с помощта на физични методи – иригация с отрицателно апи- кално налягане и звукова/ ултразвукова иригация. Тъй като от вида на иригационна- та система зависи дали кана- лът ще бъде иригиран на пъл- на работна дължина (РД) и как иригантът ще взаимодейст- ва със стените на кореновия канал, задължително трябва добре да се познава динамика- та на иригационните системи във връзка с различните ирига- ционни техники. Ролята на микроскопите и ултразвука в механичната обработка на кореновите канали Ц елта на механичната обработка на корено- вите канали е добре позната и съвремен- ните техники включват из- ползването едновременно на ръчни и машинни инструмен- ти в съчетание с подходящ иригационен протокол. Въпре- ки това сложността и вари- абилността в морфологията на корено-каналната система може да превърне правилното изпълнение на този етап от ендодонтското лечение в ис- тинско предизвикателство, особено при канали с неправил- на форма при напречен срез. Техниките, които се използ- ват днес, невинаги са напълно ефективни и знаем, че една част от даден коренов канал е преин- струментирана след използва- нето на машинни инструмен- ти, а други повърхности оста- ват необработени. Резултати- те от едно изследване сочат, че минимум 35% от площта на ко- реновите канали не се обработ- ва изобщо от машинните ин- струменти (Peters et al., 2001). Според едно друго изследване пък резултатите са дори още по-лоши – 60–80% от площта на дисталните канали на до- лни молари остават необрабо- тени, като в най-апикалните 4 мм необработената площ е 65– 75% (Paque et al., 2010). Канали- те с овална форма са истинско предизвикателство, тъй като при тях дебрисът се натрупва в крайните разширения и в ис- тмусите (фиг. 1а, б). Изводът от критичния ана- лиз на техниките за механич- на обработка е, че „поради огра- ничената ефективност на ири- гацията в тези пространства дебрисът и замърсяващият слой се акумулират и остават върху необработените повърхности на кореновите канали, влоша- ват качеството на обтуриране и компрометират дългосрочни- те резултати след лечението“ (Hulsmann et al., 2005). Д-Р ANTHONY C.S. DRUTTMAN; ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО Д-Р ANIL KISHEN; КАНАДА Фиг. 1а–г Схема на скоростта на иригация, която показва размера на мъртвата зона. При иглите с отворен край на върха (а) скоростта прогресивно намалява на разстояние от 1.5 мм апикално от върха на иглата. При иглите с един страничен отвор (б) се наблюдава много по-ниска скорост в сравнение с иглите с отворен край, която се разпрости- ра само на 0.5 мм. При иригацията с отрицателно апикално налягане (в) се наблюдава постоянна скорост, малко по-висока от тази при иригацията с игла със страничен от- вор, която се задържа константна в коронарна посока. Ултразвуковата иригация (г) показва най-висока скорост, постоянна на поне 3 мм коронарно от мястото на върха.35 4 2 Фиг. 1а Фиг. 1в Фиг. 1б Фиг. 1г

Преглед на страниците