Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

9 Performer HT Апарат за хипертермична интраперитонеална хемопер- фузия (HIPEC) на перитоне- ална или плеврална кухина с хипертермичен разтвор, съдържащ хемотерапевтич- ни лекарства, за период от 30/60/90 минути в зависимост от съответните протоколи. Производител: „RanD S.r.l. Ита- лия“, от „ДОК ИНТЕРНЕШЕНЪЛ КБ“ ЕООД, зала 1, щанд C4a, „Булмедика“ V-MAX – апарат за слединвазивни терапии, лечение на акне, пигментация, белези и други AGAS патентова мощната MRL технология, известна със своята способност да прониква в дълбоките слоеве на кожа- та и да въздейства върху кожните клетки на молекулно ниво (ATP), за да ускори процесите на регенериране на кожата. Апаратът VMAX комбинира магнитен резонанс, LED фотон- на терапия и микроток, което позволява да се покрие почти целият спектър от терапии за грижа за кожата. VMAX се до- пълва от комплект препарати за химичен пилинг, лечение на акне и пептидни капсули – Vitamin C peptide, Argireline peptide и Hyaluronic Acid decapeptide. Производител: V–MAX, Израел, от „Новиз“, зала 1, щанд C4, „Булмедика“ специална оферта Интраорален скенер Planmeca PlanScan Сега 40% по-бърз и с опция за цветно сканиране. 100% от- ворена CAD/CAM система. Производител: Planmeca, Финландия, oт „ДеМаКом“, зала 2, щанд D1, „Булдентал“ Isomed Implant System + Speedy Guide: софтуерно асистирана хирургия Методът се отнася до изработката на извънредно прецизен индивидуален хирургичен во- дач за целите на денталната имплантология, който чрез компютърна обработка на данните от рентгеновото изследване и специално адаптиран сет от фрези позволява на специалисти- те да постигнат завидни резултати при импланто-протезната си работа в няколко опростени процедури. След вземане на отпечатъци от двете челюсти според всички методи и материали на разположение в практиката и регистриране на оклузията данните се изпращат в една от оторизираните лаборатории (напр. Speedy Expert Lab), осигуряваща необходимата поддръжка в отделните фази и даваща напътствия и Check Scan за рентгеновото изследване. След проверка на правилното положение на рентгеновия шаблон в устата на пациента той се обединява с Check Scan чрез един рентгенопрозрачен отпечатъчен материал. С рентгено- вия шаблон, поставен в устата, Check Scan се разполага хоризонтално в идеалната импланто- протезна позиция. Нанася се отпечатъчен материал и върху двете повърхности на Check Scan, след което се притиска в захапка между зъбните дъги. След втвърдяване на материала всичко се изважда от устата, като по този начин се постига един монокомпонентен комплекс, който пациентът ще използва по време на рентгеновото изследване. На лабораторията се изпращат СТ на CD, моделите и Check Scan, а те предават вашата заявка на центъра Speedy Master. След обработка на данните ще полу- чите софтуерен продукт, персонализиран за вашия конкретен случай. Когато проектът бъде одобрен, се пристъпва към изра- ботка на хирургичния водач. Чрез ергономичната система от фрези Speedy Guide, персо- нализирана според вашата имплантатна система, ще можете да финализирате своя лечебен план в условия на спокойствие и сигурност при значително спестяване на време. Производител: Isomed, Италия, зала 3, щанд D12, „Булдентал“ 4Matrix Една стерилна шприца от 1 сс съдържа: хидроксиапатит, бифазен калциев сулфат, физиологичен разтвор. Подходяща за употреба в случаи на дехисценция около имплант и фене- страция, латерална костна аугментация. Директна апликация в костния дефект, лесна и бърза манипулация, оптимален ре- зултат. Производител: MIS, от „Лаб Технолоджи“ ООД, зала 3, щанд А10, „Булдентал“ ceraMotion Me Концепцията ceraMotion обединява емоция и прогрес в една логически проектира- на система. Продуктите са разработени и произведени в DENTAURUM, Германия. Резултатът е структурно единна керамична линия, включваща керамика за фа- сетиране на метал, циркони- ев окис, литиев дисиликат и прес-керамика. Производител: DENTAURUM GMBH, от „Денталия Комерс“ ООД, зала 3, щанд С8, „Булдентал“ 17 Minimal effort – enhanced aesthetics EDDY™ EDDY е осцилиращ по- лиамиден ендонакрайник за иригация. Съвместим е с въздушни скалери и работи на принципа на звукова ак- тивация на иригантите. Оси- гурява висока ефективност и сигурност при работа. Производител: VDW GmbH, Герма- ния, от „Ексел Дент“ ЕООД, зала 3, щанд D1, „Булдентал“ Диоден лазер PENLASE Ултракомпактен диоден лазер с hi-tec технология на вградения лазерен модул. Елегантен дизайн. Вграде- ни протоколи за ле- чение, разрешени за употреба в ЕС и САЩ. Гаранцио- нен и извънгаран- ционен сервиз, предоставени от „ОПТИКА ЛАЗЕР“. Уникално качест- во на уникална цена. Производи- тел: „ОПТИ- КА ЛАЗЕР“, зала 3, щанд D11, „Булдентал“ Турбина на бърз куплунг с генератор Турбина със светлина на бърз куплунг и генератор. Генераторът е вграден в бър- зия куплунг. Възможност за бърза смяна на различни турбини. Производител: COXO, Китай, от „Технодента“ ЕООД, зала 3, щанд C6, „Булдентал“ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 НОВИ ПРОДУКТИ

Преглед на страниците