Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

6 Турбини, наконечници, сепаратори, фрези Отново на българския пазар: оригинални руски турбини, наконечници, сепаратори и фрези. Производител: KMIZ Export, Русия, от „Булад Дент ООД“, зала 3, щанд B1, „Булдентал“ AROSHA – комплекти за боди рап Козметичните комплекти на AROSHA дават цялостно ре- шение за третиране на проблемни зони, неподдаващи се на стандартните методи – фитнес, диета и други. ADIPOCEL KIT е предназначен за атермично третиране на фиброзен целу- лит; OEDEMACEL KIT – за премахване на едематозен целулит; FIRMING KIT – за ремоделиране и стрии; LIFTING UP KIT – за обем и стягане на бюста и тонизиране и стягане на кожата на деколтето. Производител: i-Beauty, Италия, от „Новиз“, зала 1 щанд C4, „Булмедика“ CFA Cardio First Angel Cardio First Angel е апарат за сърдечен масаж, изобретен и патентован от фирма „Инотех“, Германия. Изделието е ме- ханично, не потребява ток и е подходящо за употреба от лица, които нямат медицинско образование. Продуктът позволява да бъдем сигурни, че сме направили правилен сърдечен масаж и е оказана първа помощ, благода- рение на функцията за контролиран натиск. Cardio First Angel е подходящ за спортни организации, учеб- ни заведения, медицински центрове, магазини със специализирана на- соченост към планински, водни и зимни спортове. Полезен за лич- на употреба с цел адекватна ре- акция при нужда. Производител: Inotech, от „ПОПП“ ЕООД, зала 1, щанд С10, „Булмедика“ Диализни кресла Фамилия кресла за хемодиализа, химиотерапия и други те- рапии. Комфортна тапицерия от три части с регулируеми пози- ции чрез електродвигатели. Модели с един, два и три електродвигателя в зависимост от пред- назначението на креслата. Металната кон- струкция е изработена от стоманени про- фили с полимерно покритие. Тапицерията е изработена от дунапрен, обли- цован с изкуствена кожа. Цвето- вете са по избор на клиента. Дължина 200 см, широ- чина 55 см, височина от 55 до 100 см. Производител: „ШУМЕЛ–М“ АД, зала 1, щанд А14, „Булмедика“ ADSEAL Adseal е на база епоксидна смола сийлър със следните пре- димства: лесен за смесване, запечатва херметично, не оцве- тява зъбите и не се разтваря от слюнка. Притежава отлична биосъвместимост и добра рентгеноконтрастност. Производител: META BIOMED Co,. Ltd. от ЕТ „Анка Димова Кацарова“, зала 3, щанд А5, „Булдентал“ Dentapreg ™ Dentapreg® е конструктивен композит от нов клас, под- ходящ за изграждане на екстракоронарни шини – SFM, мо- стове на предни зъби – PFM, мостове на задни зъби – PFU, подсилване на композитни корони – UFM, интракоронарни шини, постортодонтски ритейнъри, фиксация на междузъбно пространство – SFU, подсилване на протези – MESH. Производител: ADM, a.s., Чехия, от „Ексел Дент“ ЕООД, зала 3, щанд D1, „Булдентал G-CEM LinkForce: двойнополимеризиращ адхезивен цимент Здравина и естетика в една система за всички индикации, към всички субстрати! Универ- сално решение, което предлага предвидими резултати и позволява да работите по стандартен начин. GC разработи универсален композитен цимент, който осигурява здраво свързване към всички конструкции: инлеи/онлеи, овърлеи, фасети и корони, както и към всички субстрати – метал, композит, порцелан, цирконий, литиев дисили- кат и хибридните керамики при всички индикации, без компромиси. G-CEM LinkForce от GC – универсално и мощно ре- шение за всички ваши адхезивни предизвикателства при циментиране. Производител: GC Europe, от GC България, зала 2, щанд А5, „Булдентал“ S5 ротираща система Иновативна система от Sendoline за механична об- работка на коренови канали – S5 ендомотор и S5 апекс- локатор. Ендомоторът S5 е лесен за работа, притежава пълна гъвкавост и работи с повечето системи ротиращи пили. Той е безопасен за упо- треба благодарение на свет- линния индикатор, който сигнализира при достигане на 75% от зададения вър- тящ момент. Осигурява лес- на достъпност – само 11 mm диаметър на главата и тегло 120 г. Апекслокаторът S5 е изключително точен елек- тронен апекслокатор, който позволява прецизно измерва- не на работната дължина на кореновия канал. Производител: Sendoline, Шве- ция, от „ВЕ и ХА България“ ЕООД, зала 3, щанд C9, „Булдентал“ Производител: MIS, от „Лаб Тех- нолоджи“ ООД, зала 3, щанд А10, „Булдентал“ Триъгълната форма в шийката осигурява отлична първична стабилност в кор- тикалната кост и повече кос- тен обем, където е не- обходимо. Конкавната форма на профила на изникване стимулира оптималното формира- не на меки тъкани. Отлично представяне при импланта- ция във фронта, където пер- фектната естетика е задъл- жителна. V3 Implant Luna Нов универсален нанокомпозит за ежедневна употреба при антериорни и постериорни реставрации. Опростена есте- тична композитна система с висока полируемост, здравина и устойчивост на износване. Производител: SDI, Австралия, от „Булад Дент ООД“, зала 3, щанд B1, „Булдентал“ 4bone Plug Подходящ за приложение като помощно средство при заздравяване на екстрак- ционни рани. Колагенова вложка, създадена от високо пречистен омрежен тип I ко- лаген от говежди произход с оптимална структура и плът- ност. Осигурява абсорбцията на оралните течности в опе- рабилната зона, контрол на вторичното кървене. Производител: MIS, от „Лаб Тех- нолоджи“ ООД, зала 3, щанд А10, „Булдентал“ НОВИ ПРОДУКТИ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016

Преглед на страниците