Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

5 БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 НОВИ ПРОДУКТИ ACTOLIND® w MOUTH За лечение на мукозни инфекции и язви в устната кухина. За орална хигиена преди, по време и след ден- тална и орална хирургия. Със свеж ментов вкус и приятен аромат и без съдържание на захар. Формулата без съдър- жание на алкохол убива бак- териите, които причиняват лош дъх, плака и гингивит. Подходящ за ежедневна упо- треба. Ментовият вкус осве- жава устата, не е токсичен и не причинява дразнения. Производител: ACTO GmbH, Германия, зала 1, щанд C12, „Булмедика“ Компенсиращи ролки с фиксирана опора HRLK ТЕКАР терапия Апарат за физиотерапия, който излъчва електромагнит- но поле с честота 460 или 540 KHz, за да генерира повиша- ване на температурата в тъканите. Производител: „ZIMMER Германия“, от „ДИК–МЕДТЕХ“ ЕООД, зала 1, щанд A10, „Булмедика“ специална оферта G-Premio Bond: eднокомпонентен фотополимеризиращ универсален адхезив Изборът на подходящ бонд за дадена индикация и увере- ността при прецизното следване на различни протоколи неви- наги са лесно осъществими. Ето защо GC разработи G-Premio BOND: еднобутилков универсален бонд, съвместим с всички методи за ецване и приложим не само за директно свързване, но и в случаи на поправка и третиране на свръхчувствител- ност. Нещо повече, GC се стреми да предложи лека и гъвкава употреба, без да се засегне качеството на връзката. G-Premio BOND има предимството да е универсален, като запазва вели- колепното си представяне във всички ситуации. Защото ние не вярваме в компромисите! Производител: GC Europe, от GC България, зала 2, щанд А5, „Булдентал“ CC CHIC Фрезапарат с CAD/CAM софтуер за мокро фрезоване на стъклокерамика, смесена керамика, литиев дисиликат, композит, титан и цирконий. Четириосен, за блокове до 40 мм. Подходящ за дентал- ни кабинети и клиники. По- казания: коронки, мостове, цели анатомични коронки и мостове, инлеи и онлеи, им- плантни надстройки, телес- копични коронки, фасети. Нашето портфолио включва различни фрезапарати. Производител: „INTERDENT d.o.o. Словения“, зала 2, щанд D12, „Булдентал“ Диоден лазер „Скорпион“ Високоенергиен диоден лазер (4W) – произвежда се по индивидуална поръчка. Осигурява лечение без кръв и болка, с доказани впечат- ляващи резултати при ла- зерни кюртажи, резекции, хемостази, анестезии. Дава възможност за директно уп- равление чрез бързи бутони при кюртажи, хемостази, гингивектомии и хирургия, както и готови менюта за мукозни заболявания, ендо- донтия, абсцеси, обрязване, контуриране, ексцизии, фре- нектомии, откриване на им- планти, пулпотомии, анесте- зии, свръхчувствителност. Производител: „ОПТИКА ЛАЗЕР“, зала 3, щанд D11, „Булдентал“ „Протефикс® протект гел“ Първа помощ при афти и рани на устната лигавица! „Протефикс протект гел“ е медицинско изделие за прило- жение при възпаления на устната лигавица, като афти и рани – включително и такива, причинени от зъбни протези, орто- донтски апаратчета и брекети. „Протефикс протект гел“ съз- дава защитен филм, изолира наранения участък и стимулира по-бързата регенерация на клетки. „Протефикс протект гел“ съдържа глицерол оксид – триестер, който се добива от специ- ални растителни масла по нов патентован метод. Производител: „Queisser Pharma Германия“, от „ТП Куайсер Фарма ГМБХ и Ко КГ“, зала 2, щанд D3, „Булдентал“ Турбини Synea Vision С турбините Synea VisionW&H предлага първия в света подлежащ на сте- рилизация 5х LED пръстен за един напълно нов начин на работа. Петте LED диода осигуряват 100% осветяване без сянка на обработваната зона. За първи път лекарите по дентална медицина могат да осветят работното поле от всички посоки. 5х LED ди- ода и 5х спрей отвора рево- люционализират визуалния комфорт и лекотата на рабо- та. Турбините Synea Vision се предлагат с четири размера на главата и имат специално покритие, устойчиво на на- драскване. Производи- тел: „W&H Австрия“, от „ВЕ и ХА Бъл- гария“ ЕООД, зала 3, щанд C9, „Бул- дентал“ Katana Високотранспарентни, многослойни циркониеви дискове за CAD/CAM. Многослоен супер- и ултратранспарентен циркониев материал, готов за поста- вяне в устата веднага след синтероване, без или само с незначителна допълни- телна индивидуализация. Ултратранспарентната Katana показва градиент в диска както в цвят, така и в прозрачност и е предназначена за естетични възстановява- ния във фронта. Производител: Noritake, Япония, от „Амплиус“ ООД, зала 2, щанд А8, „Булдентал“ MEDIM 397 М н о г о ф у н к ц и о н а л е н апарат за физиотерапия с възможност за последова- телно и/или едновременно прилагане на eлектротера- пия, ултразвукова, лазерна, магнитна и вакуумтерапия. Вградени клинични протоко- ли за терапията с параметри на процедурата и място на поставяне на електродите, избирани по диагнози, симп- томи и части от тялото. Запис на потребителски програми. Интерактивен потребител- ски интерфейс с помощна ин- формация. 10-инчов цветен сензорен дисплей. Два неза- висими канала. Възможност за конфигуриране на апарата според конкретните изисква- ния на потребителите. Производител: „МДМ–97“ ООД, зала 1, щанд А2, „Булмедика“ Серията HRLK на немска- та фирма Blickle предлага максимален комфорт при об- служване и стабилна позиция при фиксиране. Предимство- то на тази серия колела 2 в 1 е в това, че при необходимост те се преобразуват в опора чрез вградените си крака и са подходящи за оборудване, което може да се мести, но трябва да е стабилно пози- ционирано при употреба. Производител: Blickle, от „ДИНИС“ ООД, зала 1, щанд В10, „Булмедика“

Преглед на страниците