Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

3 БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 НОВИНИ 185 компании от Бълга- рия и 10 други страни Според статистиката на Интер Експо Център компа- ниите поддържат траен ин- терес към изложението, тъй като залите за поредна годи- на са пълни. „В събитието се включиха над 180 фирми, от които 160 са български, а останалите от 12 други държави, сред кои- то Китай, Тайван, Пакистан, Румъния, Русия и Словения“, коментира управителят на Интер Експо Център, като до- пълни, че всички компании ще представят 800 бранда от България и 40 други страни. Три дни наука Какво е софтуерно асисти- рана хирургия? Как функцио- нират денталните импланти от последно поколение? Кои са българските стартъпи в областта на медицината? Кои са последните иновативни концепции в денталната ме- дицина? Какво предлага ев- ропейският проект H-Care? На тези и на много други въпроси ще отговори съпът- стващата програма на „Бул- медика/Булдентал“, като тази година компаниите ще представят 150 новости, които ще запознаят профе- сионалистите с последните тенденции в двата сектора на медицината. Сред важните теми, които ще бъдат обсъдени, са двудне- вен сателитен симпозиум на Асоциацията на студентите изследователи (АСИ) и семи- нар за новите професии за упо- треба на хранителни добавки и помощни технически средства за хора с увреждания по евро- пейския проект H-Care. На 17 и 18 май ще се про- веде и научната конференция 1st Dental Tribune Conference @ Buldental, която ще предста- ви иновативните концепции на най-четените български автори в различни области на денталната медицина. А Националната пациент- ска здравна организация ще проведе изследвания за хепа- тит B и C, измерване на пул- са и на кислорода в кръвта с пулсоксиметър и оценка на сърдечносъдовия риск. Българският червен кръст (БЧК) и неправителствени организации в сектора също ще проведат редица събития и демонстрации. Изложението е отворено за посетители от 9.30 до 18.00 часа от 17 до 19 май в Интер Експо Център. Програмата и повече информация за 50-ото издание на „Булмедика/Бул- дентал“ можете да намерите на официалния сайт на изло- жението www.bulmedica.bg Изложението на визионерите в медицината Prescribe me a CV е сате- литен симпозиум, който се организира от Асоциацията на студентите изследователи (АСИ) и ще се проведе в рам- ките на два дни от изложе- нието. В теоретична и практиче- ска част в първия ден на съби- тието (18 май) ще бъде прове- дено обучение за правилната изработка на CV в зависимост от конкретен работодател или фирма. Вторият ден (19 май) е посветен на науката и послед- ните технологични иновации, които се развиват в България. „Въпреки скромните си размери България е извест- на в цял свят с научните ка- дри, които създава, и по този повод са поканени лектори, които ще докажат това“, ко- ментират от АСИ. По думите на АСИ участниците в симпозиума ще се запознаят и с прохож- дащи стартъпи в областта на медицината. Събитието ще се проведе на 18 и 19 май Асоциацията на студентите изследователи с двудневен симпозиум на „Булмедика/Булдентал“ В дните на изложението ще бъде проведен семинар за новите професии за упо- треба на хранителни добавки и помощни технически сред- ства за хора с увреждания по европейския проект H-Care, финансиран от програмата „Учене през целия живот“. По време на събитието ще бъдат представени професи- ите, обучителната програма, интерактивна платформа за дистанционно учене, примери от практиката на специали- сти и дискусия за професио- налното обучение. Семинарът се организира от обучителна- та организация „Згура-М“ в партньорство с Националната агенция за професионално об- разование и обучение. Обучение по европейския проект H-Care Семинарът засяга новите професии за употреба на хранителни добавки и по- мощни средства за хора с увреждания Тази година 185 компа- нии, чиято основна цел е развитието на медицинския и денталния сектор, участ- ват на „Булмедика/Булден- тал“. От тези фирми 160 са български, сред които 25 производители. 26 компании са чуждестранни – от Герма- ния, Китай, Русия, Тайван, Турция, Румъния, Пакистан, Израел, Италия, Словения, Гърция и Полша. По данни на Интер Експо Център от общия брой изло- жители 37 са нови – 19 бъл- гарски и 18 чуждестранни фирми. Всички компании ще представят други 800 бранда от България и 40 други стра- ни. Последните иновативни разработки Освен с високия брой ком- пании тази година изложе- нието може да се похвали и с повече нови продукти. Ще бъдат показани над 150 раз- работки от над 28 държави, сред които Австралия, Ав- стрия, Бразилия, България, Великобритания, Германия, Дания, Израел, Китай, Лих- тенщайн, Русия, САЩ, Сло- вения, Турция, Финландия, Швейцария, Швеция, Холан- дия, Южна Корея, Япония и други. На „Булмедика“ могат да се открият последните гене- рации апаратура, висок клас техника, иновативни тех- нологии и софтуерни реше- ния, които гарантират висок стандарт в медицината. „Булдентал“ представя нови разработки в различ- ните области на денталната медицина – лазерна техни- ка, системи и апарати за прецизна диагностика, нов клас материали за дентал- ната практика, апаратура и инструменти за обзавежда- не на съвременни дентални кабинети и много други. Иновации от над 28 държави „Булмедика/Булдентал“ пред- ставя 185 компании и повече от 150 нови продукта 50 години „Булмедика/Булдентал“ показва научно-технологичното развитие на меди- цинския и денталния сектор За седма поредна година Националната пациентска организация (НПО) ще участва на „Булмедика/Булдентал“. Тази година НПО ще направи скринингова акция за наличие на вирусни хепатити B и С, измерване на пулса, на кислорода в кръвта с пулсоксиметър и оценка на сърдечносъдовия риск. Безплатни акции за превенция на вирусни хепатити, измерване на кислорода в кръвта и оценка на сърдечносъдов риск Изследванията ще бъдат проведени от Националната пациентска организация Продължава oт стр. 1

Преглед на страниците