Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

1ST DENTAL TRIBUNE CONFERENCE @ Buldental 17-18 МАЙ 2016 Г. ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР СОФИЯ 9 : 3 0 - 1 0 . 3 0 Р Е Г И С Т Р А Ц И Я 9 : 3 0 - 1 0 . 0 0 Р Е Г И С Т Р А Ц И Я 1 2 : 3 0 - 1 3 . 3 0 О Б Я Д 1 2 : 3 0 - 1 3 . 3 0 О Б Я Д Д - Р С Т А Н И С Л А В А Ш У Л Е В А ПРИНЦИПИ В СЪВРЕМЕННАТА ПАРОДОНТОЛОГИЯ. ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛЕЧЕНИЯ 10:30 - 11:30 П А Р О Д О Н Т О Л О Г И Я Д-р Шулева ще обобщи правилата за диагностика и лечение, които прилага в собствената си практика, включително допълнителните фактори, които определят тежестта и прогнозата на пародонталната болест; важността на етиологичната терапия; индикациите за хирургично лечение, както и провежда- нето на поддържащата терапия. Клиничните примери във втората част на изложението са посветени на интердисциплинарните лечения и ролята на пародонтолога при лечението на комплексни случаи. Д - Р К И Р И Л Д И Н О В ОКЛУЗИЯ. МАЛКИ ДЕТАЙЛИ В ГОЛЯМАТА КАРТИНА 10:00 - 11:30 О К Л У З И Я „Оклузия“ e термин, използван често в денталната литература, но случаите, предизвикващи обър- кване в тази материя, са много и ежедневно изправят денталните лекари пред редица въпроси: трябва ли и кога да се търси централна релация; кога максималната интеркуспация е достатъчно предсказуема и надеждна; има ли връзка промяната на вертикалния размер с постигането на опти- мален резултат; кога ултимативните естетични изисквания на пациента са в унисон с функцио- налните норми; кога или какво да се промени, за да се постигне хармония. Отговори на тези и други въпроси ще потърси д-р Динов. Д О Ц . М Е Т О Д И А Б А Д Ж И Е В ПРОМЯНА НА ДИЗАЙНА НА УСМИВКАТА – ЗАЩО И КАК 11:30 - 12:30 Д И З А Й Н Н А У С М И В К А Т А При някои клинични случаи денталният лекар концентрира своите знания, умения и манипулации един- ствено върху съзъбието на пациента, игнорирайки останалите тъкани, отговорни за естетичния и функционалния външен вид. В лекцията си доц. Абаджиев ще се фокусира върху необходимия цялостен поглед върху орофациалния комплекс и ще дискутира различните манипулации, които подпомагат край- ния лечебен резултат. Д - Р Н И К О Л А Й Н И К О Л О В ДЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЯ. ОБРАТНО В БЪДЕЩЕТО 11:30 - 12:30 Д Е Н Т А Л Н А Ф О Т О Г Р А Ф И Я Лекцията ще потърси отговори на въпросите, които вълнуват денталните лекари във връзка със съвременните възможности за денталната фотография и начините за работа с различните обек- тиви и светкавици. Ще бъдат дискутирани предимствата и недостатъците и ограниченията на фотографията със смартфони. Д-р Николов ще предложи практически съвети за оптимален избор на снимачно устройство за дентални цели, кратки съвети и трикове за постигане на добри фото- изображения. Д - Р И В А Н Р А Й Ч Е В АДХЕЗИВНИТЕ ДИРЕКТНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ: ПРЕДСКАЗУЕМ, НЕИНВАЗИВЕН И БЕЗОПАСЕН ПОДХОД ПРИ КОМПЛЕКСНИ ДЕНТАЛНИ ЛЕЧЕНИЯ 13:30 - 15:00 К О М П О З И Т Н И В Ъ З С Т А Н О В Я В А Н И Я Лекторът ще обсъди клиничния опит от последните години от приложението на съвременните адхе- зивни техники при директните композитни възстановявания, които са предпоставка за въвеждане на щадящите, минимално инвазивни подходи. По този начин в голяма степен се осигуряват предсказуем резултат, лесна корекция при дефектиране, по-ниска цена и лесна възпроизводимост на изходния статус, както и безопасност и психологичен комфорт за лекуващия дентален лекар. Е Н Д О Д О Н Т И Я Д - Р Б О Ж И Д А Р К А Ф Е Л О В SQUIRTING ТЕХНИКА ЗА ОБТУРАЦИЯ НА КОРЕНОВИТЕ КАНАЛИ 13:30 - 14:30 Лекцията ще представи една класическа, но не много известна техника за обтуриране на коренови- те канали, наречена Squirting техника, която включва обтуровъчен пистолет за 3D обтуриране на корено-каналната система с топла гутаперка. По време на презентацията ще бъдат разгледани научните принципи зад този метод и ще бъдат представени редица клинични случаи, клиничният протокол и някои често задавани въпроси относно Squirting техниката. Д - Р М И Р О С Л А В А Д И Н К О В А DENT@LIGN – МЕНИДЖМЪНТ НА ЛЕЧЕНИЕТО. ИНДИКАЦИИ И ЛИМИТИ. МОТИВАЦИОННИ МОДЕЛИ И РЕДУЦИРАНО ЛЕЧЕБНО ВРЕМЕ. ДИСКУСИЯ 15:00 - 17:00 Н Е В И Д И М А О Р Т О Д О Н Т И Я Лекцията има за цел да представи мениджмънта на ортодонтско лечение с DENT@LIGN алайнери, като ще бъдат разгледани клиничният и лабораторният протокол, както и репрезентативни клинични случаи. Коментарът е насочен към подчертаване на ползите от този тип лечение от гледна точка на пациента, клиничната работа и управлението на денталната практика. К О М П Л Е К С Н О Е С Т Е Т И Ч Н О В Ъ З С Т А Н О В Я В А Н Е Д - Р П Р Е С И Я Н К Р Ъ С Т Е В КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 14:30 - 15:30 Лекцията ще представи нагледно анализа, планирането и лечението на един комплексен случай, при който са използвани различни подходи и техники за постигане на отличен клиничен резултат. Лекто- рът поддържа тезата, че работата в екип и прилагането на интердисциплинарния подход в лечение- то са в основата на решаването на подобни казуси. Д - Р М И Л Е Ч У Р Л И Н О В ПУЛПОТОМИЯ ПРИ ПОСТОЯННОТО СЪЗЪБИЕ 17:00 - 18:00 Е Н Д О Д О Н Т И Я В някои случаи лечението чрез пулпотомия може да бъде алтернатива на традиционната терапия на кореновите канали при постоянното съзъбие. Това е една надеждна и изгодна процедура, която може да бъде извършена в едно посещение и демонстрира почти идентичен успех в сравнение с традиционното ендодонтско лечение на кореновите канали при постоянни зъби с незавършено кореново развитие, ком- лицирани фрактури и обратим пулпит. К Е Р А М И Ч Н И В Ъ З С Т А Н О В Я В А Н И Я Д - Р С О Ф И Е Н Р И А Х И ; З Т . С Т Е Ф А Н П Е Т Р О В KEРАМИЧНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ФРОНТА. КЛИНИЧЕН И ЛАБОРАТОРЕН ПРОТОКОЛ 15:30 - 16:30 Д-р Софиен Риахи и зъботехник Стефан Петров ще представят подробен протокол за изработване на адхезивно-фиксирани, изцяло керамични възстановявания във фронта. Ще се акцентира върху минимално инвазивния подход при лечението на па- циентите. Всички етапи от планирането до завършването на случаите ще бъдат разгледани в детайли. Е Д Н О И З Ц Я Л О Н Е З А В И С И М О Н А У Ч Н О М Е Р О П Р И Я Т И Е Н А Й - Д О Б Р И Т Е Б Ъ Л Г А Р С К И А В Т О Р И Н А D E N T A L T R I B U N E МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ. ЗАПАЗЕТЕ СВОЕТО СЕГА! ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 0897 958 321 Такса: 100 евро (195 лв.) Такса за студенти: 40 евро (78 лв.) Банкови детайли: Банка ПИБ IBAN: BG50FINV91501016693668 Банков код: FINVBGSF За „Трибюн Медия” ЕООД POWERED BY: 17 МАЙ 18 МАЙ М о д е р а т о р : Д - Р Я С Е Н Д И М И Т Р О В М о д е р а т о р : Д - Р Н Е Л И Н И К О Л О В А Д-р Нели Николова е възпитаник на Факултета по дентална медицина на Медицинския универси- тет–София. Дипломира се през 1996 г. като отличник на випуска. През 1997 г. става асистент в Катедрата по протетична дентална медицина, ФДМ, МУ–София. През 2001 г. придобива специ- алност „Протетична дентална медицина“, а през 2005 г. – специалност „Обща стоматология“. От 2007 г. е председател на Българското дружество по естетична стоматология, член е на Бъл- гарското научно стоматологично дружество и на асоциация „София Дентал Мийтинг“. Лектор и участник в множество национални и международни дентални форуми. Работата й като клиницист е насочена в областта на протетичната и естетично-възстановителната дентална медицина. Д-р Ясен Димитров завършва Стоматологичния факултет в Медицинска академия–София през 1997 г. По време на следването си печели деканска стипендия за студентско научно постижение. Посещава множество курсове за продължаващо образование в цяла Европа в областта на импланто- логията и протетиката. От 2008 г. до 2014 г. специализира „Имплантологични техники и аугмента- ционни методики“ при д-р Франческо Ведове в гр. Басано дел Грапа, Италия. Носител е на наградата „Усмивка на годината 2014“ в категория „Имплантологичен случай“. Член на ICOI и SICOI (Societa Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia). Понастоящем ръководи дентална клиника „Алфа ДС“, специализираща в тъканната регенерация, имплантологията и естетичната дентална медицина. 9 : 30 - 10 . 30 Р Е Г И С Т Р А Ц И Я 9 : 30 - 10 . 00 Р Е Г И С Т Р А Ц И Я 12 : 30 - 13 . 30 О Б Я Д 12 : 30 - 13 . 30 О Б Я Д ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 0897958321

Преглед на страниците