Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

ЛЕКЦИИ: „Дентаком“ Ендодонтска лекция и прак- тически курс по време на изложението „Булмедика/ Булдентал 2016“ на 18 май 2016 г. от 13:00 до 17:30 часа, конферентен етаж, зала „Руен“ – Интер Експо Център. Тема на лекцията: „Доброто, лошото и грозното – съвре- менни решения на различ- ни ендодонтски проблеми в ежедневната работа“. Тема на практическия курс: „Химио-механично обработ- ване на кореновите канали чрез Crown-down техника“ с използване на системата ES5 – NiTi пили на фирма Poldent. Лектор: д-р Jegier – лидер на мнение на фирма Poldent. Такса участие: 120 лв. за лекцията и курса „Мегамед България“ ЕООД Лекции и практически пре- зентации на тема „Безкон- тактно измерване на очно- 20 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ | СЪБИТИЯ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 ЛЕКЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ Europe Clinical MastersTM Program in Esthetic and Restorative Dentistry Three sessions with live patient treatment, hands-on practice, plus online training under the Masters’ supervision. Learn from the Masters of Esthetic and Restorative Dentistry: 12 days of intensive live training with the Masters in Geneva (CH), Athens (GR), Milan (IT) 12 days of live training with the Masters in Geneva (CH) , Athens (GR), Milan (IT) + self study Curriculum fee: €9,900 (Based on your schedule, you can register for this program one session at a time.) Registration information: contact us at tel.: +49-341-484-74134 email: request@tribunecme.com Details on www.TribuneCME.com Online access to our library of Lectures & Clinical Videos Tribune Group GmbH is an ADA CERP provider. ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry. Tribune Group GmbH is designated as an Approved PACE Program Provider by the Academy of General Dentistry. The formal continuing dental education programs of this program provider are accepted by AGD for Fellowship, Mastership and membership maintenance credit. Approval does not imply acceptance by a state or province board of dentistry or AGD endorsement. The current term of approval extends from 7/1/2014 to 6/30/2016. Provider ID# 355051. Collaborate on your cases and access hours of premium video training and live webinars University of the Pacific this course is created in collaboration with University of the Pacific 100C.E. CREDITS Certificates will be awarded upon completion то налягане: представяне на безконтактен тонометър „Диатон“ и „Машина за обу- ване на калцуни от термос- виваемо фолио: ползата от машините за обуване на кал- цуни“. „GC България“ „Адхезията в съвременната стоматология – проблеми и решения“ с д-р Радослав Ас- парухов ДЕМОНСТРАЦИИ „GC България“ Ежедневни демонстрации на Essentia, G-Cem LinkForce и G-Premio Bond. „Мегамед България“ ЕООД Демонстрация на щанд С14 на безконтактен тонометър „Диатон“ и машина за обува- не на калцуни от термосви- ваемо фолио. „Ексел Дент“ ЕООД Демонстрация на ендодонт- ски мотори и апекслокато- ри, възможност за работа с машинни NiTi системи – Reciproc и Mtwo. „ВОП“ ООД На всеки кръгъл час по вре- ме на изложението на щан- да на фирма „ВОП“ ще има практически демонстрации за работа с продуктите на италианската фирма Rhein83 – подвижно ставно протези- ране. Демонстрациите ще се провеждат от сертифициран демонстратор на Rhein83. „Новиз“ Демонстрации на терапии с апарат V_MAX. „Туенда България“ Планирани са демонстрации всеки ден от изложението от 11:00 и от 16:00 ч. При индивидуален интерес могат да се организират и непланирани демонстрации. Продължителността на вся- ка демонстрация е около 30 мин. Ръководител е д-р Паоло Фе- лони от Италия. ДРУГИ „УЛТРАДЕНТАЛ“ ООД Посетителите на щанда ще имат възможност да тестват всички нови продукти върху модели: поставяне на им- плантат, изграждане с ком- позит, циментиране на кон- струкции и щифтове, работа с увеличителни системи и осветление, както и да полу- чат актуална информация за всички продукти от портфо- лиото на фирмата.

Преглед на страниците