Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

ЗА ИЗДАТЕЛЯ „Дентал Трибюн България“ ЕООД София 1421, жк „Лозенец“, ул. „Крум Попов“ 56–58, ет. 3 тел.: +359 2/416 71 73 office@dental-tribune.net www.dental-tribune.net www.dental-tribune.com Действителен собственик: Уляна Винчева Предоставената информация е съгласно чл. 7а, ал. 3 от ЗЗДПДП. „Интер Експо Център“ ЕООД София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 147 тел.: +359 2/9655 220 факс: +359 2/9655 231 e-mail: bulmedica-buldental@iec.bg www.iec.bg Licensing by Dental Tribune International Publisher Torsten Oemus © 2011, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved. Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Ger- many Tel.: +49 341 4 84 74 302 Fax: +49 341 4 84 74 173 www.dental-tribune.com E-mail: info@dental-tribune.com Печат: „Спектър“ АД Публикуваната съпътства- ща програма от семинарни събития за изложба „Булмедика/ Булдентал 2016“, е актуална към 20 април 2016 г. В случай на необходимост са възможни промени преди откриването на изложбата. Българското издание на е част от групата Dental Tribune International – международно издание на 20 езика, разпрос- транявано в над 55 държави. Съдържанието, публикувано в този брой от , е с автор- ското право на Dental Tribune International GmbH. Всички права запазени. Публикувано с разрешението на Dental Tribune International GmbH, Holbeinstr. 29, 04229, Лайпциг, Германия. Въз- произвеждането по какъвто и да било начин и на какъвто и да е език, изцяло или частично, без изричното писмено разрешение на Dental Tribune International GmbH и „Дентал Трибюн Бълга- рия“ ЕООД е абсолютно забра- нено. е запазена марка на Dental Tribune International GmbH. Редакцията не носи отговор- ност за съдържанието на пуб- ликуваните реклами в броя. SHOW PREVIEW 2 НОВИНИ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 Sale 990€ Lifetime license! • A powerful software program for efficient smile designing, communication and treatment planning • Increase case acceptance and improve information sharing Planmeca Romexis® Smile Design Design smiles in a matter of minutes DOWNLOAD YOUR FREE TRIAL TODAY! www.planmeca.com/online Г-н Иванов, тази годи- на „Булмедика/Булдентал“ навършва 50 години. С какво изложението допри- нася за развитието на ме- дицината в България? Живеем във време, когато голяма част от потенциала на обществото е ангажиран с търсене на най-добрите реше- ния за здравеопазването. Вярваме, че „Булмедика/ Булдентал“ допринася за до- брите лекарски практики и ка- чеството на здравеопазването в страната чрез показване на нови технологии и продукти, методи на лечение и инова- ции на световни компании. Някои от големите бран- дове от областта на медицин- ската техника и оборудване са направили първите си стъпки на българския пазар именно с участието си на изложението. Най-осезаем е ефектът на „Булмедика/Булдентал“ върху технологичното и продукто- вото обновление в здравната сфера, което рефлектира вър- ху труда на самите лекари и дентални лекари, зъботех- ници, медицински сестри и здравни специалисти. Ще бъдем ли свидетели на разнообразие от нови технологии и продукти и тази година? Новите технологии са сил- но застъпени всяка година. Секторът се развива много динамично и напредъкът в апаратурата и в материалите, които се използват, е забеле- жим. В целия регион, с изключе- ние на Румъния, само при нас компаниите могат да покажат своите продукти, което ни дава възможност да съберем на едно място някои от най- големите постижения в меди- цината. Тази година в изложението участват над 180 компании и организации от България и 12 други страни, които ще пока- жат над 800 световни бранда. Фирмите ще представят над 150 новости, които ще за- познаят професионалистите с последните тенденции в двата сектора на медицината. Има ли български про- изводители на изложение- то? По-голямата част от бъл- гарските производители в секторите на медицината и денталната медицина участ- ват на изложението. Миналата година старти- рахме и инициатива в тяхна подкрепа, като ги обединихме в обща зона, която беше с по- голяма видимост и по-добра локация. Тази година отново ще има подобна зона, за да им помогнем в доброто представя- не пред чуждите инвеститори. Как виждате развитие- то на изложението в бъде- ще? Зад успешното развитие на изложението вече 50 години се крият, от една страна, дъл- гогодишният опит и спечеле- ното доверие на бранша, а от друга, следването на ритъма на световните тенденции и търсенето на най-новите раз- работки в сектора. Основната ни стратегия е да продължим да увеличава- ме конкурентоспособността на изложението, отразявайки бързата и силна трансформа- ция на медицинския и дентал- ния сектор. Ще продължим да разши- ряваме портфолиото си от участници, продукти и техно- логии, основно за да стиму- лираме развитието на пазара, а след това за да се насочим към разширяване на изло- жението извън границите на Югоизточна Европа. Фокусът ни върху обуче- нието на млади специалисти също ще се запази. Всички съпътстващи събития, срещи и презентации, които се про- веждат на „Булмедика/Бул- дентал“, целят да помогнат на младите кадри да осъзнаят какво ги вдъхновява, каква професия и кариера искат в тази индустрия, защото те са нейното бъдеще. Вярваме, че „Булмедика/ Булдентал“ допринася за добрите лекарски практики За четвърта година „Бул- медика/Булдентал“ ще даде възможност на посетители- те да вземат участие в ини- циатива с анкетни карти. Участниците ще имат въз- можност да получат ваучер, с който да закупят ново обо- рудване, материали, консу- мативи или други продукти, предлагани от фирмите из- ложители на „Булмедика/ Булдентал“. Тази година ще бъдат раздадени 5 ваучера – всеки на стойност 2000 лв. Инициативата започва на 17 май от 9.30 часа и ще за- върши на 19 май в 15.45 часа, а в 16.00 часа ще бъдат изтег- лени и късметлиите. Участник в анкетните кар- ти може да бъде всеки посе- тител, който има право да упражнява медицинска про- фесия, попълнил е анкетна карта при влизане в излож- бения комплекс и разполага с покана (хартиена или eлек- тронна) или билет. В рамките на три години 19 лекари и дентални лекари са закупили продукти за над 43 хил. лв. от близо 40 фирми участници в „Булмедика/Бул- дентал“. Целта на инициативата е да се подпомогне стремежът на бизнес изложителите и на медицинските специалисти към по-висок стандарт и ка- чество на здравното обслуж- ване. 5 ваучера по 2000 лв. очакват посетителите на „Булмедика/ Булдентал“ Инициативата ще се проведе за четвърти път Интервю с Ивайло Иванов, управител на Интер Експо Център тел.: +3592/4167173 тел.: +3592/9655220 факс: +3592/9655231 Tel.: +4934148474302 Fax: +4934148474173

Преглед на страниците