Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

17 МАЙ/ВТОРНИК Семинарна зала в изложбена зала 1 11:00 – 13:00 ч. Нови професии за насър- чаване на ефективната и безопасна употреба на хра- нителни добавки и помощ- ни технически средства за хора с увреждания Организатор: „Згура-М“ в партньорство с Национална- та агенция за професионално образование и обучение. 13:30 – 15:30 ч. Асоциация „Аутизъм“ 16:00–18:00 ч. „Фармацията и медицина- та стават глобални“ Лектор: Едуард Вик – основа- тел и CEO на EVS Translations Group Организатор: EVS Translations Семинарна зала в изложбена зала 5 09:30–18:00 ч. 1ST DENTAL TRIBUNE CONFERENCE@BULDENTAL 09:30–10:30 ч. Регистрация 10:30–11:30 ч. „Принципи в съвременна- та пародонтология. Интер- дисциплинарни лечения“ Лектор: д-р Станислава Шу- лева 11:30–12:30 ч. „Промяна на дизайна на усмивката – защо и как“ Лектор: доц. Методи Абаджи- ев 12:30–13:30 ч. Обяд 13:30–15:00 ч. „Адхезивните директни възстановявания: пред- сказуем, неинвазивен и безопасен подход при ком- плексни дентални лече- ния“ Лектор: д-р Иван Райчев 15:00–17:00 ч. DENT@LIGN – мениджмънт на лечението. Индикации и лимити. Мотивационни модели и редуцирано ле- чебно време. Дискусия Лектор: д-р Мирослава Дин- кова 17:00–18:00 ч. „Пулпотомия при постоян- ното съзъбие“ Лектор: д-р Миле Чурлинов 18 МАЙ/СРЯДА Зала „Витоша“ Интердентално почиства- не 12:00–12:30 ч. „Интердентално почист- ване: Минало, настояще и бъдеще“ Лектор: проф. Сотирос Калфас 12:30–13:00 ч. Презентация на новия продукт за интердентално почистване на ТеPе – Easy Pick Лектор: д-р Анна Нилвеус Олофсон Организатор: Българското об- щество по пародонтология и орална имплантология Зала „Руен“ 13:00–17:30 ч. Ендодонтска лекция и практически курс Тема на лекцията: „До- брото, лошото и грозно- то – съвременни решения на различни ендодонтски проблеми в ежедневната работа“. Тема на практическия курс: „Химио-механично обработване на коренови- те канали чрез Crown-down техника с използване на системата ES5 - NiTi пили на фирма Poldent“. Лектор: Dr. Jegier – лидер на мнение на фирма Poldent, Полша Организатор: „Дентаком“ ЕООД Семинарна зала в изложбена зала 1 11:00 – 13:00 ч. Нови професии за насър- чаване на ефективната и безопасна употреба на хра- нителни добавки и помощ- ни технически средства за хора с увреждания Организатор: „Згура-М“ в партньорство с Национална- та агенция за професионално образование и обучение. 14:00 – 18:00 ч. Prescribe me a CV, сатели- тен симпозиум Организатор: Асоциация на сту- дентите изследователи (АСИ) Семинарна зала в изложбена зала 5 09:30–16:30 ч. 1ST DENTAL TRIBUNE CONFERENCE@ BULDENTAL 09:30–10:00 ч. Регистрация 10:00–11:30 ч. „Оклузия. Малки детайли в голямата картина“ Лектор: д-р Кирил Динов 11:30–12:30 ч. „Дентална фотография. Обратно в бъдещето“ Лектор: д-р Николай Николов 12:30–13:30 ч. Обяд 13:30–14:30 ч. „Squirting техника за обту- рация на кореновите кана- ли“ Лектор: д-р Божидар Кафелов 14:30–15:30 ч. „Концепции за интердис- циплинарен подход. Пред- ставяне на клиничен слу- чай“ Лектор: д-р Пресиян Кръстев 15:30–16:30 ч. „Keрамични възстановява- ния във фронта. Клиничен и лабораторен протокол“ Лектори: д-р Софиен Риахи и зт. Стефан Петров 19 МАЙ/ЧЕТВЪРТЪК Зала „Родопи“ 16:00–18:00 ч. „Завинтени мостови кон- струкции върху импланти - предимства пред цимен- тираните конструкции“ Лектор: д-р Георгеос Лазари- дис Организатор: „ДИ Дентал БГ“ ЕООД Семинарна зала в изложбена зала 1 13:00 – 17:00 ч. Prescribe me a CV, сатели- тен симпозиум Организатор: Асоциация на студентите изследователи (АСИ) СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА След това върху препа- рираната зъбна повърхност внимателно е нанесен уни- версален адхезив (G-Premio BOND, GC) за 10 секунди, като е разпределен чрез сил- на въздушна струя, преди да бъде фотополимеризиран. Незабавното фотополиме- ризиране на адхезива оси- гурява оптимален хибриден слой върху зъбната повърх- ност8, 9 . Освен това този под- ход не позволява смесване на адхезива и цимента, как- то и от загуба на интензитет на светлината поради дебе- лината на керамичния ин- лей. Нещо повече, G-Premio BOND осигурява изключи- телно тънък слой (3 µm по данни на производителя), което предотвратява риска от разместване на конструк- цията при повторното ѝ по- ставяне. Пробната паста се измива добре от вътрешната повърх- ност на инлея, който след това се подсушава и покри- ва с флуороводородна кисе- лина за 20 секунди, за да се постигне ецване на стъкле- ните частици на литиевия дисиликат. След внимателно измиване същата вътрешна повърхност се покрива със силан (G-Multi Primer), кой- то остава поне за минута. Окончателното подсушава- не завършва обработката на керамичната повърхност. Директната апликация на Фиг. 7а–г След ецване и силанизиране на вътрешната керамична повърхност инлеят е покрит с композитен цимент (G-Cem LinkForce) и позициони- ран чрез шпатула, при което с помощта на микроапликатор е отстранен излишъкът от цимент. След това инлеят е полиран стриктно с инстру- менти с гъвкав край, оставен е малък излишък от цимента и е осъществено фотополиме- ризиране, докато се прилага налягане върху инлея. Фиг. 8 След отстраняване на кофердама финирането на гра- ниците се извършва внимателно и се проверява целият комплекс зъб–възстановяване, преди да се пристъпи към циментирането на съседния протетичен елемент. Фиг. 9 а–б При циментирането на обвивната корона на зъб 24 се след- ва същият протокол. Фиг. 10 Контролният преглед една седмица по-късно потвърж- дава пародонталното здраве и оклузалната функция. композитния цимент (G-Cem LinkForce, GC) към подгот- вената повърхност и поста- вянето в устата са успешно извършени. Излишният ци- мент е отстранен посред- ством wiping техника чрез двуточкова оклузална опора, което благоприятства окон- чателното свързване (фиг. 7). Този подход за оставяне на излишък предотвратява из- ползването на глицеринов гел, тъй като кислородно инхи- бираният слой се отстранява при окончателното полиране на границите, които са напъл- но достъпни. Финирането се извършва преди и след отстра- няване на кофердама (фиг. 8). Същият протокол се следва и при обвивната корона (фиг. 9) на зъб 24. Визитата завършва с проверка на оклузията и рент- генография. При следващото посещение гингивалната и ок- лузалната интеграция, както и липсата на пулпна чувствител- ност потвърждават качеството на двете циментирани възста- новявания (фиг. 10). Забележка: Библиографи- ята е на разположение в ре- дакцията на в. Dental Tribune. 19 БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ | СЪБИТИЯ

Преглед на страниците