Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

И ндиректните кера- мични възстано- вявания са пред- почитан метод за заместване на изгубените твърди зъбни тъкани. Спо- ред оценките средната им успеваемост за 10 години е над 95% за пресовани ке- рамични конструкции и над 90% за фрезовани конструк- ции1 . Сред изследваните фактори за успех са липсата на оклузални парафункции и качеството на залепване към зъба, считани за кри- тични2 . Циментирането с глас- йономерни цименти, моди- фицирани със смола, посте- пенно бива изоставено като подход в полза на адхезив- ните цименти, които вече са признати като най-ефектив- ния метод за циментиране по отношение на тяхната ес- тетичност и трайност. Доскоро адхезивите, съв- местими с композитни ци- менти, се разделяха на две големи категории: системи с ецване и измиване и са- моецващи системи. Първите са признати с тяхната по- добра адхезия, особено към емайла, а вторите от своя страна са предпочитани за- ради намаления риск от след- оперативна чувствител- ност3 . С цел да се съчета- ят предимствата им някои автори предложиха метод за селективно ецване на емайла преди употребата на самоецваща адхезивна система4 . В допълнение към своята трудност тази техни- ка създава риск от контами- нация на дентина с ецващ агент, което би засегнало качеството на връзката и би довело до чувствителност. Скорошното представяне на пазара на така наречени- те универсални адхезиви е перфектният отговор на това двойно предизвикателство – максимално свързване и минимална чувствителност. Основавайки се на специ- фичните химични качества на MDP5 , тези адхезиви мо- гат да се използват с подход за ецване и промиване или по метода на самоецването6 . Тази възможност им прида- ва универсалност при избо- ра на протокол. Първите публикувани O. Etienne, Франция; превод д-р Кремена Моллова Фиг. 1 Предварителна рентгенография на левия максиларен сектор. Двата молара вече имат индиректни възстановявания под формата на керамични онлеи. Вторият премолар, при който загубата на зъбни тъ- кани е ограничена, предстои да бъде възстановен с инлей, а първият премолар, който е девитализиран и отслабен от обширен дефект, ще бъде възстановен с корона. G-CEM LinkForce: Адхезивен протокол при индиректни керамични възстановявания Фиг. 2 и 3 След отстраняване на временното възстановяване на 24 и временния композитен инлей на 25 препарираните повърхности са почистени с течен хлорхексидин. Инлеят е поставен с глицеринова пробна паста. Тази стъпка за проверка на пасването е само по отно- шение на естетиката и адаптацията. На този етап не може да бъде извършено оклузално ажустиране. Фиг. 4а и 4б Поста- вена е изолацията; извършена е микро- абразия на дентино- вата и емайловата повърхност. Фиг. 6а–в Универсалният адхезив G-Premio BOND се размесва в еднократната доза чрез микроаплика- тор. Адхезивът се нанася плътно, за да пенетрира добре в ецнатите емайлови и дентинови повърхности. Накрая, след разстилането му под силна въздушна струя, за да се избегне натрупване на адхезивен слой, бондът се полимеризира. изследвания с тези адхези- ви потвърждават превъзход- ството на протокола, използ- ващ ортофосфорна ецваща киселина, особено върху емайла, и препоръчват из- ползването на този метод винаги когато има възмож- ност5, 7 . Клиничното приложе- ние на тези нови материали е илюстрирано стъпка по стъпка в описания по-долу клиничен случай. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ При тази млада пациент- ка се изискваше поправка на съществуващите възста- новявания поради редица дефекти, загуба на марги- нално запечатване и свръх- контуриране. Установените индика- ции са определени на ба- зата на загубата на зъбни тъкани на двата премола- ра, изискващи инлей за 25 и обвивна корона за 24, и двете направени от керами- ка (eMax Press). Лечебният план първоначално включва повторно ендодонтско лече- ние, последвано от компо- зитно изграждане на пънче за зъб 24 (Gradia Core, GC). След оформяне на препа- рацията е взет частичен отпечатък чрез двуетапна техника и информация за цвета, които са изпратени в лабораторията. Следващото клинично посещение е изцяло пос- ветено на циментирането на двете конструкции. За да се заздрави цялостното възстановяване е избран ад- хезивен протокол. След от- страняване на временните елементи кавитетът е почис- тен, преди да се пристъпи към поставянето и проверка- та на адаптацията на инлея (фиг. 2 и 3). За този зъб се поставя ин- дивидуално кофердам, за да не бъдат засегнати съседни- те повърхности при цимен- тирането. Този етап е бърз и лесен. Следващата стъпка е за увеличаване на грапа- востта на зъбната повърх- ност посредством микроаб- разия (фиг. 4). Емайлът/дентинът са ец- нати (фиг. 5), съобразявайки се с препоръчаното време за ецване, за да се минимали- зира всеки възможен риск от следоперативна чувстви- телност. 18 КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 Фиг. 5а–в Ецването с ортофосфорна киселина първо е извършено върху емайла и след това върху денти- на, за да се изпълнят препоръките за ецване – 30 секунди и 15 секунди за съответните тъкани. Фазата за подготовка на зъбната структура завършва със старателно измиване и деликатно подсушаване.

Преглед на страниците