Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

13 InBody 770 Професионален анализа- тор на телесна маса InBody, идеален за научноизследова- телски цели, с безконкурент- на точност на измерените резултати благодарение на патентованата технология DSM–BIA (Direct Segment Multifreqencies Bioеlectrical Impedancе Analysys) с 8-точкова система на елек- троди, осигуряваща фиксира- ни позиции за измерването на биологично съпротивле- ние в 5 части на тялото – гор- ни и долни крайници, торс. Производител: „InBody Южна Корея“, от „ЕНЕРГОН“ АД клон, зала 1, щанд C8, „Булмедика“ BioRoot RCS BioRoot RCS е препарат за обтуриране на корено- ви канали на основата на патентована от Septodont иновативна минерална микроагрегатна химия. Препаратът включва прах на базата на трикалциев силикат, циркониев окис и повидон, като се миксира с воден разтвор на калциев хлорид и поликарбонат. Активната биосиликат- на технология предлага ви- сока честота на минерала и рецептура без мономери; минерализация на денти- новата структура; антими- кробни свойства поради високото рН; лесен за от- специална оферта страняване; нерезорбируем. BioRoot RCS е биосъвместим във висока степен и намаля- ва риска от неблагоприят- ни ефекти върху тъканите, стимулира костно-физиоло- гичните процеси и минера- лизацията на дентиновата структура, което благопри- ятства за периапикалното заздравяване. Кристализа- цията му гарантира плътно- то запечатване на дентино- вите каналчета. BioRoot RCS има минимално време за работа от 10 мин. и макси- мално време за втвърдяване от 4 часа. Производител: Septodont, от „Ро- ми-Дент“ ООД, зала2, щанд С3, „Булдентал“ ZIEHM Vision RFD 3D Революция в 3D изображенията. Ziehm Vision RFD 3D е единственият в света мобилен 3D апарат с C рамо, с плосък детектор, който осигурява 16 см обем на сканиране. Комбинира 2D и 3D функционалност за максимално широка гама от приложения. Предлага се с 30/30 см или 20/20 см плоски детектори. Ziehm Vision RFD 3D пред- лага изключително лесни за генериране 3D изображения за неврохирургия, ортопедия, травматология, сърдечносъдови интервенции, за хибридни зали. Производител: ZIEHM IMG., от „ДИАГОНАЛ“ ООД, зала 2, щанд C1, „Булдентал“ Electronic Doctor E-Doctor представля- ва портативен медицински уред, който доказано стиму- лира клетъчната пролифера- ция. Подпомага укрепването на твърдата и меката тъкан в устната кухина, довежда до уплътняване и регенерация на костната маса. Прилага се успешно при пародонтити (дори и при висока подвиж- ност на зъбите), периимплан- тити, апикални грануломи и следи от костна некроза, тънки и чувствителни вен- ци. Минимално инвазивен метод, който помага на па- циентите с пародонтит да запазят своите зъби. Меди- цинското изделие е патент на Electronic Doctor Sarl, Же- нева, Швейцария. Разработе- но в резултат на дългогодиш- ни проучвания, изделието е предмет на богат клиничен опит в практиката. Производител: Electronic Doctor Sarl – Швейцария, oт „Линеа Трейдинг“ ЕООД, зала 3, щанд А6, „Булдентал“ Straumann® Roxolid® Bone Level Tapered Implant Отговорът на днешните клинични и анатомични пре- дизвикателства! Дизайнът на имплантата и неговите отлични механични и биоло- гични свойства са перфектно съчетани с уникалния мате- риал Roxolid® . Straumann® Bone Control Design™ за отлична остеоинтеграция и оптимално запазване на кресталната кост. Mощната симбиоза между клинично доказаните преимущества на Bone Level имплантата и коничния дизайн осигурява изключителна първична ста- билност и гъвкавост при из- бора на лечебен подход. Производител: Institut Straumann AG, от „УЛТРАДЕНТАЛ“ ООД, зала 3, щанд С15, „Булдентал“, Болнично легло – реанимационно, модел GML–402E Електрическо болнично легло GML–402E, притежаващо всички необходими функции, подходящо за всички видове отделения в една болница. Изработено от здрава прахово боядисана метална конструкция и снабдено с електрическа система с дистанционно управление, леглото е проектирано да бъде еднакво удобно както за пациента, така и за обслуж- ващия медицински персонал. Въртящите се на 360° колела го правят изключително мобилно, а страничните прегради спо- магат за безопасността. Произведено в България. Производител: „Медика Трейдинг“ ЕООД, зала 1, щанд D3, „Булмедика“ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 НОВИ ПРОДУКТИ NewTom 5G XL СВСТ технологията е предпочитана за изследване на меки тъкани, малки и фини структури с висока разде- лителна способност (от < 75мкр.м. размер на воксела). NewTom 5G XL е необходимият инструмент за орална и лицево- челюстна хирургия, имплантология и орто- донтия, УНГ, неонатология и педиатрия, ортопедия и травматология, неврохирургия, динамични изследвания (Cinex). Дозата на облъчване за пациента при изследва- не с конично-лъчевите компютърни томографи (СВСТ) е в пъти по-ниска в сравнение със стандартен томограф. Производител: NewTom QR, от „ДИАГОНАЛ“ ООД, зала 2, щанд C1, „Булдентал“

Преглед на страниците