Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

12 Кушетка за екстензия Електрическо регулиране на височината – от 550 мм до 1050 мм. Три секции: подвижна със заключване, средна (не- подвижна) и секция за глава с отвор за лицето. Движение по хоризонтала на подвижната секция 100 мм. Наличие на отвор на секцията за глава. Две подвижни опори за мишници. Под- вижна стойка за апарат за екстензия със заключване. Производител: „ШУМЕЛ–М“ АД, зала 1, щанд А14, „Булмедика“ Посетителски пейки Широка гама от посетителски пейки, подходящи както за чакалните на индивидуални практики и малките кабинети, така и за големи здравни заведения. Стабилна прахово боя- дисана метална конструкция, която позволява регулиране на броя места според нуждите и наличното пространство (от 2 до 5 седалки). Производител: „Медика Трейдинг“ ЕООД, зала 1, щанд D3, „Булмедика“ Портативен ехограф CTS– 8800 Plus Color Портативният CTS–8800 Plus Color е незаменим по- мощник във вашата практика. Изграден върху платформа от ново поколение, ехогра- фът притежава 15-инчов медицински LCD дисплей, вградена литиева батерия (опция), подобрен черно-бял образ и цветен доплер, 3D/4D изобразяване, еластография и други. Производител: SIUI – Китай, от „Новимед“ ООД, зала 1, щанд A7, „Булмедика“ Дамски чехли MINELLI Неудобните обувки обик- новено причиняват дефор- мации на костите на крака- та, които водят до умора и дискомфорт. Колко от нас страдат от дефекти, кои- то, освен че са неприятни чисто естетически, затруд- няват самото обуване на обувки и движението? Всички модели на CEYO са проектирани съобразно анатомията на крака. Създа- дени са с формата на ходило- то, за да ви подсигурят ком- форт и спокойствие. Производител: CEYO, от „КАНТО“ ЕООД, зала 2, щанд D11, „Бул- дентал“ Owandy I–Max Нов дигитален панорамен апарат Owandy I–Max за мон- таж на стена. Производител: Owandy Radiology, Франция, oт „ДеМаКом“, зала 2, щанд D1, „Булдентал“ Дентален лазер SIROLaser Blue SIROLaser Blue е компак- тен диоден лазер за работа в меките тъкани за ендодон- тия, пародонтология, хирур- гия с много широк диапазон – иновативна синя светлина, при която е възможно без- контактно рязане при ниска мощност (445 nm, 0.5–3 W, за хирургия меки тъкани, хе- мостази), червена (660 nm, 0.5–10 W, периодонтия, ендо- донтия, афти, херпеси, язви) и инфрачервена (970 nm, 0.5– 2.5 W, LLLT, биостимулация) лазерни диоди. Производител: „Dentsply Sirona Германия“, от „Медикал Депо РиК“ ООД, зала 2, щанд B1 и C2, „Булдентал“ Плочка восък за CAD/CAM Восък за всички модели CAD/CAM системи. Производител: AL DENTE, Германия, от „АРТ ДЕНТАЛ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, зала 3, щанд D9, „Булдентал“ SMARTBRANE SMARTBRANE е натурал- на имплантируема попива- телна колагенна мембрана за използване при пародонтал- ни или дентални хирургиче- ски процедури за подпомага- не на тъканната регенерация и костната регенерация. Мембраната е изработена посредством контролиран многостепенен пречиствате- лен процес. SMARTBRANE е произведена от свински пе- рикарди, старателно пречис- тени и обезмазнени, лиофи- лизирани и стерилизирани в двойно третирана торбичка, характеризираща се с гама от стерилизационни свой- ства. Производител: REGEDENT, от „Медицински и дентални матери- али МДМ“ ООД, зала 2, щанд C7, „Булдентал“ „Протефикс® почистващи таблетки“ Почистващите таблетки „Протефикс“ са подходящи за по- чистване и дезинфекция на всички видове зъбни протези и ор- тодонтски апаратчета. Имат отлична почистваща сила, като с помощта на активен кислород почистват и дезинфекцират зъбните протези и ортодонтските апарати. „Протефикс почистващи таблетки“ имат антибактериален ефект, премахват плаката и 99.99% от бактериите. Отговарят на стан- дарт DIN EN 1040. Производител: „Queisser Pharma Герма- ния“, от „ТП Куайсер Фарма ГМБХ и Ко КГ“, зала 2, щанд D3, „Булдентал“ Транспортен вентилатор Oxymag Уникалният вентилатор Oxymag може да вентилира в трите режима на работа – неонатален, педиатричен и за възрастни. Той притежа- ва изключително компакт- ни размери и тегло от само 3.25 кг. Характеристиките на апарата включват следните режими на работа: VCV, PCV, PLV, V–SIMV, P–SIMV, CPAP , PSV и NIV, а управлението му е лесно благодарение на цветния сензорен дисплей. Производител: „MAGNAMED Бра- зилия“, от „Новимед“ ООД, зала 1, щанд A7, „Булмедика“ НОВИ ПРОДУКТИ БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17 – 19 май 2016 T-scan® Novus™ T-scan® Novus™ е иновационен за българския пазар елек- тронен уред, с който денталните лекари извършват динамич- но измерване на оклузията. Осигурява дигитален запис на времето и относителната сила на натиска. С T-scan® Novus™ зъболекарят определя съвършено точно оклузалните смуще- ния, отстранява ги с максимална точност и привежда оклу- зията в пълна хармония. T-scan® Novus™ предоставя цялостна визуализация на оклузията и дава възможност на дентални- те специалисти да мотивират максимално своите пациенти, да им помогнат да разберат и приемат необходимостта от лечението. Послед- но поколение медицин- ско изделие. Патент на Tekscan, САЩ. Ексклузив- но представен в България от „Линеа Трейдинг“ ЕООД . Производител: Tekscan, САЩ, oт „Линеа Трейдинг“ ЕООД, зала 3, щанд А6, „Булдентал“

Преглед на страниците