Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today Bulmedica - Buldental 2016

УКАЗАТЕЛНА КАРТА Схема на изложбените зали и списък на фирмите изложители ще получат всички посетители на БУЛМЕДИКА/ БУЛДЕНТАЛ 2016 от 17 до 19 май в Интер Експо Център – София! » стр. 3 » стр. 4–20 Сaтелитен симпозиум Prescribe me a CV Нови продукти 1st Dental Tribine Conference @ Buldental » стр. 21 Асоциацията на студентите изследователи с двудневен симпозиум на „Булмедика/Булдентал“ today представя пълна гама на новостите, които ще намерите на изложението „Булмедика/Булдентал". Посетителите ще могат да се насладят на висококачествени научни лекции, представени от общо 14 лектори, обхващащи теми от почти всички дентални области БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ СОФИЯ 17 – 19 май 2016 г. Независимо издание за посетители и изложители Продължaва на стр. 3 За безплатно посещение сканирай тук: 1ST DENTAL TRIBUNE CONFERENCE @ Buldental 17-18 МАЙ 2016 Г. ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР СОФИЯ ПЪЛНАТА ПРОГРАМА ВИЖТЕ НА СТР. 21 Изложението на визионерите в медицината 50 години „Булмедика/Булдентал“ показва научно-технологичното развитие на медицинския и денталния сектор Безкрайно разнообразие от оборудване – лазерни и ултразвукови апарати, кли- нично-лабораторно оборуд- ване, ехографи, цялостно оборудване и апаратура за зъболечение и зъботехника, инструменти и анестезия. Нови технологии и методи на лечение, конференции и съ- бития, които формират пъст- рата палитра в бранша. Такива ще бъдат щандове- те и инициативите на най-го- лямото изложение в страната в областта на медицината – „Булмедика/Булдентал“, кое- то тази година навършва 50 години. Всяка година в рамките на три дни специализираното събитие показва накъде ще се развиват медицинският и денталният сектор в кратко- срочен план. „Булмедика/Булдентал“ се насочва както върху спе- цифичните нужди на бизне- са, така и върху тенденциите, от които се интересуват лека- ри и дентални лекари, зъбо- техници, медицински сестри и здравни специалисти. Тази година изложението ще се проведе от 17 до 19 май в Интер Експо Център. В продължение на 50 години „В продължение на 50 години изложението дава възможности в България да навлизат нови технологии, оборудване, методи на лече- ние и постижения на редица световни компании“, комен- тира управителят на Интер Експо Център Ивайло Ива- нов. По негови думи Интер Експо Център подготвя спе- циално отбелязване на го- дишнината, на което ще бъ- дат поканени както фирмите, които участват и са участ- вали на изложението през годините, така и много ди- ректори на болници, дентал- ни клиники и чуждестранни партньори. „Чествайки юбилея, ще връчим на една болница и на един дентален център по един ваучер, даващ правото да се закупят продукти от фирмите участници в изло- жението“, допълва Ивайло Иванов. По негови думи медицин- ските заведения ще бъдат из- брани на случаен принцип от присъстващите на коктейла, като Интер Експо Център ще бъде единственият дарител в кампанията. „Освен това през тази го- дина ще продължи и инициа- тивата с ваучери за посетите- ли, които ще имат възможност да закупят нови продукти за своята практика – ще разда- дем 5 ваучера, всеки на стой- ност 2000 лв.“, каза Иванов.

Преглед на страниците