Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

abstracts 08 IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 pot să simtă că sunt prinși într-o ru- tină. În timp ce descoperim că noile competențepotreprezentaoprovo- care,aceastăseriedecursurivaajuta medicul stomatolog generalist să își reenergizeze cabinetul și să re- devenină motivat pentru a oferi servicii de stomatologie estetică de calitate tuturor pacienților. Su- biectele abordate vor ajuta la rea- prindereapasiuniideaofericeamai bună îngrijire dentară pentru toți pacienții. 11:30–13:00 (Sala 1) Stomatologie revoluționară Dr. Miguel Stanley “LifechangingDentistry”esteo prelegeremotivaționalădesprecum putețiaveauncabinetdesuccesșide ce alegerea celor mai bune produse și soluții tehnice reprezintă funda- mentul succesului. Acestă prezen- tare va aborda un domeniu mai larg de informații, de la managementul cazurilor simple la cele complexe, planificarea tratamentului și sec- vențierea. Vor fi prezentate mai multe opțiuni de tratament și selec- ția cazurilor, precum și procesul de gândirecestălabazatuturordecizii- lor.Ceamaiimportantăpartepentru a avea un cabinet stomatologic de succes este cunoașterea pacientului șicazuluiluiîncădinprimazi.Vorfi prezentateomulțimedecazurireale utile și soluții tehnice pentru prac- ticachirurgicalădezicuzi,toateba- zatepedoveziștiințificesolide. 11:30–13:00 (Sala 2) Restaurarea adezivă estetică a dinților anteriori Dr.Alexander Fetsych Prezentarea se va concentra pe restaurarea estetică a dinților ante- riori folosind restaurări compozite adeziveșidinceramică,avândînve- dere forma dinților și proprietățile optice ale materialelor, alegerea acestora și a tehnologiei (compo- zite/ceramică, direct/indirect) pe baza unor cazuri clinice, cu o des- crieredetaliatăaetapelordelucru. 14:00–15:00 (Sala 1) Noi tehnologii și materiale necesare pentru a avea un cabinet stomatologic profitabil Dr. George Freedman Prezentarea reprezintă un ghid clinic al cumpărătorului de tehno- logiișimaterialedentareapărutere- cent. Întrebați-vă: Am nevoie? Pot să lucrez și fără? Îmi pot permite? Vor fi prezentate materiale, tehnici, tehnologii, întreținerea sănătății și multe altele. Cele mai recente evo- luțiipentruaplicareaînclinicaprac- ticăînoricecabinetdesucces. 14:00–15:00 (Sala 2) Tratamentul perioral cu acid hialuronic: optimizarea stomatologiei estetice și creșterea loialității pacientului Dr.Aldo Zupi În zilele noastre, medicii stoma- tologi fac, de obicei, o treabă exce- lentă conferind dinților un aspect plăcut și oferind oamenilor un zâmbetsănătosșifrumos.De-alun- gul ultimelor decenii, stomatologia estetică a avut un succes teribil, bazându-se mai ales pe tehnici in- ovatoare,cumarfialbireadințilorși restaurărileminiminvaziveprinfa- țete. Și ce se întâmplă acum? Dinții pacienților noștri arată foarte bine; dar ce se întâmplă cu zona din jurul gurii? Dinții ar putea arăta foarte bine, dar dacă ignorăm restul feței, am limita serios posibilitățile pe careleoferăesteticadentară. 15:00–16:00 / 16:30–18:00 (Sala 1) Abordarea restaurativă parodonto- protetică în zona zâmbetului Prof. Dr. Nitzan Bichacho Un nou concept, noi tehnici, noi sisteme. Restaurarea zâmbetului a evoluat considerabil în ultimul deceniu. Folosirea software-ului și a instrumentelor computerizate di- gitale, începând cu planificarea, oferind un control maxim al tuturor etapelor chirurgicale și protetice, până la restaurările definitve com- plet digitalizate CAD/CAM utili- zândmaterialeceramicemoderne,a devenitopracticădezicuzi.Oserie de cazuri clinice vor fi prezentate amănunțit,explicatepânălaultimul detaliușianalizateînmodcritic,ca- zuriîncarescopulfinalîlreprezintă rezultatele funcționale și estetice predictibile. 18:00–19:00 (Sala 1) Abordarea restaurativă parodonto- protetică în zona zâmbetului Prof. Dr. Nitzan Bichacho & Dr. Mirela Feraru, Israel 16:30–18:00 (Sala 2) Managementul chirurgiei parodontale mucogingivale pentru obținerea unei estetici dentare îmbunătățite și inserarea cu succes a unui implant Prof. Dr. Jon Suzuki Rolul gingiei keratinizate pa- rodontale pentru obținerea unei estetici îmbunătățite în jurul denti- țieiafostrecunoscutdezecideani. Cutoateacestea,rolulcriticpecare îl joacă gingia keratinizată pentru inserarea cu succes a implantului și întreținerea acestuia a fost doar recent elucidat în studii clinice controlaterealizate,înprimulrând, înuniversitățieuropene.Acestcurs curs va prezenta baza biologică pentru țesuturile parodontale mu- cogingivale și relevanța lor clinică pentrudințișiimplanturi.Abordări chirurgicale, inclusiv utilizarea matricei dermice alogene, vor fi ilustrate cu ajutorul rapoartelor de caz. 18:00–19:00 (Sala 2) Încărcarea științifică a implanturilor și evitarea apariției periimplantitiei Prof. Dr. Isaac Tawil Restabilirea implanturilor den- tare, conservarea și dezvoltarea țe- suturilormoisuntextremdeimpor- tantepentrusuccesulpetermenlung al implantului și evitarea apariției periimplantitiei. În această prezen- taresevadiscutadespre: •Clasificarea tipurilor și defectelor gingivale •Tehnici conservare și dezvoltare ațesutululuikeratinizat •Cum să poate menține arhitectura osoasă •Selecțiacorectăaimplantului •Situațiile în care restaurarea im- planturilor se face utilizînd dis- pozitivulISQ •Inserarea și încărcarea imediată aimplanturilor. Sâmbătă, 14 mai 09:00–09:45 (Sala 1) Bonturi protetice confecționate CAD/CAM chair-side și în laborator Prof. Dr. Selim Pamuk Selectarea bonturilor protetice reprezintă o parte importantă a fazei detratamentprinimplant.Înaceastă prezentare vom discuta despre ti- purile de bonturi protetice confec- ționate prin CAD/CAM și despre diferite materiale. Bonturile pentru implant pot fi standard sau persona- lizate. Bonturile standard sunt indi- cate atunci când poziția implantului esteidealădinpunctdevedereprote- tic.Înaceastăprezentarevafidiscu- tatăutilizareadiferitelorbonturiper- sonalizate confecționate chair-side șiînlaboratorșimaterialelefolosite. 09:00–09:45 (Sala 2) Metamorfoza eșecului în estetica dentară Dr. Silvana Cânjău Prezentarea se focusează pe di- verse criterii clinice, secvențe/ etape și pe tehnici actuale chirurgi- cal-protetice de optimizare a esteti- cii în conjuncție cu ortodonția, un elementcriticpentruobținereainte- grării gingivale și automat a succe- suluiesteticîncazuldințilornaturali compromiși.  Scopul  prezentării este acela de a identifica dificultă- țiile atunci când se planifică salva- rea unui caz compromis: interveni- rea la momentul ideal, etapizarea și prezentarea cazului în vederea ac- ceptăriluidecătrepacient. 09:45–10:30 (Sala 1) Zâmbetul estetic și planul de tratament chirurgical în cazurile de chirurgie ortognată Dr. Ion Niculescu Nevoia de rezolvare a anomalii- lor dentomaxilare a dus la dezvol- tarea chirurgiei ortognatice, o chi- rurgie funcțională ce avea ca scop principal obținerea unei ocluzii co- recte și stabile. Astăzi în contextul creșterii exigențelor estetice ale pa- cientului, obținerea rezultatului fi- zionomic așteptat este cel puțin la fel de importantă pentru succesul tratamentului.Expunereadințilorîn repaus, poziția lor în 3D, orientarea planului olcuzal, simetria, cores- pondența dento-facială, elemente definitorii în estetica zâmbetului, toate contribuie la orientarea pla- nului chirurgical pentru obținerea facies armonios. Amplitudinea și sensul de mișcare a oaselor se face astfel atât în funcție de pregătirea ortodontică preoperatorie, cât și în funcție de doleanțele estetice ale pacientului. 09:45–10:30 (Sala 2) Unicornii sunt reali: mituri referitoare la restaurarile extinse cu compozit Dr. Stephane Browet 10:30–11:30 (Sala 1) Estetica albă și roz pe implant Dr. Miodrag Šćepanović Diversitatea opțiunilor tehnolo- gice, în special într-un laborator dentar și absența unor protocoale stricte în implantologie pot oferi mariposibilitățisaupotducelacon- fuziicepotducelaunposibilsupra- tratament. Scopul acestui curs este deilustrafluxuldelucrușidiferitele posibilități de creare a esteticii roz șialbeîncazuriledificiledeimplant înzonaanterioară. 10:30–11:30 (Sala 2) Pacientul bioactiv Dr. Fay Goldstep Pacienții noștri trăiesc ca ființe bioactive. Medicul stomatolog tre- buie să aibă cunoștințele și instru- mentele necesare pentru a ghida acestestructuribioactive.Vafiabor- dată și folosirea laserelor pentru țesuturile moi pentru a reduce bac- teriile patogene și a crește biosti- mulareapentruainițiareparareațe- suturilorparodontaleșivindecarea. Păstrați procedurile parodontale în cabinetul dumneavoastră folosind laserele pentru țesuturi moi: gingi- voplastia, alungirea coroanei, trou- ghingșimultealtele. 12:00–13:00 (Sala 1) Tehnologia de ultimă oră cu Digital Design & Real World Cosmetics Dr. Joyce Bassett Această prezentare va explora situația design-ului digital în timp real și leagă planificarea protezei 3D cu principiile fundamentale a design-ului zâmbetului. Vor fi pre- zentate tehnici sistematizate pentru a trata fiecare aspect pornind de la cazurisimplelacomplexe,carepre- supun folosirea de fațete, materiale compozite, coroane și restaurări prinimplant. 12:00–13:00 (Sala 2) Încărcarea tardivă versus imediată a implantelor dentare în cazul restaurărilor uni- sau multidentare Dr. Rames Sirhan Tendințe și management. As- pectechirurgicaleșiprotetice. 13:00–15:00 (Sala 1) Strategii pentru estetica implantului: Designul de succes Dr. Dwayne Karateew Principalulobiectivalimplanto- logieis-amodificatînmodsemnifi- cativ începând din epoca “inserării implantului ghidat anatomic” până la practica actuală a “implantului ghidat de restaurare”. Atunci când avem de a face cu edentație în zona estetică trebuie să luăm imediat în considerareconversialaimplanturi. Căutăm în permanență să avem un control mai mare asupra țesuturilor peri-implantare și, în final, asupra esteticii restaurării. Design-ul im- plantului/bontului ne permite să luăm în considerare implantul ime- diat și încărcarea imediată non- funcțională în special în zona este- tică, unde păstrarea țesutului dur și moale este de o importanță crucială pentru a urma principiile estetice prin menținerea elementelor care existădeja. 13:00–14:00 (Sala 2) “One Day Smile” de la fictiune la realitate cu ajutorul sistemului Cerec Dr. Dan Herschbach & Dr. Bogdan Oprea Totmaimultepersoanedorescsa aibaunzambetfrumos.Majoritatea nu vor sau nu au timpul necesar sa petreaca timp mult la medicul stomatolog. E posibil sa schimbam un zambet intr-o singura zi? Da! Folosind tehnologia si materialele potrivite,aproapeoriceesteposibil. Va voi arata cum se poate schimba un zambet in doar cativa pasi sim- plii.Totulintr-osingurazi,faraam- prente,faramodele,faraprovizorii, Cerec face totul posibil. De la pla- nul de tratament, trecand prin pre- paratie,  design-ul  viitoarei restau- rari, machiaj si glazurare pana la cimentareaadeziva,totulvafiaratat pascupas. 14:00–15:00 (Sala 2) Importanța fluxului de lucru digital în implantologia estetică Dr. Laurent Sers Prezentarea descrie simularea și managementul fluxului de lucru digital în implantologia estetică. Prezentarea demonstrează avanta- jele acestei noi abordări în fiecare etapă,porninddelaproiectulprote- ticșifazachirurgicalășipânălares- taurareafinală.Oferăcelemaibune rezultate în ceea ce privește predic- tibilitatea, longevitatea și siguranța în gestionarea estetică a danturii și zâmbetului.7 TDI1016_06_08_Abstracts 03.05.16 10:44 Seite 2 TDI1016_06_08_Abstracts 03.05.1610:44 Seite 2

Prezentare de ansamblu