Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

abstracts 06 IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 Joi, 12 Mai 09:00–11:00 (Sala 1) Conceptul Bernese pentru tratamentul defectelor țesuturilor moi în cazul dinților și implanturilor dentare Prof. Dr.Anton Sculean Acoperirea predictibilă a unor recesiuni gingivale multiple adia- centeșiaunorrecesiuniuniceman- dibulare profunde încă reprezintă o provocarepentruclinicianuldentar. Noi date indică faptul că utilizarea tunelulului avansat coronar modi- ficat (MCAT) sau a tunelului dublu deplasatlateral(LMDT)recentdez- voltat, coroborat cu factori biolo- gici, cum ar fi proteinele matricei smalțului, grefele de țesut conjunc- tiv, anumite grefe de țesut moale pe bază de colagen sau combinații ale acestora, poate duce la o acoperire predictibilăarecesiunilorgingivale unice și multiple adiacente ce oferă ostabilitatepetermenlung.Prezen- tările de cazuri clinice și de video- clipurilechirurgicalevordemonstra pas cu pas procedurile MCAT și LMDT aplicate în tratamentul di- feritelor tipuri de defecte ale țesu- turilor moi din jurul dinților și im- planturilor dentare. Rezultatele pe termen lung, cu un control la 4–5 ani,susținrelevanțaclinicăaacestor tehnici. 09:00–10:00 (Hall 2) Implantarea imediată. Unde suntem acum? Prof. Dr.Aslan Gokbuget Conceptul de implant cu încăr- careimediatăestefoarterecent.Pa- cienții din ziua de azi, care primesc recomandareadetratamentprinim- plant, de cele mai multe ori nu cu- nosc faptul că protocoalele de în- cărcare inițială necesită o perioadă de3pânăla6lunidevindecarefără încărcare înainte de terapia de res- taurare. De multe ori, atunci când pacienții necesită extracția unui dinte anterior ei nu acceptă nici cea mai scurtă perioadă de edentație parțială. În mod tradițional, aceste situațiiaufostrezolvateprinrestau- rări fie detașabile, fie provizorii. În ultimii ani, opțiunea de inserare imediată realizată în combinație cu temporizareaadevenitfoartepopu- lară.Omulțimedefactoriafectează succesulșipredictibilitateaimplan- tării imediate. În cursul prezentării vor fi amintiți acești factori, alături decazurileclinice. 10:00–11:00 (Sala 2) Poziția implantului 4D în zona estetică Dr. Daniel Ochoa Înțelegerea modificărilor țesu- tului dur și moale în cazul alveole- lor postextracționale și a trăsăurilor anatomice ale viitorului situs al im- plantului este esențială pentru a ști cândșiundevorfiinserateviitoarele implanturi. Progresele recente pri- vind designul implantului au ajutat laconservareaînălțimiiosuluicres- tal din jurul implanturilor. Aceste aspecte biologice trebuie luate în considerareîncazultratamentulului protetic.Acest curs se va concentra pe importanța combinării pozițiilor implantului 4D în os/timp și relația cualțifactoriderestaurare,înscopul obținerii rezultatelor estetice în re- giuneaanterioară. 11:30–13:00 (Sala 1) Noi tehnici de lambou și suturi în implantolgie Prof. Dr. Marius Steigmann Cursul va aborda manipularea predictibilăațesutuluimoalepentru augmentarea cu volum mare în ca- zul implanturilor, conform bioti- pului de țesut moale. Învățând din experiența noastră clinică în ceea ce privește manipularea țesuturilor moi putem schimba chirurgia țe- sutului moale. Trebuie să grefăm mai mult pentru a manipula țesutul moale, pentru a rezolva orice pro- blemă a pacienților. Scopul acestei prezentări este de a analiza utili- zareaCBCTînstomatologiepentru a evalua acuratețea și reproducti- bilitatea în cazul tratamentului chi- rurgical pre-, peri- și postoperator, precumșideaarătabeneficiilepen- tru pacient, medicul și laboratorul dentar. 11:30–13.00 (Sala 2) CBCT ul și estetica dentară – o abordare clinică Dr. Jorg Mudrag Radiografiile intraorale și pano- ramice sunt tehnicile imagistice de bazăutilizateînstomatologieșisunt destul de des singurele tehnici ima- gistice necesare pentru detectarea patologiei dentare.Alte investigații extraorale includ cefalogramele care sunt utilizate, în principal, pentruevaluareaortodontică.Toate aceste metode imagistice conven- ționale sunt disponibile și în for- mat digital, pe lângă sistemul bazat pe film. Indiferent de tehnică, ra- diografia simplă oferă doar o imagine bidimensională (2D) a structurilor complicate tridimen- sionale (3D). O reabilitare orală de succesnecesităoplanificarechirur- gicalăpreoperatorieexactă.Utiliza- rea tehnicilor imagistice dedicate pentru a ajuta la planificarea trata- mentului se bazează pe nevoile pa- cientului, determinate de prezenta- rea clinică și judecata profesională, definite de nevoia de informații a fiecăruiclinician. 14:00–16:00 (Sala 1) Restaurarea dento-alveolară (IDR) imediată–Grefarea conturului labial la momentul inserării implantului imediat și confecționăriirestaurăriiprovizorii: Tehnica și biologia osului Prof. Dr. Jose Carlos Martins da Rosa Înlocuirea unui singur dinte în zona estetică a fost una dintre cele mai frecvente indicații pentru in- serarea unui implant dentar. Cazu- rile cu situs-uri compromise, pre- zentând pierdere de masă osoasă/ recesiunigingivale,scenariulclinic reprezintă o altă dilemă. Restaura- rea dento-alveolară imediată (IDR) esteotehnicăstabilităpentruogamă largă de indicații de încărcare ime- diată în cazul impanturilor uniden- tare. În acest fel, pierderile de țesut cudiferiteextensiisuntreconstruite în aceeași sesiune chirurgicală, cea a inserării implantului și montării coroanei provizorii, reducând nu- mărul de intervenții și menținând predictibilitateaesteticiidentare.În acest curs vom discuta baza știin- țifică, etapele tehnicii, indicațiile și biologia grefei osoase. Tehnica IDR,carepledeazăpentruchirurgia minim invazivă, procedurile fără lambou, sunt prezentate ca o alter- nativă viabilă și reproductibilă. De asemenea, vom discuta mai multe cazuri care prezentau unul sau mai mulți dinți cu corticala alveolară compromisă,cusaufărămodificări ale marginii gingivale, unele cazuri avândmaimultde9anidecontroale clinice,radiologiceșiCT. 14:00–14:45 (Sala 2) Algoritmi in estetica implantară Dr. Henriette Lerner Provocarea și fascinația este că noi suntem capabili să realizăm și menținem estetica indiferent de gradul de atrofie sau distrugere a sistemului stomatognat. Ținta este perfecțiunea. Nu există nicio “zonă estetică”. Întreaga cavitate orală esteozonăestetică.Predictibilitatea este dată de algoritmi biologici și tehnici.Restulesteoartă.Cursulva prezentaparametrii,tehnicileșiflu- xurile de lucru pentru a obține cele maibunerezultateîntoatecazurile. 14:45–15:30 (Sala 2) Soluții estetice pentru restaurările dinților frontali: o reală provocare pentru clinician și tehnicianul dentar Dr.Alessandro Iorio & DT Vincenzo Mutone Stomatologia din ziua de azi oferă multe soluții dovedite a fi eficiente și estetice pentru zonele dentare anterioare dificile. Cu toate acestea,pacientuldeastăziestemai educatcaniciodatăcuprivirelaop- țiunile disponibile, datorită mass- mediei și internetului. Pacienții nu mai sunt dispuși să accepte tehni- ciletradiționaledeprepararepentru cazurile anterioare estetice fără a avea o justificare solidă din partea clinicianului lor. Ca atare, fațeta cu preparare minimă a devenit o parte foarte importantă în multe cabi- netedestomatologieestetică.Acest curs a fost creat pentru a împărtăși clinicianului experiența “over the shoulder”. 15:30–16:00 (Sala 2) Regenerarea osoasă periimplantară utilizând micromembrane neresorbabile de Titan preformate Dr. Lucian Chirilă Înlocuirea dinților pierduți prin afecțiuni dentoparodontale sau traumacusoluțiiimplanto-protetice necesită un suport gingival și osos adecvat volumetric pentru o supra- viețuire pe termen lung. Osul pe- riimplantar trebuie distribuit tridi- mensionalpentruevitareaeșecului. Metodelederegenerareosoasă des- crise în literatură sunt numeroase, dar sunt necesare totuși proceduri actualizate și axate pe evidențe și dovezi clinice. Predictibilitatea re- generării osoase este conditionată de o serie de elemente biologice lo- cale. Utilizarea micromembranelor de Titan preformate asigură, într-o măsură mare, condițiile biologice necesare care conduc în final la re- construcția defectelor alveolare. Membranele din titan aplicate con- secutiv cu inserția implantului pot ghida tridimensional regenerarea osoasă, și în anumite situații pot li- mita pierderea osoasă consecutivă complicațiilorapărute. 16:30–18:00 (Sala 1) Managementul factorului cheie pentru obținerea unei stabilități pe termen lung a implanturilor dentare Dr. Pablo Galindo Moreno & Dr. Jordi Gargallo Putem reface forma, funcția, es- tetica în cazul pacienților noștri, schimbând și îmbunătățind calita- tea vieții lor, modificând compor- tamentul personal și interacțiunile sociale.Datorităprogreselortehno- logice,aparițieidenoitehnicișiîm- bunătățirii cunoștințelor științifice nu există limite în ceea ce privește reabilitarea pacienților cu edenta- ții. Țesuturile osoase și cele moi reprezintă principalele motive pen- tru modificarea bazei în cazul im- planturilor dentare pentru a atinge succesulpetermenlung.Știmfoarte bine de ceea ce au nevoie dinții și implanturile și credem cu tărie că echipa de implantologi trebuie să ofere fiecărui pacient cea mai bună opțiune de tratament prin implant. Vom descrie și vom discuta princi- paliifactori-cheieînceeaceprivește stabilitateapetermenlungaimplan- turilordentarepebazadovezilorști- ințificeșidinpunctdevedereclinic. 16:30–18:00 (Sala 2) Revoluția stomatologiei digitale. Viitorul este aici! Dr. Yoram Rosen S-a maturizat deja stomatologia digitală? Cum navigăm printre teh- nologiile digitale existente. Cum poate tehnologia digitală să aducă îmbunătățiri și schimbări imediate înclinicadumneavoastră. Vineri, 13 mai 09:00–11:00 (Sala 1) Restaurări invizibile confecţionate din compozit direct ... o posibilă provocare? Prof. Dr. Simone Grandini Reducerea complexităţii restau- rărilordirectefărăacompromitere- zultatul clinic estetic şi funcţional esteacumorealitate.Scopulacestui curs este de a face o evaluare cri- tică a materialelor și a procedurilor moderne în domeniul medicinei dentare restaurative, inclusiv a agenţiloradezividentinari,rășinilor compozite și procedurilor pentru restaurările directe din compozit pentruarecreaanatomiaoriginalăși arestauraesteticașifuncţia. 09:00–11:00 (Sala 2) Stomatologia estetică minim invazivă. Reenergizarea și reaprinderea pasiunii pentru stomatologie Dr. Linda Greenwall Mulți stomatologi ar dori să îm- brățișeze noile tendințe din stoma- tologia minim invazivă și să aplice noitehniciîncabinetullor.Uniisto- matologi consideră că efectuarea unor modificări importante în cabi- netul lor le pot distrugă sufletul sau CongresulInternaţionaldeEsteticăDentară12–14mai2016 – Prezentări teoretice Sala 1 – Sala Constanța, Sala 2 – Salon D TDI1016_06_08_Abstracts 03.05.16 10:44 Seite 1 TDI1016_06_08_Abstracts 03.05.1610:44 Seite 1

Prezentare de ansamblu