Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

news 03 IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 Prof. Dr. GerwinArnetzl, Prof. Dr. David Hoexter, Prof. Dr. Howard Glazer, Dr. Garry Glassman, Prof. Dr. Angelo Putignano. Dintre medicii români care au susținut cursuri au fost Prof. Dr.Alexandru Bucur, Prof. Dr. Dragoș Stanciu, Prof. Dr. Constantin Vârlan, Prof. Dr. Bogdan Dimitriu, Prof. Dr. Alexandru Petre. Pentru prima data în România în cadrul acestor congrese inter- naționale s-au desfășurat sesiuni paralele de prezentări, sesiuni de prezentări interactive cu audito- riul, precum și sesiuni q&a. Dincolo de cifre, însă, cele mai importante lucruri considerăm că au fost sălile permanent pline de participanți entuziaști, precum și scrisoriledemulțumireprimitedin partea lectorilor prezenți la eveni- mente și impresionați de amploa- rea evenimentelor. Petoatăperioadaproiectuluiam încercat să aducem inovații atât tehnologicecâtșiînmoduldeorga- nizare, iar la fiecare eveniment de amploare să ne reinventăm pentru a capta atenția medicilor stomato- logi și ai ține aproape. În cadrul acestui proiect au fost realizate și distribuite 12 numere din Revista oficială a SSER – Cosmetic   Dentistry   Romania distribuite gratuit unui număr de 9000 medici stomatologi. Principala carte de vizită din portofoliul SSER o reprezintă însă Cartea "Incursiune în estetica den- tară"–EditorDr.FlorinLăzărescu, distribuităgratuitla10000medici. Despre această lucrare, editorul menționa: “Unul din motivele de satisfacțiecarenepoateghidazide zi în profesia medicală pe care am ales-o este readucerea zâmbetului șiafericiriipechipurilepacienților noștri,înurmarezultatelorestetice ale tratamentelor efectuate. Lucra- rea de față nu are pretenția să fie, nici nu încearcă să se substituie unui manual didactic, ci este rea- lizată în primul rând pe baza de evidențe clinice și de experiență practică a autorilor. Ea este funda- mentată prin numeroase trimiteri către multiple referințe bibliogra- fice,actualizatelazi,careconfirmă și argumentează bazele științifice ale enunțurilor teoretice și ale as- pectelor practice prezentate”. Au fost editate 5 ghiduri de specialitate distribuite gratuit la 30500medicistomatologi.Ghidu- rileaufostconceputeastfelîncâtsă acopere toate domeniile medicinii dentare: 1. Actualități în abordarea pato- logiei chirurgicale oro-maxilo- facială, ghid de chirurgie – au- tori: Prof. Dr. Alexandru Bucur și Ș.L. Dr. Octavian Dincă. 2. Strategii preventive adaptate grupelor de risc pentru afecțiu- nile orale, ghid de profilaxie – autori:Conf.Dr.AdinaDumitra- che, Dr. Florin Lăzărescu, Ș.L. Dr. Ruxandra Sfeatcu, Prof. Dr. Dragoș Stanciu și Asist. Univ. Dr.AncaTemelcea. 3. Situația actuală a adeziunii la structurile dure dentare, ghid de adeziune amelo-dentinară pen- tru restaurări estetice dentare – autori: Prof. Dr. ConstantinVâr- lan, Prof. Dr. Bogdan Dimitriu, Prof. Dr. Dragoș Stanciu, Conf. Dr. Ioana Suciu și Ș.L. Dr. Lucian Chirilă. 4. Aspectecliniceșiterapeuticeale traumatismelor dentoparodon- tale, ghid de chirurgie – autor: Ș.L. Dr. Lucian Chirilă. 5. Actualități în abordarea com- plexă a anomaliilor dento-maxi- lare, ghid practice de ortodonție și ortopedie dento-facială – au- tori: Prof. Dr. Dragoș Stanciu și Asist. Univ. Dr.AncaTemelcea. Feedback-urile completate de participanți la finalul fiecarui curs, mulțumirile medicilor participanți ne fac să uităm de toată munca de- pusă și să ne dorim mai mult. În anul 2014 SSER a continuat tradiția evenimentelor de succes printr-un parteneriat cu New York University organizând în colabo- rare un eveniment remarcabil prin prezența Prof. Dr. Stephen Chu. Congresul organizat de SSER în anul 2014 a reunit aprox 700 medici dentiști din țară și din strainătate și a beneficiat de prezențaa36lectoriderenumein- ternațional. În cadrul congresului internațional de estetică s-au des- fășurat pe lângă cele două sesiuni paralele de prezentări teoretice și cătepatrusesiunideworkshop-uri paralele. Ediția din anul 2015 a fost un succes atât din punct de vedere al participanților, au fost prezenți 920 de medici cât și al firmelor expozante, SSER reunind peste 30 de expozanți. SSER a avut ca și invitați principali pe Prof. Dr. Ed McLaren, Prof. Dr. Camilo D. Arcangelo, Prof. Dr. Marius Steigmann, Dr. Stefen Koubi și mulți alți. 7 CAS - KIT PENTRU SINUS LIFT ABORDARE CRESTALĂ Kitcompletceconțineinstrumentespecialconceputepentruafacilitaoperațiade sinusliftcuabordarelanivelulcresteiosoase. Suntanumiteaspectecaretrebuieluateînconsiderarecândsedoreșteridicareasinusului: t%JBNFUSVMJNQMBOUVMVJt%JNFOTJVOFBEJOBQFYVMJNQMBOUVMVJDBSFWBBKVOHFÔOQMBOǷFVM DBWJUNJǹJJTJOVTBMFt4UBCJMJUBUFBOFDFTBSNJQFOUSVBBWFBVOJNQMBOUCJOFöYBU ·OHFOFSBMÔODB[VMVOVJJNQMBOUJOTFSBUESFQU WFSUJDBMTFSFDPNBOENJBTFVUJMJ[BGSF[FEJOUSVTB CASavânddiametrulcu1mmmaimicdecât diametrulimplantului Str. Vatra Luminoasă nr. 47, Sector 2 - București Tel.: 021.256.91.33 www.dentex.ro AD TDI1016_01-03_Title 03.05.16 10:43 Seite 3 TDI1016_01-03_Title 03.05.1610:43 Seite 3

Prezentare de ansamblu