Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

business 22 AD Compania DDX Europa intro- ducepepiațastomatologicăunnou concept de restaurare implanto- protetică, bazat pe o tehnologie de avangardă și înaltă precizie, pentru rezultate clinice estetice, eficiente șidelungădurată. Îmbinând informațiile furnizate de tomografia computerizată cu de- taliile oferite de scanarea intraorală sau a modelelor, prin intermediul platformei electronice R2Gate, de- vine posibilă planificarea optimă atâtainserăriiimplantuluidentarcât șiasoluțieiproteticepersonalizate. Cu ajutorul echipamentelor de înalta fidelitate : scanner și printer 3D, aparatura de frezaj compu- terizat și platforma electronică R2Gate, compania DDX Europa furnizeazăcliențilorsăighidurichi- rurgicale pentru inserarea implan- turilor dentare, bonturi protetice personalizate,coroaneprovizoriiși restaurări protetice definitive obți- nuteprinCAD/CAM. ConceptulONEDAYIMPLANT, soluția optimă pentru realizarea implantului dentar cu încărcare protetică imediată, este realizat prin   tehnologia   revoluționară R2GATE și DDX.Această tehnică are la bază analiza CT-ului și a modelelorscanate,oferind,prinin- termediul software-ului R2GATE, planificarea tratamentului într-o singurăetapaimplanto-protetică. Prin acest concept, Compania DDX Europa vine în întâmpinarea doleanțelor medicilor stomatologi șiapaciențiloracestora,dearealiza atât implantul dentar cât și restau- rareaproteticăînaceeașiședințăde tratament. PrinintermediulfrezajuluiCAD/ CAMseobțineghidulchirurgicalce asigurăinserareacorectăaimplantu- lui atât din punct de vedere chirurgi- calcâtșiprotetic,bontulproteticper- sonalizat din zirconiu și restaurarea protetică.Astfel,seobținestabilitatea primară a implantului și amplasarea tridimensională a acestuia necesară pentruîncărcareaproteticăimediată. Pentru a beneficia de avantajele noului concept, Compania DDX Europapuneladispozițiamedicilor training-uridespecialitatelasediul companiei. www.megagen.ro IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 OnE DAy IMplAnt Editorial/Administrative office: SocietateadeStomatologieEsteticădinRomânia(SSER) Str. Dr. Louis Pasteur Nr. 1A cod postal: 050533 Sector 5, București Tel.: 021.317.58.64 Fax: 021.317.58.65 Internet: www.sser.ro Director Corporații: Dr. Florin Lăzărescu Managing Editor: Magda Wojtkiewicz Contact:Andreea Munteanu Această ediție de today va apărea pe durata expoziției, IDEM Esthetics 2016 în perioada 12–14 mai 2016, București. Toate articolele și pozele publicate în ziar sunt pro- tejate de legea dreptului de autor. Toate încercările de reproducere, fără acordul prealabil al editorului, se va pedepsi penal. Editorul nu își asumă responsa- bilitatea pentru exactitatea informațiilor legate de companii și a re- clamelor. Se aplică termineșicondițiige- nerale,loculdejude- cată este București. About the Publisher TDI1016_22_MegaGen 03.05.16 10:53 Seite 1 TDI1016_22_MegaGen 03.05.1610:53 Seite 1

Prezentare de ansamblu