Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

today IDEM Esthetics Bucharest

n Societatea de Stomatologie Es- tetică din România s-a constituit în luna aprilie 2004, fiind prima aso- ciație profesională din România dedicată promovării principiilor moderne ale stomatologiei este- tice. SSER numără până în prezent 1200 membri, are filiale în cele mai importante centre de medi- cină dentară din țară: Cluj, Iași, Timișoara, Galați și Brașov și este afiliată la cele mai importante so- cietăți științifice de profil: ESCD – European Society of Esthetic Den- tistry,IFED–InternationalFedera- tion of Esthetic Dentistry și SOP – Societe Odontologique de Paris. Încă de la început SSER a îmbi- nat partea științifica cu cea umani- tară inițiind în anul 2008 campania umanitară “Redă zâmbetul unui copil”, în cadrul căreia medicii stomatologi au oferit tratamente copiilor defavorizați, cu abandon școlar, cu dizabilități fizice și psi- hice. În anul 2010 SSER inițiază proiectul DENT (Dinamism, Efi- ciență și NoiTehnologii în medici- na dentară), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013 “Investește în oameni”. Proiectul s-a desfășurat în perioada octom- brie 2010–noiembrie 2013 și a cu- prins o serie de cursuri de formare profesională (profilaxie dentară, ortodonție, chirurgie maxilo-fa- cială, estetică dentară, dar și pro- tecția mediului, egalitatea de gen, egalitatea de șanse și respectarea diversității), congrese internațio- nale și participări la manifestări internaționale. DENT – reprezintă pentru So- cietatea de Stomatologie Estetică dinRomâniaopoveste–desucces, un vis devenit realitate, muncă făcută cu drag și pasiune pe care dorim să o perpetuam. DENT–Dinamism,Eficiențăși Noi Tehnologii în medicina den- tară a fost primul program educa- țional destinat exclusiv medicilor dentiști, specialiștilor și cadrelor didactice de medicină dentară din România. Obiectivele proiectului DENT Dinamism: Sprijinirea formării profesionale a medicilor dentiști, participarea la cursuri de specia- lizare și perfecționare, sesiuni de lucru și congrese și stimularea in- vestițiilor în formare profesională. Eficiență: Promovarea inovației în metode de lucru și organizarea flexibilăamuncii, crearea,moder- nizarea și echiparea unui Centru Național de Perfectionare si Spe- cializare a Medicilor Dentisti și promovarea schimburilor transna- ționale și adoptarea modelelor de bună practică. Noi tehnologii: Promovarea noilor tehnologii în medicina dentară. Pe acest drum SSER a pășit alături de parteneri de nădejde: European Society of Cosmetic Dentistry,  Asociația  Națională Română de Ortodonție și Societa- tea Română de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială. “Avantajați de participarea me- dicilor stomatologi la cursurile de perfecționare profesională DENT vor fi pacienții români. Aceștia vor putea merge la specialişti care sunt la curent cu toate noutăţile în domeniu şi vor putea să se trateze într-untimpmaiscurtdatorităfolo- sirii tehnologiilor computerizate.” SpuneDr.FlorinLăzărescu,mana- ger de proiect DENT. Rezultatele obținute vorbesc de la sine: 3919medicidentiștiaubene- ficiat gratuit de acest proiect, deși inițial era stabilit un target de 1500 medici. Au avut loc cursuri în București și cele mai importante orașe din țară: Cluj, Iași,Timișoara, Galați, Sibiu, Arad, Târgu Mureș, Târgu Jiu. Au fost 106 cursuri teoretice, 109 sesiuni practice și 3 congrese internaționale la care au participat cele mai mari nume în domeniul stomatologiei: Dr. MauroFradeani,Prof.Dr.Lorenzo Vanini, Prof. Dr. Andre Saadoun, Prof. Dr. Massimo Simion, Prof. Dr. Dan Nathanson, Prof. Dr. Hom Lay Wang, Prof. Dr. Marius Steigmann,Prof.Dr.PaulMattout, news 02 IDEM Esthetics• București• 12–14 mai 2016 SSER–SocietateadeStomatologie Estetică din România F00 Zero Flow F03 Low Flow Low F ow BEAUTIFIL Flow Plus Compozit hibrid fluid pentru dinții frontali și laterali • Recomandat pentru orice tip de restaurații de la clasa I la clasa aVa • Indicat pentru suprafețele ocluzale solicitate • Manevrabilitate excelentă care permite aplicarea prin injectare • Eliberarea și absorția prelungită de fluoruri • Frumusețe naturală cu capacitate excelentă de lustruire și finisare • Opacitate deosebită la radiografiere UN PLUS PENTRU TINE! Str. Prof. Dr. Gheorghe Marinescu 41, sector 5, București, România Telefon: 021.316.22.25, 021.316.22.24, 021.316.22.22, 021.316.22.15 E-mail: office@plurifarmdent.ro AD TDI1016_01-03_Title 03.05.16 10:43 Seite 2 TDI1016_01-03_Title 03.05.1610:43 Seite 2

Prezentare de ansamblu