Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Ortho Tribune Bulgarian Edition No.1, 2016

ОТ4 май, 2016 г. Ortho Tribune Bulgarian Edition Ортодонтията оглавява класация за най-добрите професии U .S. News & World Report обяви годишната си класация на най-добри- те професии в Амери- ка. Работещите в здравния сектор преобладават в списъ- ка на 100-те най-предпочита- ни занаяти, като на първо мяс- то се нареждат ортодонти- те, а техни подгласници са об- щопрактикуващите зъболека- ри, които оглавиха класация- та миналата година. Професи- ите, свързани с предоставяне- то на здравни грижи, са най- високо оценени поради по-ви- сокото заплащане, по-ниски- те нива на безработица и по- добрия баланс между личния и професионалния живот в срав- нение с други професии. Всяка година U.S. News & World Report публикува класация на над 100 професии от 12 индустрии въз основа на информация от Бю- рото по статистика на труда (BLS). Според BLS се очаква дентал- ната професия да се разрасне с 18% от 8200 представители през 2014 г. до 9700 през 2024 г., което е много повече от средното за всич- ки професии, в резултат на кое- то ще бъдат създадени нови 1500 работни места. Прогнозата на BLS е, че търсе- нето на дентални услуги ще се увеличи поради демографските промени и застаряващото на- селение, увеличаващата се попу- лярност на козметичните ден- тални услуги и по-големия дос- тъп до здравно осигуряване. Аген- цията също така предполага, че зъболекарите ще наемат пове- че дентални хигиенисти и асис- тенти, които да извършват ру- тинни процедури. В допълнение към това новите технологии, като дигиталната дентална ме- дицина и рентгенография, ще поз- волят на денталните специали- сти да разширят своите прак- тики и да лекуват повече паци- енти. През 2016 г. работещите в здра- веопазването водят и класация- та на U.S. News & World Report на най-високоплатените професии. Със средна заплата от 246 320 щ.д. анестезиолозите се нареж- дат на първо място, след което са хирурзите и лицево-челюстни- те хирурзи. Ортодонтите също са сред най-добре платените про- фесионалисти, като се класират на пето място със средна годиш- на заплата от 187 199 щ.д. Справочникът Occupational Outlook Handbook на BLS, издание 2016–20G17, е достъпен на www. bls.gov на английски език. DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL Със средна заплата от 246320 на заплата от 187199 щ.д.

Преглед на страниците