Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Ortho Tribune Bulgarian Edition No.1, 2016

OТ3 май, 2016 г. Ortho Tribune Bulgarian Edition нощем). При така приетата про- дължителност на носене пациен- тът бе инструктиран да поста- вя алайнерите последователно – soft, medium и hard, в продължение на съответно 1 седмица/3 седми- ци/3 седмици. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2 Пациентка на 16 г., Л. Е., посе- тила ортодонтската клиника с оплакване от неестетична ус- мивка и струпване на зъбите. За- явява желание за носене на есте- тични апарати, които да не сму- щават външния й вид. След направен пълен ортодонт- ски анализ се установява наличие дължителността и цената на планираното лечение. След сканиране и изработване на виртуален анализ се определя необ- ходимост от 2 стъпки за лечение в долна челюст и 4 стъпки за ле- чение в горна челюст. Лечебният план предвижда медиовестибулар- на ротация и дистален коронков типинг на зъб 12, медиолингвална ротация на 21, медиовестибуларна ротация на 22, медиовестибуларна ротация на зъб 32, дистовестибу- ларна ротация на 41, медиовести- буларна ротация на 42. Поради високата мотивира- ност на пациентката е обсъден максимален режим на носене на апаратите – 16–-20 часа в деноно- щието. Това предполага носене на алайнерите soft, medium и hard в продължение на съответно 1 сед- мица/1 седмица/2 седмици (фиг. 11). Струпването в двете зъбни дъги бе решено чрез апроксимална емай- лова редукция на определените от лабораторията повърхности. Ле- чението с алайнери е завършено за 7 месеца, последователно в долна и горна челюст За ретенция са из- работени фиксирани ретайнери в горна и долна зъбна дъга (фиг. 12). Екстраорално се отчита подобря- ване на естетиката и линията на усмивката (фиг. 13). Дадени са пре- поръки за екстракция на трети- те молари поради неблагоприятна- та им прогноза за пробив (фиг. 14). ЗА АВТОРA д-р Мирослава Милети Динкова, доктор Доцент в Катедра Орто- донтия, ФДМ, София. Ма- гистър по здравен ме- ниджмънт от 2005 г. Придобити специал- ности: „Ортодонтия“, 1986 г, „Детска сто- матология”, 1992 г.; „Обща стоматоло- гия”, 2005 г. От 1993 г. е със самостоятел- на частна практика, а от 2003 г. е управител на Дентален център „Център по ортодонтия“ ЕООД. Сертифицирана за работа с микро- импланти, лингвални техники, (STb, 7 th generation), Invisalign, Clear Aligner System. Активен член на WSLO ( Световна Асоциа- ция по Лингвална Ортодонтия). Председател на БУИКЛО (Български учеб- но-изследователски клуб по лиингвална ортодонтия) и др. циентката за естетични апа- рати е предложено двуетапно лечение. Като една от основни- те причини за дълбока захапка се приема именно свръхактивна- та функция на мускулите затва- рячи. Ето защо в първия етап от лечението е поставен миофунк- ционален апарат от системата MyobraceTM за хармонизиране на зъбните дъги и мускулатурата в лицево-челюстната област (фиг. 9а). Вторият етап от лечението включва невидими алайнери за ко- рекция на остатъчното струп- ване и финално подреждане на зъ- бите в горна и долна зъбна дъга (фиг. 9б). на ротирани и инклинирани зъби – 12, 11, 21, 22, 31, 32, 41, 42, 43, ком- пресия на двете зъбни дъги, леко струпване в горна (2.6 мм) и сред- но струпване (4.7 мм) в долна зъб- на дъга. Малоклузията е Class I Angle при първите молари и лек Class II Angle при канините. Дълбо- ка захапка. Хипо- към нормодивер- гентен тип. Рентгеновата диаг- ностика показва неблагоприятна прогноза за пробив на четирите трети молара (фиг. 10, 14). Предвид изискванията на па- Тъй като пациентката беше мотивирана и предложените апа- рати отговаряха на изисквания- та й за естетика, планираното лечение бе стартирано. След 14 месеца на активно мио- функционално лечение се устано- виха повдигане на захапката, на- маляване на струпването, хар- монизиране на двете зъбни дъги и постигане на Class I Angle съот- ношения в страничните участъ- ци (фиг. 11). Първоначалната мало- клузия бе сведена до по-лека, което позволи лечение с алайнери. Изра- ботен бе лабораторен виртуален анализ и set up, с помощта на кой- то бяха планирани броят на необ- ходимите стъпки алайнери, про- Фиг. 8 Преди и след лечението. Фиг. 9а Т4A миофункционален апарат от системата MyobraceTM . Фиг. 9б Dent@lign алайнер. Фиг. 13 Екстраорално е отчетено подобрение на естетиката и линията на усмивката. Фиг. 14 Рентгенова диагностика преди и след края на ортодонтското лечение. Фиг. 10 Начало на I етап от ортодонтското лечение – MyobraceTM . Фиг. 11 Край на I етап и начало на II етап от ортодонтското лечение – Dent@lign. Фиг. 12 Край на ортодонтското лечение.

Преглед на страниците