Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Ortho Tribune Bulgarian Edition No.1, 2016

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1 Пациент на 52 г., А. Д., посетил за консултация лекуващия си ден- тален лекар по повод фрактури на режещите ръбове на централ- ните горни резци и влошена есте- тика. От направените анамнеза и статус се установяват брукси- зъм, усещане за умора сутрин, па- тологична абразия. Денталният лекар е препоръчал консултация с ортодонт за нивелация на гор- на зъбна дъга преди дефинитивно възстановяване на анатомични- те параметри на горните резци. От направения ортодонтски анализ се установи малоклузия, изразена с ротирани и инклинира- ни зъби – 12, 21, 22, 23. Струпване- то в горна зъбна дъга е 2 мм. Меди- ОТ2 май, 2016 г. Ortho Tribune Bulgarian Edition Ортодонтско лечение с невидими алайнери Dent@lign – доклади от клинични случаи ДОЦ. Д-Р МИРОСЛАВА ДИНКОВА анализ и set up, с помощта на кой- то стана възможно планиране на броя на стъпките алайнери, про- дължителност и цена на лечение- то. Беше направена симулация на лечението и бяха изработени мо- тивационни модели, визуализи- ращи крайния лечебен резултат (фиг. 2, 3). Лечебният план предвиждаше лингвална инклинация и екстру- зия 1 мм на зъб 12, вестибуларна инклинация и дистален коренов типинг на 11, дистовестибулар- на аксиална ротация и вестибу- ларна инклинация на 21, дистален типинг и медиовестибуларна ак- сиална ротация на 22. Лаборатор- ният анализ показа, че необходи- мите зъбни премествания могат да се осъществят в шест стъпки алайнери. Пациентът беше запоз- нат с резултатите от лабора- торния анализ. Представени му бяха мотивационните модели, показващи очаквания краен резул- тат, което го убеди да стартира ортодонтското лечение (фиг. 4). Проведено е лечение с Dent@lign алайнери (фиг. 9б). Препоръчител- ният режим на носене на алайне- рите е 16–20 часа в денонощието, което изключва времето на хра- нене и пиене на горещи или оцве- тяващи напитки. Поради висока- та социална ангажираност на па- циента бе обсъдена схема за ре- дуцирано носене на апаратите – около 10–12 часа на ден (вкъщи и ализирани горни странични зъби вдясно, довели до асиметрично оф- ормена зъбна дъга. Малоклузията е Class I Angle вляво и Class II вдя- сно, скелетен клас I. Наблюдава се средно струпване на фронтални- те зъби на долна зъбна дъга; дълбо- ка захапка; хиподивергентен тип; патологична абразия; фрактури- рани режещи ръбове на резците (фиг. 1). Предложихме пълно ортодонт- ско лечение с фиксирана техни- ка, включващо дистализиране на десните горни странични зъби до Class I Angle, нивелация в горна и долна зъбна дъга. Пациентът нямаше необходимата мотива- ция за провеждане на пълно ор- тодонтско лечение, притеснява- ха го брекетите, които трябва- ше да носи около година, не беше Max – TIP 1.619o Max – Rotation 3.391o Max – Torque 2.134o Max – Buccal – Lingual 0.324 mm Max – Extrusion/Intrusion 0.193 mm Max – Mesial – Distal 0.196 mm Distance 0.325 mm Number of models 6 осмислил проблема от ортодонт- ска гледна точка, а неправилна- та позиция на зъбите не го при- тесняваше. Помоли за компроми- сен лечебен вариант, по-невидими апарати, невъзпрепятстващи со- циалния живот и лечение само в горна зъбна дъга. Нашето предло- жение беше да нивелираме горни- те резци, с което да подготвим зъбите за дефинитивните есте- тични процедури. Този лечебен план можеше да се осъществи с алайнери. Тъй като мотивация- та на пациента не беше доста- тъчна, той пожела да визуализи- раме клиничния резултат. Изра- ботихме пълен ортодонтски ана- лиз и лечебен план. В лаборатори- ята беше изработен виртуален Фиг. 1 Начало на лечението – интраорален и рентгенов зъбен статус на пациента. Фиг. 2 Лабораторен анализ – дигитални модели. Фиг. 3 Лабораторен анализ на зъбните премествания, дигитален setup. Фиг. 4 Мотивационни модели, симулиращи резул- тата от лечението с алайнери. След проведена визуализация пациентът прие предложения план на лечение. Фиг. 5 Етап от лечението – изработен атачмънт на 12 за лингвална инклинация и екструзия. Фиг. 4 Фиг. 5 Фиг. 6 Етап от лечението – пациентът с ажустирани алайнери. Фиг. 7 Край на лечението. Продължителност – 8 месеца. Брой на стъпките – 6.

Преглед на страниците