Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Ortho Tribune Bulgarian Edition No.1, 2016

май 2016 г./бр. 3 www.dental-tribune.com, www.dental-tribune.net Специализирано издание на в. Dental Tribune The World’s Orthodontics Newspaper · Bulgarian Edition Ortho Tribune Невидима ортодонтия Ортодонтско лечение с невидими алайнери Dent@lign – доклади от клинични случаи „Диря: Моята ортодонтия“ е най-новата книга на проф. Валентин Мутафчиев. Може би изне- надващо за някои, за други не толкова, това не е научна публикация, ръководство или учебник. Или поне не на пръв поглед. „Диря“ е автобио- графия. А тези от нас, които познават проф. Му- тафчиев, знаят, че от неговия живот и кариера определено има какво да се научи. Съвсем естествено е човек, който отрано е раз- брал какво е неговото призвание и му е посветил живота си, да избере за основен фокус на своя- та биография именно професионалното си раз- витие. Проф. Валентин Мутафчиев е едно от го- лемите имена в българската ортодонтия и ден- тална медицина изобщо и „Диря“ е перфектната хроника на неговото професионално израства- не от първо лице, богата на биографични данни от един пълноценен живот – авторът обхваща почти 50-годишната си кариера като ортодонт – от студентските години, през първите му науч- ни публикации, специализацията му в чужбина, академичното му развитие, клиничната му рабо- та и членството му в редица български и чуж- дестранни дентални организации. Но въпреки че фактологията е задължителна за една биография, не тя е единственото, дори ос- новното, което прави „Диря“ ценен том. Самата личност на автора е душата на книгата. Профе- сорът разказва с характерното си чувство за ху- мор и човечност, като ни запознава със семей- ството си, със свои близки, приятели и колеги. Развежда ни из тревненските улици и софийски- те клиники. Кани ни на международни галаве- чери. Споделя с нас своите успехи и неволи. Спо- деля своето творчество: в „Диря“ са поместени и откъси от публицистичната книга „Граждани с безплатен вот“ (2013 г.) и стихосбирката „Из- вънбрачна любов“ (2009 г.). Своя живот и своята ортодонтия – понятия, които за проф. Мутафчи- ев може би са равнозначни. Накратко: прочетете я. Не-учебниците също учат. Да сме по-добри професионалисти, граж- дани, хора. ОРТОДОНТИЯТА НА ПРОФ. МУТАФЧИЕВ Проблемът със са- мочувствието беше да не решиш, че си супер, че си стигнал върха. Няма как да се развиваш след това. Защото е известно, че човек не може да нау- чи нещо, което мисли, че знае. Решиш ли, че си на върха – спираш изкач- ването. И си на ръба на своето падение. Самоо- ценката трябва да бъде критична, а не самолю- бива. Дали си голям (в професията, в живота), други трябва да ти го ка- жат – ако са запазили оценката и уважението си към теб.“ ДОЦ. Д-Р МИРОСЛАВА ДИНКОВА П рез последните години прозрачните алайнери се превърнаха в предпо- читана алтернатива на лечението с фиксирани ор- тодонтски апарати (FOA). Въ- преки нейната популярност обаче съществуват малко про- учвания относно ефектите на терапията с алайнери върху оралната хигиена и състояние- то на венците на пациентите. Екип от немски изследователи е направил сравнение на орал- ния статус, хигиена и удовлет- ворение от лечението между пациенти, лекувани с FOA, и та- кива, лекувани със системи про- зрачни алайнери. Учените ус- тановили, че пациентите, пре- минали терапия с алайнери, са били в по-добро пародонтално здраве и са били по-доволни от ортодонтското лечение като цяло. В днешно време повечето паци- енти, особено в детска и тийней- джърска възраст, биват лекувани с FOA. Тези апарати обаче често затрудняват поддържането на оптимална орална хигиена и така влошават пародонталното здра- ве. Освен това лечението с FOA не е особено популярно сред въз- растните пациенти по естети- чески съображения. По тази при- чина с времето бяха разработени и усъвършенствани ортодонт- ски техники, които да подобрят естетиката и да опростят орал- но-хигиенните процедури. Една ал- тернатива на FOA са прозрачни- те алайнери, които са дискретни и притежават предимството да могат да се махат, за да може па- циентът да измие зъбите си или да се храни. Употребата на алай- нери се увеличи значително през последните десет години. Въпре- ки това все още съществуват малко проучвания, които съпос- тавят ефектите от алайнерите и FOA по отношение на оралната хигиена. По този повод учените от Уни- верситета в Майнц “Johannes Gutenberg” са провели изследване, в което участвали 100 ортодонт- ски пациенти, разделени по рав- но в две групи с FOA и с алайнери, в продължение на шест месеца. Из- следователите извършили кли- нични прегледи преди и след лече- нието, за да оценят пародонтал- ното състояние на пациентите и да отбележат евентуални про- мени в него. В допълнение учас- тниците попълнили подробен въ- просник, целящ да оцени техни- те персонални орално-хигиенни и хранителни навици, както и удо- влетвореността им от лечение- то. Всички пациенти получили едни и същи инструкции за хиги- ена преди и по време на ортодонт- ското лечение, включващи упо- требата на четка за зъби, конци за зъби и интердентални четки три пъти дневно. При анализа на резултатите не била отчетена разлика между двете групи по отношение на па- родонталното здраве и оралната хигиена преди началото на орто- донтската терапия, но били на- блюдавани забележими промени в пародонталното състояние при двете други по време на самото лечение. Те установили, че гинги- валното здраве било значително по-добро при пациентите, лекува- ни с алайнери, като количество- то зъбна плака също било малко по-малко в сравнение с пациенти- те с FOA. Обобщението на отговорите на въпросника показали по-голя- мо удовлетворение на пациенти- те, лекувани с прозрачни алайне- ри. Едва 6% от пациентите с алай- нери съобщили за влошаване на об- щото им здраве по време на орто- донтското лечение при съответ- но 36% от пациентите с FOA. Дру- ги негативни ефекти също били отбелязани при групата с FOA, сред които възпаление на гинги- вата (FOA: 56%; алайнери: 14%), не- удобство от това да се смеят от- крито поради естетически при- чини (FOA: 26%; алайнери: 6%), нуж- да от промяна на хранителни- те навици по време на ортодонт- ското лечение (FOA: 70%; алайне- ри: 50%t), и необходимост от мие- не на зъбите по-продължително и по-често (FOA: 84%; алайнери: 52%). Изследователите заключили, че ортодонтското лечение с про- зрачни алайнери е демонстрира- ло значително по-малко негатив- ни ефекти, за разлика от лечение- то с FOA, както по отношение на гингивалното здраве, така и на цялостното състояние на паци- ентите. DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL Прозрачните алайнери са по-ефективни от брекетите Н евидимите алайне- ри вече са се наложили като предпочитан ме- тод на лечение на паци- енти със специфични изисквания към естетиката на ортодонт- ските апарати. Те са чудесен ком- промисен вариант, който не въз- препятства социалния живот на пациентите, докато трае тера- пията, като същевременно ги мо- тивира и повишава тяхната ко- оперативност. По този начин се постигат резултати, които удо- влетворяват както самите паци- енти, така и лекуващите ги ден- тални лекари. В статията си д-р Миросла- ва Динкова представя докла- ди от два клинични случая на ортодонтско лечение с неви- дими алайнери, които демон- стрират гъвкавостта на този тип апарати при ши- рок спектър от индикации. стр. 2

Преглед на страниците