Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

8 MATERIALI © 2015, Dental Tribune International GmbH Uredniški material, preveden in tiskan v izdaji časopisa Dental Tribune Interna- tional, je avtorsko zaščiten pod podjetjem Dental Tribune International GmbH. Vse pravice so zadržane. Objavljeno z dovoljenjem podjetja Dental Tribune International GmbH, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany. Reprodukcija na katerikoli način, v katerikoli jezik, v celoti ali delno, je brez predhodnega dovoljenja podjetja Dental Tribune International GmbH strogo prepovedana. Dental Tribune je zaščitni znak podjetja Dental Tribune International GmbH. Dental Tribune si prizadeva natančno predstavljati klinične informacije in no- vice proizvajalcev. V zvezi s tem Dental Tribune ne prevzema nobene izhajajo- če odgovornosti resničnosti navedb ali nastalih tipkarskih napak. Založnik prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino oglasov. V člankih izražena mnenja so lastna mnenja avtorjev in ne predstavljajo mnenja Dental Tribune International. Daniel Zimmermann dr. Nasser Barghi, dr. Karl Behr, dr. George Freedman dr. Howard Glazer prof.dr. I.Krejci dr. Edward Lynch dr. Ziv Mazor prof.dr. Georg Meyer prof.dr. Rudolph Slavicek dr. Marius Steignamm www.dental-tribune.com info@dental-tribune.com Bisernica Medicina d.o.o., Gmajnice 15, 1000 Ljubljana mat.št.: 3368122, dav.št. SI52917622 Ronald Pintar, direktor Boštjan I. Košak Zoran Grom telefon: 031 378 022, e-pošta: prodaja@dental-tribune.si Boštjan I. Košak (041 740 864), Zoran Grom (031 378 022) prodaja@dental-tribune.si Dental Tribune Slovenija Simon Šimenc TISK Žnidarič, d.o.o., Kranj 2500 izvodov, (april 2015) Glavni urednik skupine: Uredniški svet: ZDA Nemčija Kanada ZDA Švica Irska Izrael Nemčija Avstrija Nemčija keramika endodontija estetika kariologija konzervativa restavrativa implantologija restavrativa funkcionalnost implantologija Dental Tribune International GmbH Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Nemčija Obiščite našo spletno stran: Lastnik licence za Slovenijo: Za založbo Bisernica Medicina: Glavni urednik: Vodja produkcije: Kontakt slovenskega uredništva: Oglasno trženje: Naročnine: Prevod in lektoriranje: Grafično oblikovanje in prelom: Tisk: Naklada: ISSN 2232-3511 Začasne zalivkeČe zobje bolijo zaradi netesnih kompozitnih obnov, je najboljša terapija začasna oskrba s steklastimi ionomeri. Prednost nista le pre- prosta uporaba in dober oprijem na trdni zobni osnovi, ampak tudi sproščanje fluoridov, ki pospešujejo vnovično mineralizacijo trdne zobne osnove, ki jo je prizadel karies. 1 2 Izhodiščna situacija kliničnega primera, pri katerem zob 26 izkazuje sekun- darni karies v robnem predelu in pod okluzalnimi zalivkami. 3, 4 in 5: Pogled v kaviteto, ki kaže karies profunda. Priprava je obsegala tudi izdelavo kanala proti mezialni ploskvi. Koferdam pred odstranitvijo zalivk in kariesa ter priprava kavitete. Nameščena in zagozdena kovinska matrica za obnovo. 3 54 6 Dr. Sanzio Marques Našo ordinacijo je obiskala 32-le- tna pacientka, ki je tožila zaradi boleče preob-čutljivosti nekate- rih zob po oskrbi s kompozitnimi zalivkami. Bolečine se niso po- javile spontano, ampak zlasti pri žvečenju. Zadnja zobozdravniška obrav-nava je bila pred dvema le- toma. Pri kliničnem in radiološkem pregledu ter kontroli vitalnosti smo odkrili nekaj netesnih kom- pozitnih in amalgamskih zalivk s sekundarnim kariesom. Odloči- li smo se za obnovo zalivk. Ker pulpe pri bolečih zobeh ni mogo- če dokončno oceniti, smo izbrali začasno oskrbo kavitete s stekla- sto ionomernim materialom za zalivke IonoStar Molar (VOCO). Če bolečine v 40-dnevnem kon- trolnem obdobju ponehajo, se kaviteta znova obdela. Steklasto ionomerna zalivka se pri tem ne odstrani v celoti, ampak osta- ne kot spodnja zalivka. Kavite- ta se zatem zalije s kompozitom (GrandioSO). Pri tej začasni oskr- bi smo se za steklasti ionomer odločili, ker je ta material zaradi svojih lastnosti izredno primeren za takšne klinične situacije. Te lastnosti so med drugim dober oprijem na trdni zobni osnovi, dobra prilagoditev na pripravljeni zob ter sproščanje fluoridov, ki še posebej v tem primeru pospešuje- jo vnovično mineralizacijo trdne zobne osnove, ki jo je prizadel karies. Poleg tega je treba pri ma- terialu IonoStar Molar izpostaviti dobro tlačno trdnost, zaradi kate- re je primeren tudi za začasno iz- delavo ugriznih ploskev molarjev. Opis Postopka Po namestitvi koferdama smo od- stranili okluzalne zalivke iz amal- gama in umetne mase v zobu 26. Med pripravo kavitete smo ugoto- vili, da se je karies razširil močno mezialno. Pri pregledu kavitete smo se odločili za izdelavo ka- nala do mezialne ploskve. Celo- tno kariesno tkivo smo temeljito odstranili s svedrom iz karbidne trdine pri majhnem številu vrtlja- jev. Po čiščenju kavitete z dvo- odstotno raztopino klorheksidina smo za pomoč pri izdelavi obno- ve namestili kovinsko matrico in jo ustrezno zagozdili. Zatem smo najprej aktivirali eno aplikacijsko kapsulo IonoStar Molar (VOCO) v barvi A3 in jo nato za 10 sekund postavili v visokofrekvenčni me- šalnik za kapsule. Desetsekundno mešanje zagotavlja primeren čas obdelave za velikost obravnava- ne kavitete. Če je to potrebno, se lahko čas mešanja podaljša na 15 87 9 Po aktiviranju in umešanju aplikacijske kapsule IonoStar Molar A3 (VOCO) se material nanese s pomočjo aplikatorja. Prilagoditev in modeliranje materiala. Zaključna obdelava okluzalne ploskve s finim diamantnim brusilnikom. telefon: 031378022, e-pošta: prodaja@dental-tribune.si Boštjan I. Košak (041740864), Zoran Grom (031378022) 12 546 879

Seitenübersicht