Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

7IMPLANTOLOGIJA ti z znanstvenim in teoretičnim znanjem. Poleg tega je njegovo navdušenje in strast za prednosti, ki jih predstavljajo zobni vsadki, naglo rasla. Spremembe, ki jih povzročijo zobni vsadki v vsak- danjem življenju pacientov, so ga navdušile. Še več inspiracije V svojih raziskavah se je zavedal rastočega interesa za takojšnjo obremenitev zobnega vsadka. SKY fast&fixed sistem, ki ga je razvil Bredent medical, je prite- gnil njegovo pozornost. Obisk am- bulante Michaela Weissa v Nem- čiji je potrdilo, da je to najboljši protokol zdravljenja za takojšnjo obremenitev na tržišču. Da je lah- ko ponudil SKY fast&fixed sis- tem s standardom, ki si ga je želel, je Neil delal z vrhunsko usposo- bljenimi zobnimi tehniki. In tukaj je Neil preprosto imel srečo. Bil je na vrsti za predsta- vitev na konferenci BAAD, ki bi mu prinesla polno članstvo, ko je srečal Steva Taylorja, zobne- ga tehnika z več 20-letnimi iz- kušnjami z zobnimi vsadki in še posebno usposobljenega za delo s takojšnjimi restavracijami na zmanjšanem številu zobnih vsad- kov. Na kratko, bil je odlična par- tija. Neil navaja številne specifič- ne razloge za to: • skupna stališča o prioritetah pri delu • popolna predanost za izpolnitev pacientovih zahtev glede oblike, velikosti in prostorski orientaciji • strinjanje, da problemi izvirajo iz pomanjkanja komunikacije •sposobnost razumevanja in pro- cesiranja informacij, pridoblje- nih z načrtovanjem, nato pa uspešen prenos le teh v končno restavracijo, tako da ta deluje povsem naravno • želja po komunikaciji namesto po izolaciji • postavljanje lastnega ega v ospredje. Že od samega začetka je bilo jasno, da Neil in Steve razume- ta in cenita vrednost timskega dela. Diagnostično je bilo po- membno, da je prav vsak izmed zobozdravstvenega tima vklju- čen v delo. »Niti Steve niti jaz nisva privrženca holivudskega nasmeha….tisto, k čemur sva usmerjena, je nekaj, kar jaz ime- nujem »brezmadežna prevara«,« pravi Neil. Kar za nas pomeni, da pacientom dajeva naraven, zdrav nasmeh s prijetnimi ne- popolnostmi. Na ta način brez- zobost ostane neopazna in paci- entova zasebnost je neokrnjena. Ena izmed stvari, ki manjka pri sodelovanju med zobozdrav- nikom in zobnim tehnikom, je delitev navdušenja, ki ga prine- se čisto vsaka SKY fast&fixed restavracija. Steve se strinja, da vse prepogosto zobni tehnik s svojim delom ostaja anonimen. Tako kot Neil, tudi jaz želim deliti zadovoljstvo pacienta po končani kirurški in protetični rehabilitaciji, ko mu pogled v ogledalo pove, da se mu je ži- vljenje obrnilo na boljše. Verja- mem, da zobni tehniki lahko po- magajo prepričati in spodbuditi paciente s svojo ustvarjalnostjo, ki jo omogoči sistem restavra- cij fast& fixed. Vsak pacient je edinstven in to je tisto, kar je navdihujoče. Učenje še naprej Oba, Neil in Steve, sta izkušena in se zavedata, da je pridobiva- nje novega znanja in vedno no- vih izkušenj najpomembnejše. Besede samozadovoljstvo ni v njunem individualnem ali sku- pnem besedišču. Dober primer njunega pogleda v prihodnost je uporaba materiala, ki je v Veli- ki Britaniji relativno nov; to je PEEK (BioHPP), ki ga je razvil Dupont v zgodnjih 1960 letih, vendar je njegova uporaba pri izdelavi dentalnih restavracij relativna inovacija. Izboljšan BioHPP je polkristalni material, ki pacientom nudi biokompati- bilnost in fleksibilnost, podobno kosti; v ustih ni kovine, se ne razbarva in ne korozira, je širo- ko uporaben. Lahko pripomore k premagovanju problemov, kot je krušenje, in omogoča opti- malne estetske rezultate tudi v težkih situacijah. Močnejši je od akrila in bolj toleranten kot ke- ramika. Priporočam ga vsakemu zobozdravniku. »Tesno sodelo- vanje z zobnim tehnikom prine- se ogromne prednosti ambulanti in pacientom«, meni Neil. Ver- jamem, da širitev obzorja naredi delo bolj prijetno, izboljšuje ve- ščine in ustvari popolno okolje za ustvarjanje novih zamisli. Vse to pripomore k optimalnem rezultatu tako za pacienta kot za zobozdravstvno osebje.

Seitenübersicht