Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

6 IMPLANTOLOGIJA IDS 2015: Zelo uspešni pri takojšnjih restavracijah V zadnjih letih so se inovativne takojšnje restavracije skupine Bredent medical resnično uveljavile med specialisti, splošnimi zobozdravniki in zobnimi tehniki. Ta inovacija se je izplačala, saj je po ugotovitvah Millenium raziskovalne skupine Bredent medical vodilni na tržišču na področju takojšnjih restavracij. Da Bredent medical ostaja vodilni, podjetje stalno razvija in izboljšuje svoje terapevtske rešitve. Na IDS 2015 so bile Bredentov glavni cilj takojšnje restavracije. Obiskovalci so pridobili natanč- ne informacije in pojasnila o ta- kojšnjih restavracijah. Ena izmed teh je sistem SKY fast&fixed, ki je posebno primeren za potrebe starejših pacientov s potencialno brezzobo čeljustjo. V številnih primerih se lahko paciente oskr- bi z začasnimi fiksnimi mostički takoj po vstavitvi zobnih vsad- kov brez kakšnega koli problema. Bredent je razvil primerno rešitev tudi za mlajše paciente z enim manjkajočim zobom. Z uporabo BioHPP SKY elegance opornikov se majhna vrzel enega manjkajo- čega zoba lahko takoj nadomesti. Zahvaljujoč lastnostim materiala odličnega polimera BioHPP je zobni vsadek zaščiten pred preo- bremenitvijo v fazi celjenja, kar pomeni, da niso potrebni nadaljnji popravki opornika in mehka tkiva tako niso podvržena ponavljajoči travmi. BioHPP SKY elegance oporniki se lahko uporabljajo kot začasni ali dokončni oporniki. Kot opornik solo prevleke se vr- zel manjkajočega zoba lahko ta- koj dokončno nadomesti. Bredent medical napredno razmišlja in je usmerjen v prihodnost z mnogimi zamislimi in projekti. Podjetje je korak pred ostalo konkurenco. To je deloma zaradi dejstva, da Bre- dent ne ponuja zgolj individualne komponente, ampak zagotavlja popoln in celovit načrt zdravlje- nja, ki se pričenja že z načrto- vanjem in optimalnimi zobnimi vsadki za takojšnjo obremenitev s pripadajočimi oporniki in nadalj- njo protetično rešitvijo. Nov slo- gan skupine Bredent je “Mi smo eno”, ki ponovno krepi sodeloval- ni vidik obeh skupin Bredent in Bredent medical, ki skupaj tvorita proizvajalca za implantologijo in protetiko, predstavljata pa tudi partnersko povezavo med zoboz- dravniki in zobnimi tehniki. Na IDS 2015 so obiskovalci lahko odkrili novosti na področju takoj- šnjih restavracij, ki bodo na voljo v prihodnosti. Bredent medical se zahvaljuje vsem strankam za obisk stojnice v hali 11 in vas vabi, da jih čez dve leti ponovno obiščete. Začenja se s koncem v mislih Neil Cooper je eden izmed tistih ljudi, ki vas navdušijo že od samega začetka. Tako ne preseneča, ko vam pove, da sam začne delo z mislijo na končni rezultat. To je pristop, ki mu je omogočil eno izmed najbolj uspešnih ambulant na področju implantologije v Angliji. Z delom v harmoniji z zobnim tehnikom Stevom Taylorjem so Neil in njegovi sodelavci prido- bili zavidljiv ugled v Crossbank Dental Care v Kendalu. Zgodba, kako so dosegli ugled, ne predstavlja samo zanimivega bra- nja, ampak služi tudi kot navdih za kateregakoli zobozdravnika, ki so mu dejali, da njegove sa- nje niso uresničljive. Ob nakupu ambulante v Kendalu leta 2006 sem bil iz “zanesljivih” virov se- znanjen, da v Cumbriji ne bom mogel imeti uspešne prakse, se spominja Neil. Danes nam pa- ciente pošilja preko 70 splošnih zobozdravnikov. Vse to kaže, da nasvetov, ki vam jih dajejo z za- vistjo, ne jemljite resno. Kje se je pričelo Po končanem študiju na Sheffiel- du je dobil delovno mesto v Ken- dalu. Tamkajšnji zobozdravnik se je približeval upokojitvi in je imel bolečine v križu. Neil je v pogo- voru z vodilnimi nakazal, da želi odkupiti ambulanto. Bili so mne- nja, da je predlog vsem v korist. Neil je tako skupaj s svojim ko- legom Johnom Reesom odkupil prakso, ki je postala prva zasebna ambulanta v Kendalu. To je bilo leta 2001. Leta 2006 sta se Neil in John strinjala, da gredo raz- mišljanja o nadaljevanju prakse v različne smeri. Takrat je Neil postal glavni. V tistem trenutku je bil Neil protetik z začetnimi kirurškimi veščinami in z željo, da jih izboljša. Neizmerno sem hvaležen Fazeela Khan Osborne, saj me je naučila vstavljati zobne vsadke in me predstavila števil- nim vodilnim in uspešnim zoboz- dravnikom. Z neskončno željo po izpopolnjevanju je Neil potoval po Evropi in se učil od vodilnih kirurgov na tem področju. Predstavitev pacienta. BioHPP most pri SKY fast&fixed zdravljenju. BioHPP most in situ. Delajte v okviru vaših zmožnosti Kljub napredovanju njegovih znanj in veščin je Neil vedno znal oceniti svoje sposobnosti. Ko je primerjal sebe z najboljšim objek- tivnim ciljem za klinične primere vstavitve zobnih vsadkov, je bil pri tem verodostojen, tako za pa- ciente kot za napotne zobozdrav- nike. Neil je mnenja, da če lahko držite svinčnik v mirni roki, lahko vstavite zobne vsadke. Tisto, kar manjka, je znanje, ki se ga lah- ko pridobi le z izkušnjami. Del znanja se lahko pridobi s sku- pnim delom z najboljšimi kirurgi implantologi, večina znanja pa se pridobi z delom na kliničnih primerih, katere lahko sami sa- mozavestno naredite. Nato pa s pridobivanjem izkušenj lahko de- late tudi kompleksnejše klinične primere. Prav tako priznava, da kar navaja, je tako očitno, vendar ima negativne pomisleke nad te- rapevti, ki opravljajo klinične pri- mere, ki presegajo njihove spo- sobnostmi. Kakor vsi najboljši terapevti je Neil samozavesten, a brez arogance. Njegovo znanje je raslo z majhnimi koraki. Realno je ocenil, da je ena izmed njego- vih prednosti prostorsko predsta- vljanje, prav tako realistično se je zavedel, da ni primeren za aka- demsko kariero. Njegov pristop je bil, da razvija in izpopolni svoje praktične sposobnosti in veščine, ki jih potem dodatno oplemeni-

Seitenübersicht