Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

28 CAD / CAM IDS 2015 – v koraku s svetovnimi proizvajalci˝IDS 2015 je za nami, tako uspešen še ni bil nikoli, v podjetju Inter- dent vlada izjemno pozitivno vzdušje˝; je bil prvi komentar direk- torice Špele Zagožen Krsnik, ene izmed treh sester, ki so uspešno prevzele vodenje podjetja nekaj let nazaj. Petintridesetletne izkušnje, jasno začrtana vizija, vztrajno delo ter medsebojno sodelovanje s konč- nimi uporabniki so še enkrat po- trdile, da je podjetje Interdent na pravi poti in da spada v sam vrh svetovno priznanih podjetij. Na to kaže tudi celovita rešitev s Za individualizacijo smo pred reduciranjem najprej označili po- dročje s črnim flomastrom (slika 11). Incizalno področje je bilo nato dograjeno z uporabo kera- mike VITA VM11; uporabljen je bil samo incizalen material (slike 12 do 14). Na koncu je bila na- rejena glazura z uporabo VITA AKZENT Plus Glaze (slika 15). Površina sklenine je bila pri obeh stožčasto oblikovanih zobeh pred nanosom adheziva kondicioni- rana s peskanjem in jedkana s kislino. Zahteven pacient je bil zadovoljen z rezultatom. Zob- na vrsta je bila sklenjena in brez znakov ostale anomalije, medtem ko so luske v popolni harmoniji z ostalimi zobmi (slike 16 do 20). Poleg tega je bilo zaščiteno tudi trdo zobno tkivo v področju 12 in 22, kot rezultat minimalno in- vazivnega zdravljenja z uporabo non-prep lusk. Lastnosti materiala Pri proizvodnji VITA SUPRINI- TY je steklo keramika ojačana s cirkonijem (cca 10%), da bi do- bili s cirkonijem ojačan litijev silikat, poznan kot ZLS. Prime- ren je za širok izbor indikacij, od anterirone do posteriorne krone, do suprastruktur nad implantati, lusk, inlejev in onlejev. Po mojih izkušnjah je to material, ki ga odlikujejo izjemne lastnosti obdelave. To vključuje vrhunsko stabilnost robov, ki je veliko bolj- ša kot pri litijevemu disilikatu, ravno tako se enostavno obdeluje in polira. To zagotavlja precizen končen rezultat ter natančno pri- leganje in to je bil tudi razlog za izbor tega materiala pri tem paci- entu. Pomembno je, da se za obdelova- nje in poliranje uporablja VITA SUPRINITY set za poliranje, ki je prilagojen za uporabo z ZLS. Enostavno rezkanje in poliranje lahko pripelje do popolnega in lepega rezultata v kratkem času. Zelo primerno je, da za peko ke- ramike ni potrebno nobeno po- sebno držalo ali pasta, saj je ma- terial zelo toleranten. Poleg tega se lahko material uporablja v ka- terikoli peči za peko keramike, ki ponuja počasno ohlajanje, karza mene pomeni veliko prednost. VITA VM11 je nizko taleča fino mleta keramika, ki je primerljiva ostalim VITA VM komponentam, ki jih že poznamo in omogoča in- dividualno nanašanje, ki zagota- vlja naravno estetiko. Povzetek VITA SUPRINITY nam je omo- gočil, da smo tega pacienta rešili izvrstno. Moje mnenje je, da je največja prednost te steklokera- mike nove generacije izboljšana stabilnost robov in enostavna kri- stalizacija. Za več informacij o materialu se obrnite na: INTERDENT d.o.o. Opekarniška cesta 26 3000 Celje Tel: 03/425 62 00 E-mail: info@interdent.cc Avtor: Vanik Kaufmann-Jinoian, učitelj dentalne tehnologije • Izšolan kot zobotehnik v kraju Basel, Švica • Dodatna šolanja o marketingu in oglaševanju je obiskoval v ZDA • Lastnik zobotehničnega labora- torija Cera-Tech v kraju Liestal, Švica • Vključen je v številne raziskave in razvoj novih proizvodov • Je mednarodni predavatelj za številne svetovno priznane pro- izvajalce • Podpredsednik VZLM (Zdru- ženje zobotehnikov inštruktor- jev), Švica 18 19 20 21 Podroben pogled luske v regiji 12. Podroben pogled luske v regiji 22. Pacient je zadovoljen s popolnim rezultatom. Vanik Kaufmann-Jinoian, zobotehnični učitelj. področja CAD/CAM tehnologi- je, ki so jo kot novost predstavili na letošnjem največjem medna- rodnem sejmu IDS in ki je pre- jela izjemno veliko zanimanje. Udarna imena rezkalnih enot CC POWER, CC COSMO in CC TRENDY ter seveda kompletna ponudba diskov iz različnih ma- terialov so pritegnili zanimanje iz različnih držav sveta, med kateri- mi so še posebej izstopale Brazi- lija, Indija, Čile, Kitajska, Japon- ska, Španija in druge. Manjkalo pa ni tudi zvestih kupcev in par- tnerjev iz držav Slovenije, Hrva- ške, BIH, Srbije in ostalih. V podjetju Interdent pravijo: ˝Ponujamo odlično tehnologijo ter izvrsten material, ki skupaj predstavljajo odprt sistem, kar je danes pomembno, saj uporabniki ne želijo plačevati raznih licenč- nin. Ravno tako različne rezkalne enote izpolnijo zahteve različ- nih uporabnikov. CC POWER je zaradi svoje moči predvsem na- menjen rezkalnim centrom, CC COSMO srednje velikim labora- torijem, medtem ko CC TREN- DY že s svojim imenom in svojim privlačnim majhnim designom privablja laboratorije, ki iščejo rezkalne aparate za svojo lastno uporabo. Seveda pa je pri nakupu CAD/ CAM tehnologije pomembno, da svojim kupcem zagotavljamo iz- vrstno strokovno podporo, ki ima v takšni tehnologiji izjemno velik pomen. Na takšen način posluje- mo že od samega začetka, po tem smo poznani in tako bomo delali naprej.˝ Veseli smo, da se lahko sloven- ski proizvajalci tako kvalitetno in uspešno predstavljajo na tako po- membnem sejmu ter se skupaj z njimi veselimo naslednjega IDS-a, ki se bo odvijal 21.- 25.3.2017. Tel: 03/4256200 18192021

Seitenübersicht