Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

25ORTODONTIJA COMPREHENSIVE 2-YEAR ORTHO COURSE Since 1984, we have taught thousands of dentists real life knowledge to perform orthodontics successfully on every case. We are proud to bring a modern, comprehensive orthodontic system to Eastern Europe in the cities of Sofia and Warsaw. The 2-year comprehensive series includes 12 seminars of 4 days each. Don’t miss this offering! We will not be starting another local series until 2016. Progressive Orthodontic's full orthodontic system will provide you with all the tools you need to offer quality orthodontics in your practice. With the most comprehensive training in the industry and step-by-step treat- ment planning, you can always feel confident your cases will finish with the results your patients deserve. Designed with lifetime support and a Lifetime Free Retake Policy, we will help you succeed throughout your orthodontic career. From a Leading US Continuing Education Center InO r thodontic C E LEADE R 1984 SINCE Free IPSoft™ Orthodontic Software included with full course UP TO 96 CPD POINTS HIGH TECH TEACHING At Progressive, we use technology to give us every advantage in the classroom and the clinic • IPSoft™ diagnostic software (included free with series): get the best diagnosis every time • Online Case Diagnosis: get instructor help anytime • Clinical Videos: help you visualize our concepts WORLD CLASS ORTHO TRAINING IN EASTERN EUROPE • Progressive Orthodontics is a leading American Dental Continuing Education Center • Fully accredited with 31 years of experience and over 7,000 graduates worldwide • Teaches you how to perform the highest level of orthodontics in your practice • Includes hundreds of case studies and a system of orthodontic principles • You will be able to do a variety of cases • Earn while you learn with an affordable 17 month payment plan • The best support in the industry: - Lifetime Free Retake Policy - Clinical support with experienced instructors on your personal cases S O F I A 5 Incredible software and support. Worth all my time and expenses!” – Dr. Joanne Le, USA jaromira@posortho.net | +420 604 286 125 | www.posortho.com CALL US at +420 604 286 125 to reserve your seat today! COME TO DAY 1 FREE W A R S A W ~ limited seats available ~ 15 MAY - MAY, 20118 29 MAY - 1 JUNE, 2015 9), ki tekom terapije deluje kot ojačanje reaktivne/sidrne enote, za večanje intermolarne razdalje ali pa se hkrati aktivira v različ- nih konfiguraciajh ali geometri- jah. Možnih je 6 geometrij, ki se med seboj prepletajo in vsaka ima svojo posebnost v smeri momen- tov in sil, ki jih generira. Zvijanje in aktivacija TPA-jev v vseh treh ravninah mi je še posebno ljubo opravilo; s preprosto žico, zvito v nekaj minutah, si omogočimo premike, ki so prej izgledali ne- mogoči. Veliko teorije o njih je napisal Charles Burstone, legen- da biomehanike v ortodontiji, ki je na žalost preminil prejšnji mesec (Februar 2015). TPA se v tem primeru uporablja kot pri- pomoček za učinkovito distalno rotacijo molarjev (slika 9) in za učvrstitev reaktivne enote. V ka- snejših fazah, ko je bil pasiven, se je uporabil tudi kot platforma za ročico, preko katere so se in- trudirale in palatinalno nagnile sedmice (slika 11). Tak premik je brez skeletnega sidranja z mini- -implantati težko izvedljiv. Prav pride še posebej, kadar tube na sedmicah lepimo v kasnejših fa- zah in se bojimo, da bi se zaradi prekontaktov na sedmicah griz odprl. To namreč lahko podaljša trajanje terapije tudi za več mese- cev, saj je potrebno zmanjšati di- menzijo žice celotnega loka, torej narediti en korak nazaj v celotni terapiji. O rešitvi določenega problema je lažje razmišljati, če vse teža- ve niso med seboj povezane v en lok. Načrtujemo in postavimo biomehanični sistem, opazujemo premike zob, ki jih izvede, ter se sproti prilagajamo. V prime- rih interdisciplinarnih obravnav si za cilj lahko zastavimo samo premik enega zoba, ki je strateško pomemben za protetika. Pacientu sploh ni potrebno nositi bracke- tov na vseh zobeh. Tako imamo možnost izbire, ka- tere premike izvesti prej in katere kasneje. Lepota takšnih majhnih rešitev je tudi v njihovem načrto- vanju. Podobno kot igra z LEGO kockami. Kadar uspeš sestaviti konsistenten sistem, kjer se vse sile in momenti pravilno poklo- pijo in so izkoriščene za želene gibe zob, te preveje nekakšno za- doščenje. Svoje navdušenje nad delom nehote prenesemo tudi na pacienta. Vsaka terapija ima svoj cilj, poti do cilja pa je več. Pri premikanju zob je priporočljivo ubrati naj- krajšo pot, kar pomeni, da mo- ramo, če je le možno, opraviti le načrtovane premike. Najkrajša pot od točke A do točke B je rav- na črta, krajša pot hkrati pomeni krajši čas terapije. Ni potrebno, da delamo sami. Iz- menjujmo izkušnje in strokovno pomoč. Del na začetku omenje- nega stresa v zobozdravstvenem poklicu je tudi posledica zoboz- dravnikovega stremenja k perfek- ciji. Interdisciplinarno sodelova- nje pomeni, da nam v terapiji ni nujno treba sklepati kompromi- sov. O avtorju Študij dentalne medicine sem opravil na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Po študiju sem de- lal kot zobozdravnik in čas po- svetil tudi spoznavanju različnih vej stomatologije. Po nekaj letih sem odšel na Dansko, kjer sem specializiral in opravil magiste- rij na oddelku za ortodontijo v Royal Dental College, Aarhus University. Oddelek je poznan po dobrem raziskovalnem delu, biomehaniki, ortodontiji se- gmentiranega loka, ortodontiji za odrasle, mini-implantatih, in- terdisciplinarnem načrtovanju... vse to sem z navdušenjem spre- jel; to so moja interesna podro- čja. Ortodontija navdušuje zara- di širokega spektra možnosti, ki jih lahko sestavimo v uspešno rešitev. Zame in morda tudi za marsikaterega zobozdravnika je bila ortodontija nekaj, kar se mi je zdelo zapleteno. Ta prispevek s preprostimi primeri in elegan- tnimi rešitvami vsaj malo ruši ta tabu. Upam, da lahko pripomore k več sinergijam ter lažjemu in uspešnejšemu delu tako zoboz- dravnika kot ortodonta. Če imate na zalogi kakšen izziv ali klinični primer, bi mi bilo v največje ve- selje pristopiti k zanimivi debati in načrtovanju. Brez zadržkov mi lahko pišete na e-mail: miha.bobic@babit.si. jaromira@posortho.net | +420604286125 | www.posortho.com CALL US at +420604286125 15 MAY - MAY, 2011829 MAY - 1 JUNE, 2015

Seitenübersicht