Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

22 DIGITALIZACIJA P R O F E S S I O N A L M E D I C A L C O U T U R E E X P E R I E N C E O U R E N T I R E C O L L E C T I O N O N L I N E WWW.CROIXTURE.COM Prihodnost zobozdravstva je v digitalnem: ne zaostajajte Ko smo v naši ambulanti zamenjali klasični RTG z digitalnim, sem obžaloval samo eno stvar, da tega nismo naredili že prej. Če bi dejali, da smo z našo naložbo pridobili, bi bilo podcenjevanje koristi na- ložbe. Digitalen RTG je močno izboljšal upravljanje naše ambulante, izboljšal je izkušnje pacientov in vsesplošno komunikacijo med zobozdravstvenim osebjem in pacienti. Naša naložba se je ekspo- nentno izplačala. Pomembno je, da digitalni RTG predstavlja dodano vrednost v naši ambulanti, s katero pacienti običajno nimajo predhodnih izkušenj v drugih ambulantah. Preprosto ni načina za primerjavo med klasičnim in digitalnim rent- genskim slikanjem. To je, kot bi primerjali Hondo s Porschejem. Če razmišljate o prehodu na di- gitalni RTG, preprosto umaknite nogo z zavore in naredite preskok v vaši ambulanti. Drugače vas bodo drugi prehiteli. Digitalni RTG Naš objekt v velikosti 10000 m2 v Watertownu v državi New York smo zgradili leta 2000 in hitro za- tem smo se naveličali ročnega raz- vijanja, temnic in nižje kakovosti klasičnih RTG posnetkov. Prišel je čas za spremembo. V vsaki izmed 14 ambulant smo že imeli računal- nike in do takrat nismo povsem iz- koristili njihove zmogljivosti. Bili smo na pol poti, saj smo še vedno uporabljali RTG posnetke na fil- mu. Pri izbiri nove opreme smo izbrali Sirona intraoralne senzorje, saj so ponujali izjemne RTG po- snetke. Prav tako so trajni in eno- stavni za uporabo. Naštete kva- litete so bile za nas prednostnem seznamu, saj smo želeli tehnologi- jo, ki bi izboljšala izkušnjo obiska pacientov in hkrati bila enostavna za uporabo za zobozdravstveno osebje. Prehod uporabe je bil enostaven. Intraoralni senzorji so resnično intuitativni-enostavni za namesti- tev in takoj na voljo za analizo. Posnetke se shrani neposredno v pacientovo kartoteko. Ko zdaj gle- dam nazaj, se sprašujem, zakaj se nismo že prej odločili za digitalen RTG? Obstoječo temnico smo predelali v ambulanto in za poln delovni čas zaposlili ustnega higienika. Pozi- tiven učinek prehoda na digitalen RTG je tudi, da se je zmogljivost naših ambulant še dodatno pove- čala. Prehod na digitalen RTG je resnič- no izboljšal komunikacijo osebja s pacienti. Ob digitalnem RTG jim takoj lahko pojasnimo, kaj se do- gaja v njihovih ustih, pacienti tudi bolje razumejo različne možnosti zdravljenja in naša priporočila. Za boljšo ponazoritev smo mo- nitor računalnika povezali z ve- likim LCD televizorjem, tako da pacienti lahko hitro in jasno vidijo posnetke svojih zob, kot jih niso še nikoli prej. Program nam omo- goča izboljšati kontrast in svetlost posnetka, dodamo lahko barvo ali kak drug učinek za označitev pro- blematičnega področja. Moja naloga je, da pacientom po- dam največ informacij, kot le lah- ko, tako da so dovolj ozaveščeni za odločitev o načrtu zdravljenja. Digitalna radiografija mi je pri tem v veliko pomoč. Dodatna prednost digitalne radio- grafije je njena nižja doza obseva- nja. Za ustrezen RTG posnetek je potrebna nižja doza obsevanja v primerjavi s klasično radiografijo. Ne zaostajajte Že mnoga leta je naša ambulanta uporabljala klasično radiografijo s tipično temnico. Čas za slika- nje in razvitje RTG posnetka je bil zamuden. Čas, ki ga potrebuje digitalni RTG posnetek, je hitrejši. In čas, ki ga s tem pridobimo, je neprecenljive vrednosti, saj časa ni moč kupiti. Lažje in boljše lahko pacientom po- jasnim in razložim različne možno- sti zdravljenja. Paciente lahko tudi poučim. Pri vsem tem mi pomagajo Sirona intraoralni senzorji. Avtor: P. M. Virga

Seitenübersicht