Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

19ENDODONTIJA JE SEDAJ V MANJŠEM OBSEGU DOSTOPEN TUDI VAŠIM PACIENTOM ! SVETUJTE VAŠIM PACIENTOM NAKUP ZOBNIH PAST NA: NOVO ! Na razpolago je 30 različnih zobnih past Iz serije PROFESSIONAL lahko priporočite vašim pacientom: BIOCALCIUM, pasta, hidroksiapatit, kalcij, papain, remineralizira, desentizira ACTIVE, pasta, fluor, vitamina A in E, protivnetna, zdravi dlesni, celovita nega MEDICAL HERBS, gel, fluor, olje geranije, ustavlja krvavitve, popolna zaščita WHITE PLUS, pasta, polydon, papaja, belilni učinek do 1,5 odtenka v 4 tednih program: SPECIAL Odstranitev gutaperče v enem kosu z Hedstroemovo pilo. 3 Uporaba PIPS-a. 4 5 RTG po končanem ponovnem zdravljenju. ponovno endodontsko zdravlje- nje št. 2 in 3 pri hitrosti 500rpm za previdno odstranitev večine gutaperče v koronarni in srednji tretjini koreninskega kanala. V dveh koreninskih kanalih smo z uporabo strojnih Protaper retrat- ment instrumentov odstranili ce- lotno gutaperčo iz koreninskega kanala, kar je izredno učinkovi- to pri ponovnem endodontskem zdravljenju in omogoči dodaten čas za spiranje s 6 % natrijevim hipokloritom. Staro gutaperčo smo odstranili s strojnimi instru- menti Protaper retreatment. Pre- vidno smo zavrtali v gutaperčo in po 5 do 10 mm ustavili rotacijo. Počakali smo nekaj sekund, da se sveder umiri, in nato z enim gi- bom odstranili instrument iz ko- reninskega kanala. Z drugo roko smo zaščitili zobe v zgornji čelju- sti pred morebitno poškodbo. Pri kliničnih primerih, pri katerih je bil za polnitev koreninskih ka- nalov uporabljen en sam gutaper- čin poen in /ali polnilna pasta ni strjena, odstranimo celoten guta- perčin poen v enem kosu. V našem primeru smo v dveh ko- reninskih kanalih popolnoma od- stranili gutaperčo z zgoraj opisano tehniko. Gutaperčo v tretjem ko- reninskem kanalu smo odstranili z ročno Hedströmovo pilo veliko- sti 35 (slika 2 in 3). Koreninske kanale smo nato spirali z uporabo PIPS-a in 6% natrijevega hipo- klorita za 30 sekund. Nato smo vzpostavili prehodnost kanala in določili delovno dolžino z roč- nimi instrumenti in z elekričnim apeks lokatorjem. Koreninske kanale smo ponovno oblikovali s strojnimi instrumenti z reciproč- nim gibanjem WaveOne Primary (Dentsply Tulsa). Sledil je končni protokol spiranja s 6% natrijevim hipokloritom, fiziološko raztopi- no in s 17% EDTA in nato ponov- no s fiziološko raztopino (slika 5). Pri odstranjevanju polnitve se je izkazalo, da je bila polnitev narejena z enim gutaperčinim po- enom in da polnilna pasta ni bila povsem strjena oz. ni bila ustre- zno vstavljena v koreninski kanal, zato smo ponovno endodontsko zdravljenje zaključili v eni seji. Koreninske kanale smo napolni- li z biokeramičnimi gutaperčimi poeni in biokeramično polnilno pasto (Brasseler, ZDA). Upora- bili smo modificirano tehniko vertikalne vroče kondenzacije za boljšo kondenzacijo gutaperče in polnilne paste. Polnili smo z vro- čo gutaperčo (slika 4). Zaključek PIPS je tehnika irigacije z ER:YAG laserjem, kjer laserska energija močno spodbudi delo- vanje irigacijske tekočine v ko- reninskem kanalu. Raziskave so pokazale, da je učinkovitejši pri uničevanju bakterij, odstranjeva- nju biofilma in opilkov v korenin- skem kanal, povečuje prostor v primerjavi s standardno irigacijo z brizgo, sonično irigacijo in pa- sivno irigacijo z ultrazvokom. Po mojih izkušnjah z uporabo PIPS v več kot 2000 kliničnih pri- merih dosegam višji odstotek pol- nitev lateralnih kanalov in globje kompleksne anatomije korenin- skih kanalov. Prav tako je PIPS učinkovit pri odstranitvi pulpnih kamnov, opilkov pri ponovnem endodontskem zdravljenju in zlo- mljenih endodontskih instrumen- tov, ki so bili pred tem sproščeni s pomočjo ultrazvoka. Foto-zvočno valovanje, sproženo s fotoni, daje terapevtu zagotovilo,da je naredil vse, da očisti celoten koreninski kanal. Avtor: Dr. Reid Pullen, ZDA (slike prispevali Technology4Medicine)

Seitenübersicht