Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

16 USTNA HIGIENA iTOP v ordinacijiSprememba paradigme ustne higiene in praktična uporaba v zobozdravstveni ordinaciji V Sloveniji se program iTOP (individualni trening oralne preventive) izvaja od leta 2008, obsega pa več stopenj seminarjev, predavanja in delavnice. Na različnih stopnjah je do zdaj v programu sodelovalo več kot 621 udeležencev – zobozdravnikov, ustnih higienikov, zobnih asistentov, študentov dentalne medicine in drugih zaposlenih v zo- bozdravstvenih ordinacijah. Seminarji se še vedno izvajajo, saj je zanje veliko zanimanje. Nedvomno smo vsi, ki smo se- znanjeni s programom iTOP, nav- dušeni nad enostavno logiko in rešitvami, ki jih iTOP predstavlja za primarno in sekundarno pre- ventivo v dentalni medicini, ter nad koristjo, ki jo predstavlja za pacienta. Pa vendar, ko se vrnemo v rutino vsakdana svoje ordinaci- je, pogosto ne izkoristimo popol- iTOP kot ideja in način dela ponuja orodje, da sprememba paradigme ustne higiene lahko tudi zares zaživi v zasebnem in poklicnem vsakdanu zobozdravstvenega tima. S sodelovanjem v treningu T2T je pacient tudi zares vključen v proces terapije in sprejme del odgovornosti za njen rezultat. Izpolnjen IAP/IAC-obrazec (karta zobnih lokov) bo pacientu v veliko pomoč pri uporabi med- zobnih ščetk ustreznih velikosti, hkrati pa z njim evidentiramo izvedbo iTOP-a v ordinaciji. noma novopridobljenih znanj in prednosti, ki jih naša ordinacija zdaj lahko ponudi pacientom. Čeprav iTOP ne bo prinesel ta- kojšnjega visokega dobička zobozdravstveni ordinaciji, je njegova vrednost za vse oblike našega dela neprecenljiva. Ob re- dnih treningih T2T (angl. touch to teach) razvijamo intenzivnejše sodelovanje s svojimi pacienti, pokažemo skrb in zanimanje za samega pacienta, kar izjemno ce- nijo. Nismo več samo nekakšna neprijetna izkušnja, ker bi pov- zročali bolečino in pisali predra- čune za storitve. Postajamo tudi trenerji – vztrajno seznanjamo s težavami, s katerimi se spoprije- ma pacient, in ponujamo pomoč na poti do rešitve. Pacient ni več prepuščen samemu sebi in izgu- bljen v poplavi različnih nasvetov in reklam, temveč prejema kon- kretne nasvete in strokovno, kva- lificirano vodstvo. Z ustrezno pri- pravo in treningom pacienta pred večjim posegom ali storitvijo mu omogočimo sprejetje informirane odločitve, ob kateri razume tve- ganja in pozna načine, na katere lahko sam pripomore k boljšemu in dolgotrajnejšemu uspehu zdra- vljenja. Navsezadnje je pacient z ustreznim izvajanjem programa iTOP in treninga T2T vključen v proces terapije, tako da razume in sprejme del lastne odgovornosti za rezultat. Hkrati je terapija ve- liko bolj jasna in transparentna, zato se precej zmanjša tveganje za možne poznejše neprijetne si- tuacije. V svetu, kjer se stremi po hitro izvedenih zobozdravstvenih storitvah in so te prvenstveno usmerjene na 'popravke' in 'na- domestke', nam iTOP in treningi T2T nudijo možnost, da smo de- jansko zdravniki, terapevti in da pojasnimo in pomagamo pacientu doseči in/ali ohraniti zdravje. Na ta način bomo dolgoročno dobi- li zadovoljne in zveste paciente, naša ordinacija pa se bo razliko- vala od drugih. Da bi bila ordinacija dejansko drugačna od drugih, prepo- znavna po programu iTOP in posebnem pristopu k pacien- tom, je potreben sistemski pri- stop. Izkušnje kažejo, da imajo najboljše rezultate ordinacije, kjer so vsi sodelavci zaključi- li vsaj eno stopnjo seminarjev iTOP. Ob tem je za uspešen pre- nos znanja in veščin, ki jih vklju- čuje iTOP, zelo pomembno, da tudi sami dobro razumemo in iz- vajamo iTOP v lastni vsakodnev- ni osebni rutini. Lastne izkušnje pomembno pri- pomorejo k naši verodostojnosti in boljšemu razumevanju paci- entov. Dragocene rešitve pacien- tovih težav v zvezi z uporabo ali motivacijo lahko bolje razumemo zaradi lastne izkušnje. Večje je število članov tima, ki so sodelo- vali na seminarju iTOP in ga izva- jajo v osebni vsakodnevni rutini, več je tako pridobljenih izkušenj, možnih rešitev in zgodb, ki moti- virajo paciente. Po drugi strani je sama imple- mentacija iTOP-a v ordinacijo odvisna od izkušenj članov tima, ki izvajajo iTOP. Šele ko vsi čla- ni tima v ordinaciji pridobijo la- stno izkušnjo s prednostmi, ki jih sprememba navade ohranjanja ustne higiene prinaša za splošno zdravje, lahko pacientu zares ute- meljeno ponudijo podobno sto- ritev. Bolj ko smo prepričani ob lastni izkušnji, bolje bomo paci- entu predstavili pomen izvajanja iTOP-a za njegovo terapijo. Sistemska vpeljava iTOP-a bi po- menila, da so načela iTOP-a pred- stavljena res vsakemu pacientu, ki pride v ordinacijo (razen nujnih primerov), da mu predstavimo osnove in vsaj ponudimo program treninga pred zdravljenjem ali ob potrebnem zobozdravstvenem zdravljenju. Tako ima vsak paci- ent možnost sprejeti ozaveščeno odločitev o tem, ali želi nadalje- vati program treninga ali morda ne. Kako pa pacientu predstavimo vzroke za težavo, s katero se soo- ča, in ponudimo rešitev? Ne glede na druge dejavnike je trening T2T ključen za pacientovo odločitev. Dejstvo je, da smo tudi v ordi- nacijah izpostavljeni pritiskom tržišča in da bi pacienti večkrat želeli, da izvajamo storitve, ki jih oni želijo, ne glede na strokovno mnenje. Pa vendar mi pripravimo načrt terapije, ne nazadnje paci- enti pridejo k nam zaradi našega znanja in strokovnosti. Čeprav bi pritiski tržišča lahko vplivali na naše delo v ordinaciji, ne smemo pozabiti na ključni dejavnik iz- bire zobozdravstvene ordinacije – ne le cena posamezne storitve, temveč strokovnost in kakovost storitve, ki jo pacient lahko prej- me za neko ceno. Ključno za uspeh izvajanja iTOP-a in treninga T2T v zo- bozdravstveni ordinaciji je, da pacientu pojasnimo pomen njegove uspešnosti (in odgo- vornosti) pri vzdrževanju ustne higiene – za uspeh naših sto- ritev, ki bi jih bilo treba prav tako izvesti. Prav tako je izje- mno pomembno poudariti, da ni mogoče pričakovati želenega uspeha terapije, če se ne bodo spremenile pacientove navade glede ustne higiene. Potem ko pacientu podrobno predstavimo osnove iTOP-a in mu priporoči- mo ustrezna sredstva, s katerimi bo te tehnike lahko izvajal, mu moramo ponuditi tudi pomoč pri obvladovanju novih navad – v obliki rednih treningov T2T v ordinaciji. Če ustrezno pojasni- mo, da je veliko bolje vložiti ne- kaj časa in denarja v trening T2T PRED terapijo (še posebno, če je finančno zahtevna) kot PO tem, ko je že jasen neuspeh terapije, bo pacient običajno izbral trening pred posegom. Pa vendar, v tem procesu je zelo pomembno, da so pacienti (tudi, če ne želijo naše pomoči in treninga) seznanjeni z možnostmi in da lahko sprejmejo zavestno odločitev o svoji terapi- ji. S tem prevzamejo tudi del od- govornosti za izid terapije. V vsakem primeru je najmanj, kar lahko naredimo za pacienta (ra- zen pri nujnih primerih), da mu pokažemo ustrezne pripomočke in pravilno tehniko njihove upo- rabe, ob tem pa dokumentiramo ugotovitve. Da bi bil ta del na- šega dela čim bolj enostaven, so nam na voljo različna pomagala, izpolnjen IAP/IAC-obrazec pa nam omogoča tudi pravno zašči- to v primerih, ko pacient ne želi sodelovati. Največja težava v implementa- ciji iTOP-a v zobozdravstveni ordinaciji na našem geografskem območju je dosedanje dojemanje vrednosti preventivnih storitev v primerjavi s kurativnimi. Splošno sprejeti standardi v družbi nam žal nalagajo tudi vlogo pionirjev na tej poti sprememb globoko za- koreninjenih navad in prepričanj – predvsem pri določanju vredno- sti preventive. Dokler se splošna zavest o tem ne spremeni na globalni ravni, lahko kljub vsemu delamo majhne kora- ke v naših ordinacijah. Ti pa lahko privedejo do velikih sprememb. Seveda niso vsi dovolj hrabri, da bi sodelovali pri teh spremembah, kaj šele da bi bili pionirji na tej poti. Biti zobozdravstvena ordi- nacija, ki na prvo mesto postavlja preventivo, ponuja treninge T2T in usposobljenost iTOP za paci- enta, pomeni, da smo spoznali in sprejeli ta izziv ter da bo tudi naš prispevek pripomogel k valu prihodnjih sprememb. To nas loči od drugih ordinacij, to je dodana vrednost, ki jo iTOP prinaša tudi v vaš poslovni svet – prepoznav- nost in kakovost, ki dolgoročno neizbežno prinaša tudi finančno korist. Avtorica: Miljena Mia Girotto, dr. med. dent., spec. parodontologije, certificirana inštruktorica in pre- davateljica TOP level international iTOP

Seitenübersicht