Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

15ESTETIKA snega nadomestka. Da bi dosegli optimalen izid je bil laboratorij preskrbljen z različnimi uporab- nimi podatki, ki so zobotehniku omogočali montažo modelov v artikulator in njihovo izmenjavo: - odtis delovnega modela, - odtis začasnega nadomestka po funkcionalnih in okluzalnih pri- lagoditvah, - okluzalen posnetek, - obrazni lok. Delovna modela in modela na- zadnje popravljenega začasnega nadomestka so bili skenirani in naloženi v 3Shape programsko opremo z uporabo t.i. cross-mo- unting metode (sliki 9 in 10). Za- radi stopnje kompleksnosti tega primera smo dele najprej rezkali iz voska, da bi lahko ocenili ka- kovost virtualne konstrukcije na konvencionalen način. S to poce- ni metodo smo lahko ocenili de- jansko obliko in funkcijo struktur. V tem primeru smo ugotovili, da nekaj področij v vosku ni bilo do- bro obrobljenih. Ta področja smo ustrezno popravili. V tem je ena od prednosti CAD/ CAM tehnologije: projekt je mo- goče oblikovati, oceniti, spreme- niti in vedno znova ponovno iz- delati. Popravljeni STL podatki so bili obdelani v CAM modulu. Podatki, potrebni za potek rezkanja uvože- ni v Zenotec mini rezkalno eno- to. Restavracija je bila rezkana iz obarvanega Zenostar cirkonskega diska (barve T1) (slika 11). Pred- nost tega materiala je, da je na voljo v obliki obarvanih diskov. Običajno je barvanje ogrodja po- seben korak, pri katerem je treba posebej nanesti barvne tekočine na osnovi kovinskega oksida ali s potopitvijo ali s tehniko nana- šanja s čopičem, kar poteka pred sintranjem. V obarvanih diskih so barve dodane cirkonskemu prahu in homogenizirane med industrij- sko izdelavo. Rezultat je materi- al z izjemno homogeno barvo. Z odstranitvijo ročnega barvanja je mogoče prihraniti čas pri izdelavi restavracij, kar je še ena prednost. Konsistenca barve je še ena pred- nost, ki ne sme biti podcenjena. Enakomerna barva je dosežena ne glede na sposobnosti zoboteh- nika. Za optimalno integracijo posteri- ornih restavracij, narejenih iz cir- kona, in anteriornih restavracij, narejenih iz litijevega disilikata, so bila vestibularna področja pre- molarjev plastena s keramiko za plastenje (IPS e.max Ceram) (sli- ka 12). Za izdelavo anteriornih litij disilikatnih restavracij smo uporabili konvencionalno tehniko prešanja v povezavi z IPS e.max ingoti (odtenka LT A1). Nato smo za dokončanje prešanih prevlek uporabili t.i. cut-back tehniko (slika 13). Vstavitev restavracije CAD/CAM tehnologija je bila uporabljena za izdelavo poste- riornih prevlek in mostičkov iz monolitskega cirkona. Okluzalne razmere, ugotovljene mod no- šenjem dolgotrajnega začasnega nadomestka so bile natančno upo- števane. Pred vstavitvijo končne restavracije smo intraoralno z uporabo try-in paste na osno- vi glicerina (Variolink® Esthetic Try-In) preverili natančnost pri- leganja in ustreznost izbire odten- kov. Prevleke in mostički so bili trajno cementirani z dvojno strju- jočim se kompozitnim cementom Variolink Esthetic DC. V mandi- buli so bile luske cementirane s svetlobno strjujočim se kompozi- tnim cementom Variolink Esthe- tic LC nevtralne barve. Ta kom- pozitni cement je enostaven za aplikacijo. Enostavno je mogoče odstraniti presežek materiala. Dva tedna po vstavitvi restavracij je pacientka prišla v našo ordina- cijo. Roza in bela estetika je bila harmonično usklajena (slike od 14 do 17). Ta rezultat je bil mo- goč zaradi previdne prilagoditve zdravljenja potrebam pacientke in gladke komunikacije med ordi- nacijo in laboratorijem. Zaključek Uspešno zdravljenje mladih pa- cientov s potrebo po kompleksni obravnavi zahteva visoko stopnjo natančnosti in minimalno inva- zivne metode preparacije. Full- -contour cirkonske restavracije, rezkane s pomočjo CAD/CAM sistema direktno metodo za izde- lavo natančnih restavracij, pose- bej za posteriorno regijo. Uspeh anteriornih restavracij je v veliki meri odvisen od spretnosti zobo- tehnika in uporabe materialov z optimalnimi lastnostmi kot je IPS e.max litij disilikatna steklokera- mika. Avtorja: doc.dr.sc. Marko Jakovac, dr.med.dent., spec.stom. pro- tetike in Michele Temperani, Firence, Italija all ceramic all options Proizvajalec: Wieland Dental+Technik GmbH & Co. KG Lindenstr. 2 75175 Pforzheim Germany Tel. +49 7231 3705 0 info@wieland-dental.de www.wieland-dental.de • Automatski menjalec materialov za večjo učinkovitost • Suho rezkanje za cirkon oksid, akrilne smole, vosek • Možnostmokrega brušenja IPSe.max®CAD-azaZenotec • IPS e.matrix VEČ IZVESTE NA: allceramic alloptions.com FULL CONTO UR ZIRCONIA ® Inovativen sistem za rezkanje Zenostar® Telio® CAD za Zenotec PREVERJEN ZA IPS e.matrix s IPS e.max® CAD za Zenotec Visoka natanènost in produktivnost Prava izbira za rezkanje Prodajalec: www.ivoclarvivadent.com/distributors Tel. +49723137050

Seitenübersicht