Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

14 ESTETIKA Idealna kombinacija za optimiziran uspeh pri estetiki Polna keramika in CAD/CAM tehnologija CAD/CAM tehnologija nudi učinkovito in zanesljivo metodo za iz- delavo full-contour restavracij iz visoko kakovostnega cirkona za kompleksne restavracijske potrebe v posteriorni regiji. Moderno zobozdravstvo ni zaskr- bljeno samo glede oralne higiene oz. preprečevanja kariesa, temveč tudi obraba, abrazija oz. erozija vse bolj povzročajo zaskrbljenost. Te destruktivne procese v ustni votlini je v veliki meri moč pri- pisati stresu. Stres lahko povzroči razvoj nezdravih navad in vodi v refluks in nizke pH vrednosti sli- ne. Dodatni dejavniki kot sta bu- limija in prekomerno pitje sladkih pijač tudi pripomorejo k temu. Predstavitev primera 30-letna pacientka je prišla v or- dinacijo z bolečinami v posteri- 1 Pacientka pred zdravljenjem. Želela je estet- sko izboljšavo izgleda. Pri pregledu je bila ugotovljena precejšnja izguba zobne strukture v cervikalni in pala- talni regiji. Po dolgotrajni začasni oskrbi je bila nare- jena registracija zagriza za dokumentacijo okluzalne pozicije, ki je nastala v času no- šenja dolgotrajnega začasnega nadomestka. Provizorij in začasni nadomestek sta bila izdelana s pomočjo silikonske matrice vo- ščenega modela. Sprednji zobje, preparirani za končno resta- vracijo. Provizorij, vstavljen v pacientkina usta. Glavna (delovna) modela sta bila digitalizi- rana za izdelavo končne restavracije. Situacija po kirurškem podaljšanju kron. Virtualna konstrukcija na osnovi situacije, ki so jo ustvarili dolgotrajni začasni nadomestki. Dolgotrajen začasen nadomestek je stabili- ziral vertikalne dimenzije okluzije. Restavracije po rezkanju iz obarvanega Ze- nostar T1 zirkona (Wieland Dental). Molarji so bili izdelani v full contour in vesti- bularni aspekti premolarjev so bili plasteni. Dva tedna po vstavitvi restavracij: optimal- na situacija z uspešno belo-roza estetiko. Prednji pogled končnih restavracij na mo- delu. Slike od 15 do 17: Polnokeramične resta- vracije: harmonično in nevpadljivo integri- rane med zobe ter izgled pacientke. 2 43 5 6 7 98 10 11 12 14 13 15 16 orni regiji. Pacientka ni bila za- dovoljna z estetiko prednjih zob (slika 1). Pri začetnem pregledu je bila opažena znatna izguba zobne strukture na palatalnih in cervikalnih površinah zaradi ero- zije (slika 2). Uvodni razgovor je razkril, da je pacientka kon- zumirala izjemno velike količine sladkih pijač. Na osnovi kliničnih izsledkov smo zaključili, da ima ženska želodčne težave s sumom na bulimijo. Načrtovanje zdravljenja Po skrbnem pregledu preteklih zdravljenj in natančni oceni sta- nja, ki je vključevala rentgensko oceno, smo začeli razvijati plan zdravljenja. V načrtu so bile re- habilitacija celotne ustne votli- ne, restavracija vseh zob, ki jih je poškodovala erozija ali zobna gniloba, in zaščita obstoječih zob pred nadaljnjo škodo. Namerava- li smo ohraniti obliko in funkcijo zob z dvigom vertikalnih dimen- zij okluzije. Tako kompleksne in- tervencije zahtevajo tako izčrpen načrt, ki bo natančno začrtal vsak del zdravljenja, kot tudi tesno so- delovanje zobozdravnika z zobo- tehnikom. Uvodnemu pregledu je sledilo jemanje odtisa in regi- stracija zagriza. Slikovno gradivo in DSD tehnologija (Digital Smi- le Design) sta se izkazali kot zelo uporabni v situacijah, kjer zobo- tehnik ne more osebno dobiti vti- sa o stanju. Provizorij in začasna oskrba Kot je bilo začrtano v načrtu zdra- vljenja, je zobotehnik izdelal dia- gnostičen voščen model za vizu- alizacijo idealne oralne situacije. Voščeni modeli so pripravni za oceno izvedljivosti tako komple- ksnega protetičnega zdravljenja. Voščeni model je bil dubliran in izdelane so bile silikonske ma- trice (slika 3). V prvem koraku so matrice pomagale pri izdelavi provizorija. Pozneje pa tudi pri izdelavi začasnega nadomestka v pacientkinih ustih. Provizorij je bil izdelan na osnovi voščenega modela. Nato je bil uporabljen za simulacijo končne oskrbe na pa- cientki in vizualno predstavitev naklona okluzalne ploskve (slika 4). Pacientka se je strinjala z na- črtom zdravljenja in nadaljevali smo z implementacijo potrebnih kirurških posegov, npr. ekstrak- cija in podaljšanje krone. Pri kirurškem podaljšanju krone je pomembno pretehtati obliko, ki je razvidna na voščenem modelu (slika 5). Sledilo je parodontalno zdravljenje in zdravljenje kore- ninskih kanalov. Zamenjane so bile tudi obstoječe restavracije. Preparacija in začasna oskrba Preparacija je potekala v dveh obiskih. Prvič smo preparirali zobe ob gingivalnem robu. Vzeti so bili odtisi in izdelan začasen nadomestek. Začasna oskrba je bistvena za dosego optimalnega zdravljenja po kirurškem podalj- šanju kron in ekstrakciji zob. Ker naj bi začasni nadomestek sledil parametrom, določenim z vošče- nim modelom, smo se odločili za uporabo CAD/CAM tehnologije. Voščeni in delovni model sta bila digitalizirana z uporabo laborato- rijskega optičnega čitalnika (Wie- land Dental). Nato sta bili podobi združeni s pomočjo programske opreme za oblikovanje (3Shape). Ta metoda nam je omogočila pre- nos oblike z voščenega modela na model s preparacijami. Virtualni projekt je avtomatično preobliko- van v STL format in elektronsko poslan programu, ki je odgovoren za CAM postopek. V tem prime- ru so bili STL podatki vnešeni v program za rezkanje Zenotec® mini CAD/CAM enote (Wieland Dental), da bi iz Telio® CAD 17 PMMA materiala izdelali začasen nadomestek (slika 6). Okluzal- ne in funkcionalne prilagoditve so se ponavljale v obdobju treh mesecev zdravljenja (slika 7). Po uspešnem zdravljenju se je začela druga faza preparacije. Pri izved- bi tega koraka se priporočajo vi- zualni pripomočki (povečevalna stekla, zobozdavstveni mikrosko- pi), da bi dosegli natančne rezul- tate. Po koncu preparacije je bil vzet odtis (slika 8). S pomočjo re- gistracije zagriza so se ugotovila medčeljustna razmerja. Nova po- zicija čeljusti je bila testirana med nošenjem začasnega nadomestka v fazi celjenja. Poseben postopek (t.i. cross-mounting metoda) zo- bozdravniku omogoča sporočanje odnosov med čeljustima zoboteh- niku brez izgube informacij. Izdelava končnih restavracij Uporabili smo Zenotec CAD/ CAM sistem in Zenostar® cirkon- ske materiale (Wieland Dental), da smo izdelali full-contour pre- vleke in mostičke za premolarsko in molarsko področje. V načrtu je bila prilagoditev premolarskih re- stavracij s plastenjem s keramiko za plastenje IPS e.max® Ceramom. Anteriorne restavracije so bile iz- delane s tehniko prešanja z IPS e.max Press litij disilikatno ste- klokeramiko. Tudi te restavracije so bile prilagojene z IPS e.max Ceramom. Po eni strani so končne restavra- cije morale biti izdelane tako, da so ustrezale parametrom, ki so bili ugotovljeni s pomočjo simu- lacijskih modelov. Po drugi stra- ni naj bi bile končne restavracije reprodukcija oblike in okluzalnih dimenzij začasnega nadomestka, ki je bil dosledno optimiziran v času nošenja dolgotrajnega zača- 243 567 9810 1112 1516

Seitenübersicht