Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

12 IZOBRAŽEVANJE 25 7 22 20 20 17 5 13 11 27 15 22 21 23 9 19 18 Abecedni seznam oglaševalcev ACADEMY OF DENTAL DENTISTRY BREDENT d.o.o. CROIXTURE DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL DT STUDY CLUB FLEGIS d.o.o. GC EUROPE N.V. GLAXO SMITH KLINE d.o.o. HERAEUS HOLDING g.m.b.h. INTERDENT d.o.o. IVOCLAR VIVADENT A.G. MEGASONEX QSI Mednarodna šola Ljubljana TRIBUNE CME VOCO GmbH WWW.LEPZOB.SI ZHERMACK SpA okužen cement, ki ovira dobro celjenje obzobnih tkiv in regene- racijo vezivnega in epitelijskega prirastišča. Er:YAG laser dokazano inducira površino korenine, ki je bolj bio- kompatibilna za narastišče meh- kih tkiv. Odstrani lipopolisahari- de, zobni kamen, razmazovino in cement. Ima visoko baktericidno 3 Ostranitev zobnega kamna-pogled od blizu. Ultrazvočni odstranjevalec zobnega kamna. Parametri parodontalnega zdravljenja, shranjeni v Fotona laserju. 4 5 delovanje pri nizki energiji na okužen koreninski dentin. V tej raziskavi smo ugotovili, da so bili fibroblasti tesno priraščeni na površino korenine, ki so bile zdravljene z Er:YAG laserjem, v primerjavi z vzorci korenin, ki so bili instrumentirani ročno ali z ul- trazvokom. Frentzen in sod. so v histolo- ški raziskavi primerjali učinke Er:YAG instrumentacije okuže- nih površin korenin z mehanično odstranitvijo plaka in zobnega ka- mna z ultrazvočno instrumentaci- jo. Rezultati raziskave so pokaza- li, da odstranitev z ultrazvokom pušča gladko površino korenine, prekrite z razmazovino z ostan- ki opilkov, okuženega cementa, bakterijskih endotoksinov in su- bgingivalnega plaka. Uporaba Er:YAG laserja pa je sprožila gla- zirane mikrostrukture na hrapavi površini korenine. Babay je ocenjeval pritrditev fi- broblastov na parodontalno pri- zadete korenine, ki so bile ročno instrumentirane s kiretami ali z ultrazvočno instrumentacijo ali obdelane s kislinskimi helatorji, kot so citrična kislina, tetraciklin- hidroklorid ali EDTA za povzro- čitev različnih tekstur površine korenin. Rezultati so pokazali, da je bilo statistično pomembno ve- čje število pritrjenih fibroblastov na vzorcih, ki so bili zdravljeni s citrično kislino, tetraciklinom in EDTA v primerjavi s tistimi, ki so bili ročno instrumentirani s kire- tami. To pomeni, da se fibroblasti z večjo verjetnostjo pritrdijo na hrapave površine kot pa na glad- ko površino. Er:YAG laser naredi homogeno hrapavost na površini korenine. Ta morfološka hrapavost pospeši adhezijo in proliferacijo fibrobla- stov, ki so prisotni v večjem šte- vilu kot pri vzorcih, zdravljenih z ultrazvokom. Preoblikovanje površine s pomočjo Er:YAG la- serja verjetno izpostavi kemične koreninske substance, ki so viso- ko selektivne za kemotakso fibr- oblastov. Predlagano je bilo, da je bioke- mična modifikacija površine ko- renine, ki jo povzroči delovanje Er:YAG laserja, odgovorna za porast števila pritrjenih fibrobla- stov ali za posreden učinek bio- kemičnih dejavnikov, na boljše pritrjevanje na deminelarizirano površino korenine. Rezultati naše raziskave so v skladu z rezultati predhodnih raziskav. Rezultati raziskave so podobni rezultatom, ki jih je dobil Feist s sod., ki so preučevali adhezijo in rast fibroblastov in kultivira- nih človeških gingivalnih fib- roblastov na površini korenin, zdravljenih z Er:YAG laserjem in kiretažo. Ugotovili so, da se fibr- oblasti pritrdijo in rastejo na vseh zdravljenih površinah korenin, a v skupini, kjer je bilo delovanje laserja 60 mJ/pulz pri frekvenci 10 Hz, je bilo pomembno višje število celic kot pri preostalih skupinah. Zaključek Rezultati naše raziskave kažejo, da je uporaba laserja pomembna in uporabna za sprožitev modifi- kacije morfologije površine kore- nine s popolno odstranitvijo raz- mazovine in izboljšanje pritrditve fibroblastov na površino korenine. Nadaljnje obsežne in dobro nad- zorovane raziskave so potrebne za potrditev te hipoteze. Avtorji: Dr.Z.Tasneem, Dr.R.Kale, Dr.N.Thukrat &Dr.SMuglikar, India WEBINARJI V zadnjih nekaj številkah va- šega časopisa smo vas pričeli vabiti k uporabi zanimivega izobraževalno – informativ- nega internetnega medija: webinarjev. Zavedamo se, da smo pri uva- janju webinajev na področju dentalne medicine v Sloveniji eni redkih, če ne kar edini, ki Spoštovani bralci! svoje poslanstvo čutimo tudi v tem, da vas čim večje število nav- dušimo nad novimi načini – prav- zaprav ne le spremljanja dogaja- nja v naši branži, pač pa recimo temu kar spremljanja današnjega sveta. Napredek je v vsej človeški zgodovini bil nekaj neizogibne- ga in tako je tudi danes. Razlika pa je ta, da sedaj živimo v času, ko je napredek hitrejši, kakor je kdajkoli bil. Zato vas, ne glede na skromno število dosedanjih udeležencev webinarjev (ogle- dalo si jih je manj kot 1% ak- tivnih slovenskih zobozdravni- kov), kar našo državo postavlja na rep evropskih držav, ponov- no vabimo k ogledu prihodnjih. Tokrat smo za vas izbrali: CBCT based value-added diagnostic information in the periodontal treatment planning Milena Barać, DDS, PhD, četrtek 7. aprila 2015 ob 11.00 uri Vsi so v angleškem jeziku. Zanje ter seveda za mnoge druge se lahko prijavite na: www.dtstudyclub. com . Spremljate jih torej lahko iz domačega naslonjača pred vašim osebnim, na internet priklopljenim računalnikom. Obenem vas še enkrat spomnimo, da si ob koncu ogledanega predavanja in po tem ko odgovorite na nekaj vprašanj iz teme, ki je bila obdelana, lahko natisnete potrdilo o udeležbi, ki vam prinaša 1 kreditno točko. In še to: webinarji, na katere vas vabimo, so vsaj zaenkrat še vedno brezplačni in če kakšnega zamudite, si kasneje vedno lahko ogledate tudi njihove posnetke. Prijeten ogled vam želim in če boste predavatelju preko vaše tipkovnice med webinarjem posta- vili kakšno vprašanje: tudi prijetno sodelovanje!

Seitenübersicht