Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Slovenian Edition

10 LASER Primerjava učinkov ročnega, ultrazvočnega in Er:YAG laserskega zdravljenja In-vitro raziskava pri pacientih s kroničnim parodontitisom Pri zdravljenju kroničnega paro- dontitisa je odstranitev zobnega kamna in bakterijske mikroflo- re preizkušen način zdravljenja. Do danes je bilo predstavljenih več pristopov za popolno odstra- nitev zobnega kamna, plaka in nekrotičnega cementa. Ročna in ultrazvočna instrumentacija sta dolgo časa veljali za učinkovito in ustrezno metodo za odstrani- tev plaka in zobnega kamna. Ta običajna zdravljenja na površini korenine pustijo razmazovino, ki vsebuje bakterije in njihove en- dotoksine. Prav tako je bilo pri ultrazvočni instrumentaciji opa- znih več poškodovanih in hrapa- vih površin korenine. Opravljene so bile raziskave o uporabi različ- nih laserjev za odstranitev zobne- ga kamna, kot so CO, Nd:YAG in Er:YAG. Izmed naštetih laserjev je Er:YAG laser najučinkovitejši zaradi svoje kapacitete absorpcije v vodi. Na površini korenine pov- zroči spremembe, ki so bolj bio- kompatibilne za prirast mehkih obzobnih tkiv in tako izboljšuje rezultat zdravljenja parodontalne bolezni. Namen naše raziskave je analiza učinkov Er:YAG laserja v primerjavi z ročno in ultrazvočno instrumentacijo na priraščanje fi- broblastov na površino korenine na zobeh s parodontalno bolezni- jo. Materiali in metode V raziskavo so bili vključeni paci- enti s kroničnim parodontitisom, nekadilci, sistemsko zdravi in sta- rejši od 35 let. Izbrani pacienti so imeli vsaj en eno-koreninski zob s parodontalno boleznijo, ki je imel indikacijo za ekstrakcijo. V raz- iskavo je bilo vključenih 15 zob različnih pacientov. Pacienti, ki so v zadnjih štirih mesecih preje- Različne oblike in dolžine laserskih konic. Ortopantomogram. li antibiotično zdravljenje, so bili izključeni iz raziskave. Takoj po ekstrakciji so bili z zoba odstranjeni kri, slina in mehka tkiva z rahlo instrumentacijo in očiščeni s fiziološko raztopino. Z vsakega zoba sta bila pridobljena dva vzorca s pomočjo sterilnega diamantnega diska pri majhni hi- trosti in hlajenega s sterilno fizio- loško raztopino. Zobe smo dekoronirali 1mm pod skleninsko-cementno mejo in 4 mm nad apikalno odprtino smo odrezali vršek korenine. Longi- tudinalne reze v buko-lingvalni smeri smo naredili z namenom razkritja pulpne stene in za pri- dobitev dveh vzorcev z vsake ko- renine. Da smo preprečili okužbo iz pulpe, je bila pulpna stena z diamantnim svedrom pri nizki hitrosti ločena od preostalega ko- reninskega dentina. 30 zbranih vzorcev smo naključno razdelili v tri skupine. V skupini A (n=10) je bilo zdravljenje z ročno instru- mentacijo s kiretami, v skupini B (n=10) je zdravljenje potekalo z ultrazvokom in v tretji skupini C (n=10) je zdravljenje potekalo z Er:YAG laserjem. V skupini A je potekalo zdravljenje z ročnimi ki- retami Gracey velikosti 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, dokler ni bil odstranjen viden zobni kamen. V skupini B je instrumentacija korenine po- tekala z ultrazvokom 60 sekund, da je bil viden zobni kamen po- polnoma odstranjen. V skupini C so bili vzorci korenine obdelani z Er:YAG laserjem (valovna dolži- na 2,94 µm, Fotona Slovenija), pri 160 mJ/pulz pri frekvenci 10Hz, ekvivalentna gostoti ener- gije 94 J/cm2 na pulz. Laser je bil uporabljen v kontaktnem na- činu delovanja z irigacijo vode. Uporabljena je bila safir laserska konica v vzporedni smeri vzdolž površine korenine z angulacijo 20 2 stopinj za 40 sekund za vsak vzo- rec korenine. Nato so bili vzorci korenin postavljeni v petrijevko z antibakterijsko in antiglivično raztopino za preprečitev okužbe za 1 uro. Vzorci so bili zatem te- meljito sprani z Dulbecco-fosfa- tno pufrsko raztopino in prekriti z 1 2 ml L929 fibroblastno suspenzi- jo. Celična kultura je bila nareje- na pri 37° v vlažni atmosferi 95% in 5% CO2 za tri dni. 5 ml celične suspenzije je bilo vstavljenih v tkivno kulturo z vzorci korenin in inkubiranih za tri dni. Na koncu so bile celice sprane z Dulbecco pufrsko raz- topino (DR) in fiksirane z DR z dodanim 4% glutaraldehidom. Fi- ksirani vzorci so bili dehidrirani s potopitvijo v etanol-vodno razto- pino in za končno dehidracijo za 30 minut položeni v kopel heksa- metildisilazana. Dehidriranim ce- licam je bilo dodano zlato. Vzorci so bili pregledani pod vrstičnim elektronskim mikroskopom za analizo prirastišča fibroblastov na površino korenine. Rezultati Na vseh zdravljenih površinah korenin so bili prisotni fibroblasti in njihova morfologija je bila raz- lična glede na način zdravljenja. V skupini z ročno in ultrazvočno instrumentacijo so bili fibroblasti, ploščati in raztreseni, a zdravi z majhnim številom lamelnih po- daljškov za pritrditev, valovite površine in prekriti z razmazo- vino. V skupini C z Er:YAG la- serjem je bila površina korenine prekrita s konfluentno eno plastjo ploščatih fibroblastov vretenaste oblike, ki so bili trdno pritrjeni na površino korenine s pomočjo šte- vilnih lamelnih podaljškov. Razprava Pri zdravljenju parodontalne bo- lezni je mehanična odstranitev plaka in zobnega kamna obvezna za kontrolo in preprečitev vnetja. Ko sta bili ročna in ultrazvoč- na instrumentacija primerjani v kliničnih raziskavah, so rezultati pokazali zmanjšanje globine son- diranja in nižji indeks sulkusne krvavitve. Mehanična instrumen- tacija na površini korenine pusti razmazovino, ki zapolni vhode v dentinske tubule in vsebuje bak- terije, bakterijske endotoksine in

Seitenübersicht