Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Dental Tribune Bulgarian Edition

УСМИВКА НА ГОДИНАТА 2015 Н А Ц И О Н А Л Е Н Д Е Н Т А Л Е Н К О Н К У Р С Организатор: Генерален спонсор: Спонсори: В ечерта на 14 май 2015 г. (четвър- тък) Sofia Live Club събра водещите фигури в родната дентална медицина. Причи- ната бе официалната це- ремония по награждаване- то в осмото издание на На- ционалния дентален кон- курс „Усмивка на година- та“ – надпревара, отлича- ваща постиженията на бъл- гарските лекари по дентал- на медицина и зъботехници, организирана от в. „Дентал Трибюн“. На церемонията присъст- ваха 200 официални гости, между които водещи бъл- гарски зъболекари и зъбо- техници, представители на дентални търговски компа- нии, гости от чужбина и др. В надпреварата взеха участие 22 клинични случая, създадени от 38 дентал- ни специалисти, които съ- гласно регламента на кон- курса се състезаваха в се- дем категории: „Комплекс- но естетично възстановя- ване“, „Керамични възста- новявания“, „Композитни възстановявания“, „Розова естетика“, „Ортодонтски случай“, „Имплантологичен случай“ и „Най-добър сту- дентски клиничен случай”. Победители, организатори и партньори на конкурса „Усмивка на годината 2015“ Тримата световноизвестни участници в авторитетното жури – проф. Нитцан Бичачо от Израел, д-р Саша Джованович от САЩ и проф. Франческо Мангани от Италия, определиха победителите във всяка от категориите чрез анонимен вот, който беше осъществен онлайн. Поздравителен адрес към присъстващите отправиха от сцената специалните гости на събитие- то – д-р Николай Шарков – зам.-председател на УС на БЗС, и г-жа Патриция Гато от Италия – изда- тел на в. Dental Tribune Италия. Н А Г Р А Д И Т Е Н А D E N T A L T R I B U N E

Преглед на страниците